Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.25

Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2020 r.

OGŁOSZENIE
DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ NA ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SYGN. DPS.456.21.2019)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DPS.456.21.2019):
L.Dz.: DPS.456.21.2019

Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej: "Kpa"), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 180 ze zm., dalej: "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym"),

po rozpoznaniu wniosku ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.28.2018.KE,

Komisja Nadzoru Finansowego

utrzymuje w mocy decyzję z dnia 28 maja 2019 r., sygn. DPS-WPAII.456.28.2018.KE w całości, która:

I.
na podstawie art. 228 ust. 1c pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 95 ze zm., dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych") w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 685, dalej: "ustawa zmieniająca"), nakłada na ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z naruszeniem przez ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna:
1)
art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dłużej niż przez okres 6 miesięcy;
2)
art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z brakiem podjęcia czynności w zakresie likwidacji 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna pozostawało jedynym uczestnikiem tych funduszy,

(...)