Dz.Urz.KNF.2019.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO O SYGN. DPS-WPII.456.7.2018.AS W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215 i 2243) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 października 2018 r. o sygn. DPS-WPII.456.7.2018.AS w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej:
DPS-WPAII.456.7.2018.AS Warszawa, dnia 30 października 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) - dalej "Kpa" w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 621, z późn. zm. - dalej "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym")

Komisja Nadzoru Finansowego

1) Na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355) - dalej "ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi" w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) nakłada na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "TFI PZU S.A.", "Towarzystwo", "Strona") karę pieniężną w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w związku z naruszeniem przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej również "Fundusz", "PZU FIO Parasolowy") zarządzany przez TFI PZU S.A. art. 106 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, poprzez niedostosowanie w sposób niezwłoczny stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, w związku posiadaniem akcji spółki ATC Cargo S.A. w liczbie dającej więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w organie emitenta.

(...)