Ogłoszenie akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do Części SFCL do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1976/2018.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2020 r.

WYTYCZNE Nr 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do Części SFCL do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1976/2018

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
Zaleca się stosowanie, wydanych przez Dyrektora Generalnego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2020/004/R z dnia 18 marca 2020 r., akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika III Część - SFCL w zakresie wymagań dotyczących licencjonowania załóg lotniczych szybowców, do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1976/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców, a także licencjonowania załóg lotniczych szybowców, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1139/2018 (Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str.64, z późn. zm.), stanowiących załącznik do wytycznych.
§  2. 
Wytyczne wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC)

oraz

materiały zawierające wytyczne (GM) do załącznika III Część - SFCL 1

Wymagania dotyczące licencjonowania załóg lotniczych szybowców

Wydanie pierwsze

18 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

GM1 SFCL.001 Zakres

TERMINOLOGIA WYKORZYSTYWANA W ODNIESIENIU DO SZYBOWCÓW, SZYBOWCÓW Z NAPĘDEM I MOTOSZYBOWCÓW TURYSTYCZNYCH (TMG)

AMC1 SFCL.015 Występowanie z wnioskiem o licencję SPL oraz towarzyszące przywileje, uprawnienia i certyfikaty, a także ich wydawanie, przedłużanie i

wznawianie

FORMULARZE WNIOSKÓW I RAPORTÓW

AMC1 SFCL.045 (a)(4) Obowiązek noszenia i okazywania dokumentów

ODPOWIEDNIE DANE W KSIĄŻCE LOTÓW

AMC1 SFCL.050 Rejestrowanie czasu lotu

INFORMACJE OGÓLNE

AMC1 SFCL.115 (a)(2)(ii)(A) SPL - Przywileje i warunki

DOŚWIADCZENIE PO WYDANIU LICENCJI SPL KONIECZNE DO PRZEWOZU PASAŻERÓW

AMC1 SFCL.130 SPL - Wymagania dotyczące szkolenia i doświadczenia

SZKOLENIE Z WIEDZY TEORETYCZNEJ DO LICENCJI SPL

AMC2 SFCL.130 SPL - Wymagania dotyczące szkolenia i doświadczenia

SZKOLENIE W LOCIE DO LICENCJI SPL

AMC3 SFCL.130 SPL - Wymagania dotyczące szkolenia i doświadczenia

ELEMENTY SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEGO WYDANIA LICENCJI SPL Z PRZYWILEJAMI TMG

GM1 SFCL.130(a)(2)(iv) SPL - Wymagania dotyczące szkolenia i

doświadczenia

WYKORZYSTANIE TMG W TRAKCIE SZKOLENIA DO PIERWSZEGO WYDANIA LICENCJI SPL BEZ PRZYWILEJÓW TMG

AMC1 SFCL.135 SPL - Egzamin z wiedzy teoretycznej

GM1 SFCL.135 SPL - Egzamin z wiedzy teoretycznej

TERMINOLOGIA

AMC1 SFCL.145 SPL - Egzamin praktyczny

(a) INFORMACJE OGÓLNE

(b) DODATKOWE USTALENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA MOTOSZYBOWCACH TURYSTYCZNYCH (TMG)

(c) ZAKRES TOLERANCJI PODCZAS EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

(d) ZAKRES EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

AMC1 SFCL.150(b) SPL - Przywileje szybowcowe i przywileje związane z

motoszybowcami turystycznymi (TMG)

ROZSZERZENIE PRZYWILEJÓW NA MOTOSZYBOWIEC TURYSTYCZNY (TMG)

GM1 SFCL.150(c) Przywileje szybowcowe i przywileje związane z

motoszybowcami turystycznymi (TMG)

ZAPOZNANIE Z PROCEDURAMI URUCHAMIANIA/WYŁĄCZANIA SILNIKA...

AMC1 SFCL.150(e) Przywileje szybowcowe i przywileje związane z

motoszybowcami turystycznymi (TMG)

ROZSZERZENIE NA PRZYWILEJE SZYBOWCOWE

AMC1 SFCL.155(a)(2) SPL - Metody startu

SZKOLENIE W ZAKRESIE STARTU Z WŁASNYM ZESPOŁEM NAPĘDOWYM

GM1 SFCL.155(a)(4) SPL - Metody startu

INNE METODY STARTU

AMC1 SFCL.160 SPL - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

ZALICZANIE CZASU LOTU NA SZYBOWCACH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 2 (8) ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM I ROZPORZĄDZENIA BAZOWEGO

AMC1 SFCL.160(a)(l)(ii) SPL - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

LOTY SZKOLENIOWE

AMC1 SFCL.160(e) SPL - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

BIEŻĄCA PRAKTYKA W ZAKRESIE PRZEWOZU PASAŻERÓW

AMC1 SFCL.200(b) Przywileje akrobacyjne

SZKOLENIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH PRZYWILEJÓW AKROBACYJNYCH

