Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE DECYZJI
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ NA PROVIDE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SYGN. DPS-WPAII.456.10.2018.KE)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DPS-WPAII.456.10.2018.KE):
DPS-WPAII.456.10.2018.KE Warszawa, dnia 18 maja 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) - (dalej "Kpa"), w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 621, z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 56, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 685),

Komisja Nadzoru Finansowego

nakłada na Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Towarzystwo") karę pieniężną w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za naruszenie przez Towarzystwo:

1) art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy;
2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu. (...)