Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r. - OpenLEX

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.8

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 63/2019 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.:
1)
bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w tys. złotych)
AktywaStan na

31 grudnia 2017 r.

Stan na

31 grudnia 2018 r.

PasywaStan na

31 grudnia 2017 r.

Stan na

31 grudnia 2018 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym14 942 147,119 928 317,31. Pieniądz w obiegu198 715 915,2219 489 936,7
międzynarodowym standardom czystości2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych128 003 831,0126 218 616,5
2. Należności od nierezydentów w walutach obcych379 434 903,9419 868 025,9instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji
2.1. Należności od MFW3 374 388,14 819 450,5polityki pieniężnej
2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych,376 060 515,8415 048 575,42.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw28 301 807,161 390 258,2
dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty,obowiązkowych)
inne aktywa zagraniczne2.2. Depozyty na koniec dnia5 278 903,911 552 358,3
3. Należności od rezydentów w walutach obcych0,00,02.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu0,00,0
4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej0,00,02.4. Inne operacje polityki pieniężnej94 423 120,053 276 000,0
5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych0,00,03. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych471 354,0362 810,7
instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułumonetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej
operacji polityki pieniężnej4. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej7 581 248,17 273 508,0
5.1. Podstawowe operacje refinansujące0,00,04.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego7 560 576,77 251 979,7
5.2. Długoterminowe operacje refinansujące0,00,04.2. Pozostałe zobowiązania20 671,421 528,3
5.3. Operacje dostrajające0,00,05. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej2 862 039,92 605 986,1
5.4. Operacje strukturalne0,00,06. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych19 304 330,025 100 108,6
5.5. Kredyty lombardowe0,00,07. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych29 178 544,737 886 502,4
6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych529,05 643 915,18. Zobowiązania wobec MFW6 485 630,06 823 985,7
monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej9. Pozycje w trakcie rozliczenia0,00,0
7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie0,00,010. Pozostałe pasywa226 796,1239 079,3
krajowej10.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych13 681,423 787,0
8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej0,00,010.2. Rozliczenia międzyokresowe113 940,2142 056,0
9. Pozycje w trakcie rozliczenia0,00,010.3. Inne99 174,573 236,3
10. Pozostałe aktywa1 443 867,61 407 838,311. Rezerwy na przyszłe zobowiązania133 784,0145 368,3
10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne915 063,0906 670,712. Różnice z wyceny13 223 338,027 193 170,3
10.2. Pozostałe aktywa finansowe265 901,7271 165,913. Fundusze i rezerwy2 967 483,85 374 387,4
10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych23 022,7871,413.1. Fundusz statutowy1 500 000,01 500 000,0
10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów33 156,335 007,813.2. Fundusz rezerwowy1 467 483,80,0
10.5. Inne206 723,9194 122,513.3. Rezerwy0,03 874 387,4
14. Wynik finansowy-13 332 847,2-11 865 363,4
14.1. Wynik finansowy roku bieżącego-2 524 935,60,0
14.2. Strata z lat ubiegłych-10 807 911,6-11 865 363,4
Aktywa ogółem395 821 447,6446 848 096,6Pasywa ogółem395 821 447,6446 848 096,6

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

(w tys. złotych)
WyszczególnienieDane za rok 2017Dane za rok 2018
1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii810 923,82 558 165,1
1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii6 253 315,07 639 880,1
1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii5 442 391,25 081 715,0
2. Wynik z operacji finansowych-2 388 017,7-1 517 340,8
2.1. Przychody z operacji finansowych6 101 229,46 856 843,3
2.2. Koszty operacji finansowych5 545 164,03 465 340,2
2.3. Koszty niezrealizowane13 751 994,71 034 456,5
2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko

i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

10 807 911,60,0
2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko

i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

0,03 874 387,4
3. Wynik z tytułu opłat i prowizji11 773,810 737,8
3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji47 000,644 780,8
3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji35 226,834 043,0
4. Przychody z tytułu akcji i udziałów17 289,414 703,6
5. Pozostałe przychody112 997,187 289,2
A. Przychody netto ogółem [1+2+3+4+5]-1 435 033,61 153 554,9
6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia486 955,0543 992,4
7. Koszty administracyjne228 260,6251 810,4
8. Koszty amortyzacji81 991,885 736,3
9. Koszty emisji znaków pieniężnych280 088,9260 891,9
10. Pozostałe koszty12 605,711 123,9
B. Wynik finansowy roku bieżącego [A-6-7-8-9-10]-2 524 935,60,0