AMC1 SFCL.200(c) Przywileje akrobacyjne

SZKOLENIE W ZAKRESIE ZAAWANSOWANYCH PRZYWILEJÓW AKROBACYJNYCH

AMC1 SFCL.200(d) Przywileje akrobacyjne

SZKOLENIE W ZAKRESIE LOTÓW AKROBACYJNYCH NA SZYBOWCACH Z PRACUJĄCYM SILNIKIEM

AMC1 SFCL.200(e) Przywileje akrobacyjne

ZALICZANIE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA AKROBACJI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 1178/2011

AMCl SFCL.205 Uprawnienie do holowania szybowców i holowania banerów.. SZKOLENIE W ZAKRESIE UPRAWNIENIA DO HOLOWANIA SZYBOWCÓW I HOLOWANIA BANERÓW

AMC1 SFCL.210 Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych na

motoszybowcach turystycznych

SZKOLENIE W ZAKRESIE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA LOTÓW NOCNYCH NA MOTOSZYBOWCACH TURYSTYCZNYCH

AM1 SFCL.215 Przywileje dotyczące wykonywania lotów chmurowych na

szybowcach

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZYWILEJÓW DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA LOTÓW CHMUROWYCH NA SZYBOWCACH

AMC1 SFCL.315(a)(7)(ii) Certyfikat FI (S) - Przywileje i warunki

WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE CERTYFIKATU FI (S)

AMC1 SFCL.325 Kompetencje i ocena instruktora FI (S)

AMC1 SFCL.330 FI (S) - Szkolenie

OCENA WSTĘPNA

AMC1 SFCL.330 (b) FI (S) - Szkolenie

(a) INFORMACJE OGÓLNE

(b) ZAKRES

AMC1 SFCL.345 FI (S) - Ocena kompetencji

INFORMACJE OGÓLNE

AMC2 SFCL.345 FI (S) - Ocena kompetencji

ZAKRES OCENY KOMPETENCJI

AMC3 SFCL.345 FI (S) - Ocena kompetencji

FORMULARZ WNIOSKU I RAPORTU Z OCENY KOMPETENCJI FI (S)

AMC1 SFCL.360 (a)(l)(i) Certyfikat FI (S) - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

SZKOLENIE ODŚWIEŻAJĄCE DLA INSTRUKTORÓW

GM1 SFCL.360 (a)(l)(i) Certyfikat FI (S) - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ ODŚWIEŻAJĄCYCH DLA INSTRUKTORÓW

AMC1 SFCL.360 (a)(2) Certyfikat FI (S) - Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

WYKAZANIE ZDOLNOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

GM1 SFCL.405 Ograniczenie przywilejów w przypadku konfliktu interesów

GM1 SFCL.405 (a) Ograniczenie przywilejów w przypadku konfliktu interesów EGZAMINATORZY, KTÓRZY PROWADZILI SZKOLENIE KANDYDATA

AMC1 SFCL.410(b)(3) Przeprowadzanie egzaminów praktycznych, kontroli umiejętności i ocen kompetencji

FORMULARZ WNIOSKU I RAPORTU Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO LUB KONTROLI UMIEJĘTNOŚCI NA LICENCJĘ SPL

AMC1 SFCL.415(c)(2) Upoważnienie FE (S) - Przywileje i warunki

SZKOLENIE DO UZYSKANIA PRZYWILEJÓW EGZAMINATORA ZWIĄZANYCH Z CERTYFIKATEM FI (S)

AMC1 SFCL.420(d) Upoważnienie FE (S) - Warunki wstępne i wymagania

OCENA ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA KANDYDATA

AMC1 SFCL. 430 Upoważnienie FE (S) - Kurs standaryzacyjny

(a) INFORMACJE OGÓLNE

(b) ZAKRES

AMC2 SFCL. 430 Upoważnienie FE (S) - Kurs standaryzacyjny

USTALENIA STANDARYZACYJNE DLA EGZAMINATORÓW

GM1 SFCL. 430 Upoważnienie FE (S) - Kurs standaryzacyjny

PLANOWANIE EGZAMINÓW I KONTROLI

AMC1 SFCL. 445 Upoważnienie FE (S) - Ocena kompetencji

(a) INFORMACJE OGÓLNE

(b) DEFINICJE

(c) PRZEBIEG OCENY

(d) ODPRAWA PRZED LOTEM

(e) OCENA

(f) ODPRAWA PO LOCIE

(g) UDOKUMENTOWANIE EGZAMINU

(h) WYKAZANIE SIĘ WIEDZĄ TEORETYCZNĄ

AMC1 SFCL. 445; SFCL.460 Upoważnienie FE (S) - Ocena kompetencji;

Upoważnienie FE (S) - Ważność oraz przedłużenie i wznowienie ważności

KWALIFIKACJE STARSZYCH EGZAMINATORÓW

AMC1 SFCL.460(b)(l) Upoważnienie FE (S) - Ważność oraz przedłużenie i

wznowienie ważności

EGZAMINATORSKIE SZKOLENIE ODŚWIEŻAJĄCE

AMC1 SFCL.460(b)(2) Upoważnienie FE (S) - Ważność oraz przedłużenie i

wznowienie ważności

WYKAZANIE ZDOLNOŚCI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH, KONTROLI UMIEJĘTNOŚCI I OCENY KOMPETENCJI

grafika

1 Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do załącznika III Część - SFCL rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1976/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców, a także licencjonowania załóg lotniczych szybowców, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1139/2018.