Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2013.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 106/2013 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2012 r.:
1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku

(w tys. złotych)
AktywaStan na 31 grudnia 2011 r.Stan na 31 grudnia 2012 r.PasywaStan na 31 grudnia 2011 r.Stan na 31 grudnia 2012 r.
1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości17.804.260,417.066.498,71. Pieniądz w obiegu 112.089.532,0 113.666.844,1
2. Należności od nierezydentów w walutach obcych316.654.533,9320.541.064,42. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej 119.823.979,6153.632.729,7
2.1. Należności od MFW 10.145.391,39.584.003,42.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 20.417.008,448.815.544,9
2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne 306.509.142,6310.957.061,0 2.2. Depozyty na koniec dnia 5.976.261,24.975.374,8
3. Należności od rezydentów w walutach obcych 0,00,02.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu 0,00,0
4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej 0,00,02.4. Inne operacje polityki pieniężnej 93.430.710,099.841.810,0
5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej 0,00,03. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej 169.616,1229.233,6
5.1. Podstawowe operacje refinansujące 0,00,04. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej 4.655.713,74.797.701,0
5.2. Długoterminowe operacje refinansujące 0,00,04.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego 4.606.627,84.742.282,3
5.3. Operacje dostrajające 0,00,04.2. Pozostałe zobowiązania 49.085,955.418,7
5.4. Operacje strukturalne 0,00,05. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej 323.361,4149.356,3
5.5. Kredyty lombardowe 0,00,06. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych 16.126.196,115.819.629,3
6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej 356.402,00,77. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych 10.056.395,710.864.085,8
7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej 0,00,08. Zobowiązania wobec MFW 6.844.178,16.218.885,5
8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej 0,00,09. Pozycje w trakcie rozliczenia 0,00,0
9. Pozycje w trakcie rozliczenia 0,00,010. Pozostałe pasywa 862.282,6262.126,6
10. Pozostałe aktywa 1.957.070,81.311.880,910.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych 547.786,72.815,7
10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 873.744,9896.858,610.2. Rozliczenia międzyokresowe 200.961,9202.447,2
10.2. Pozostałe aktywa finansowe193.895,2182.496,910.3. Inne 113.534,056.863,7
10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych72.111,05.971,9 11. Rezerwy na przyszłe zobowiązania 105.412,5113.734,8
10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów56.741,249.400,012. Różnice z wyceny 54.667.609,725.157.432,7
10.5. Inne760.578,5177.153,5 13. Fundusze i rezerwy 13.868.759,713.924.502,4
13.1. Fundusz statutowy1.500.000,01.500.000,0
13.2. Fundusz rezerwowy 534.733,7966.590,7
13.3. Rezerwy 11.834.026,011.457.911,7
14. Wynik finansowy -2.820.770,1-5.916.817,1
14.1. Wynik finansowy roku bieżącego 8.637.141,65.541.094,6
14.2. Strata z lat ubiegłych-11.457.911,7-11.457.911,7
Aktywa ogółem336.772.267,1338.919.444,7Pasywa ogółem336.772.267,1338.919.444,7

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

(w tys. złotych)
TREŚĆDane za rok 2011Dane za rok 2012
1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii-1.275.714,6-3.164.885,1
1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii 6.427.078,26.314.610,7
1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii 7.702.792,89.479.495,8
2. Wynik z operacji finansowych 10.546.580,59.724.521,0
2.1. Przychody z operacji finansowych 11.121.839,010.676.334,2
2.2. Koszty operacji finansowych 1.341.839,5493.100,8
2.3. Koszty niezrealizowane 278,6834.826,7
2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych766.859,6376.114,3
2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych0,00,0
3. Wynik z tytułu opłat i prowizji- 902,1- 109.484,2
3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji 35.488,934.626,1 
3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji 36.391,0144.110,3
4. Przychody z tytułu akcji i udziałów 72.783,3 21.226,6 
5. Pozostałe przychody342.596,2148.958,2
A. Przychody netto ogółem [1+2+3+4+5]9.685.343,36.620.336,5
6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia 429.935,1457.198,0
7. Koszty administracyjne 259.270,7269.259,1
8. Koszty amortyzacji 77.345,0 68.848,3 
9. Koszty emisji znaków pieniężnych 262.048,3267.436,2
10. Pozostałe koszty19.602,616.500,3
B. Wynik finansowy roku bieżącego [A-6-7-8-9-10]8.637.141,65.541.094,6