Ogłoszenie decyzji uchylającej decyzję z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. DFF-ASI.456.1.2018.AS, w części dotyczącej kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ulmus Holding S.A. z siedzibą w Warszawie) i nakładającej na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w niższej wysokości, cofającej zezwolenie na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utrzymującej w mocy decyzję w pozostałym zakresie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2021.30

Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 3 GRUDNIA 2021 R., SYGN. DFF.456.6.2019.WK, UCHYLAJĄCEJ DECYZJĘ Z DNIA 20 SIERPNIA 2019 R., SYGN. DFF-ASI.456.1.2018.AS, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (OBECNIE ULMUS HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I NAKŁADAJĄCEJ NA SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KARY PIENIĘŻNE W NIŻSZEJ WYSOKOŚCI, COFAJĄCEJ ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I UTRZYMUJĄCEJ W MOCY DECYZJĘ W POZOSTAŁYM ZAKRESIE

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2320), ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2021 r., sygn. DFF.456.6.2019.WK, uchylającą decyzję z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. DFF-ASI.456.1.2018.AS, w części dotyczącej kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ulmus Holding S.A. z siedzibą w Warszawie) i nakładającą na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w niższej wysokości, cofającą zezwolenie na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utrzymującą w mocy decyzję w pozostałym zakresie (decyzja ostateczna):
DFF. 456.6.2019.WK

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. dalej: "k.p.a."), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 z późn. zm. dalej: "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym"), art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 4 oraz art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 4 i w zw. z art. 228 ust. 2 pkt 2 i art. 228 ust. 1d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm. dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych" lub "ustawa"), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.), po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek wniosku złożonego poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 września 2019 r. (data wpływu do Komisji Nadzoru Finansowego 9 września 2019 r.) przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Ulmus Holding S.A. z siedzibą w Warszawie) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. DFF-ASI.456.1.2018.AS, dotyczącą:
1)
nałożenia na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Centauris 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Universe 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy,
2)
nałożenia na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) za naruszenie przez Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859 z późn. zm. dalej: "rozporządzenie w sprawie rachunkowości funduszy") w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2436, dalej: "rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r.") oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy,
3)
cofnięcia SATURN Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2010 r., (znak: DFL/V/4030/12/75/09/10/71-1/ŁW) na: a.wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2, b.wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące,
4)
nadania niniejszej decyzji w zakresie punktu 3 rygoru natychmiastowej wykonalności;
5)
umorzenia, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowania administracyjnego w zakresie naruszenia przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie zarządzania GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

Komisja Nadzoru Finansowego

uchyla decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r.,

sygn. DFF-ASI.456.1.2018.AS w części dotyczącej:

1)
nałożenia na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Centauris 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Universe 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy;
2)
nałożenia na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) za naruszenie przez Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy;
3)
cofnięcia SATURN Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2010 r., (znak: DFL/V/4030/12/75/09/10/71-1/ŁW) na: a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2, b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;

oraz w tym zakresie orzeka o:

1)
nałożeniu na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 4 750 000 zł (słownie: czterech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Centauris 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i Universe 3 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy;
2)
nałożeniu na SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 1 900 000 zł (słownie: miliona dziewięciuset tysięcy złotych) za naruszenie przez Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie: GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji), GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy;
3)
cofnięciu SATURN Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 sierpnia 2010 r., (znak: DFL/V/4030/12/75/09/10/71-1/ŁW) na:
a.
wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
b.
wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;

ponadto orzeka

o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. DFF- ASI.456.1.2018.AS, w pozostałym zakresie.

(...)