Dz.Urz.NBP.2018.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2017 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 112/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.:
1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.,

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.