Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2013 r.

WYTYCZNE Nr 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się, co następuje:
§  1. Zaleca się stosowanie, wydanych przez Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzjami nr 2012/005/R, nr 2012/006 oraz nr 2012/007/Rz dnia 19 kwietnia 2012 r.:
1) materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika V Część - CC do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), stanowiących załącznik nr 1 do wytycznych;
2) akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VI Część - ARA do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych;
3) akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VII Część - ORA do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, stanowiących załącznik nr 3 do wytycznych.
§  2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-CC

Wydanie pierwsze

19 kwietnia 2012 r.

GM do Części - Personel Pokładowy (Część-CC)

Podczęść TRA - WYMAGANIA SZKOLENIOWE WOBEC KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE DOPUSZCZENIA DO PRACY PERSONELU POKŁADOWEGO ORAZ WOBEC POSIADACZY TAKIEGO ŚWIADECTWA

GM1 Załącznik 1 do Części -CC(3) Wstępny kurs szkoleniowy i egzamin

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZAŁOGI (CRM)

GM do Części - Personel pokładowy (Część-CC)

Podczęść TRA - WYMAGANIA SZKOLENIOWE WOBEC KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO PRACY PERSONELU POKŁADOWEGO ORAZ WOBEZ POSIADACZY TAKIEGO ŚWIADECTWA

GM1 Załącznik 1 to Części-CC(3) Wstępny kurs szkoleniowy i egzamin

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZAŁOGI (CRM)

Zestawienie wymagań szkoleniowych w zakresie CRM stanowi wykaz wszystkich elementów odnoszących się do szkolenia w zakresie CRM dla personelu pokładowego przedstawiający:

(a) te elementy, które powinny być ujęte we wstępnym kursie szkoleniowym oraz poziom, jaki powinien być osiągnięty; oraz

(b) do wiadomości, te elementy oznaczone jako 'niewymagane' w szkoleniu wstępnym, które powinny być ujęte w innym szkoleniu zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami Part-ORO (wymagania w stosunku do organizacji w odniesieniu do operatorów lotniczych).

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZAŁOGI (CRM)Szkolenie wprowadzające na temat zarządzania zasobami załogi (CRM)
Elementy szkolenia
Zagadnienia ogólne
Czynnik ludzki w lotnictwie;

Szkolenie ogólne na temat zasad i celów CRM;

Człowiek - możliwości i ograniczenia.

szczegółowe
Zagadnienia istotne z perspektywy pojedynczego członka personelu pokładowego
Świadomość własnej osobowości, błędy ludzkie i odpowiedzialność, postawy i zachowania, samoocena;

Stres i zarządzanie stresem;

Zmęczenie a czujność;

Asertywność; świadomość sytuacyjna, odbieranie i przetwarzanie informacji.

szczegółowe
Zagadnienia istotne z perspektywy całej załogi statku powietrznego
Zapobieganie błędom i ich wykrywanie;

Wspólna świadomość sytuacyjna, odbieranie i przetwarzanie informacji;

Zarządzanie pracą;

Skuteczna komunikacja i koordynacja pomiędzy wszystkimi członkami załogi łącznie z załogą lotniczą jak również niedoświadczonymi członkami personelu pokładowego, różnice kulturowe;

Przywództwo, współpraca, synergia, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań;

Obowiązki indywidualne i zespołowe, podejmowanie decyzji, oraz działania;

Identyfikacja i zarządzanie czynnikiem ludzkim u pasażerów; kontrolowanie tłumu, stres pasażera, zarządzanie konfliktem, czynniki medyczne.

niewymagane
Specyfika związana z typami statków powietrznych (wąsko-/szerokokadłubowe, jedno-/wielopokładowe), skład załogi lotniczej i personelu pokładowego oraz liczba pasażerów.
Zagadnienia istotne z perspektywy operatora i organizacji (zasady)
Kultura bezpieczeństwa w firmie, standardowe procedury operacyjne (SOP), czynniki organizacyjne, czynniki związane z typem operacji;

Efektywna komunikacja i koordynacja z pozostałym personelem operacyjnym i służbami naziemnymi;

Udział w zgłaszaniu incydentów i wypadków.

niewymagane
Studium przypadku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  1 Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ARA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  2 Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA

1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 7 z dnia 3 października 2013 r. (Dz.Urz.ULC.2013.92) zmieniających nin. wytyczną z dniem 3 października 2013 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 wytycznych nr 7 z dnia 3 października 2013 r. (Dz.Urz.ULC.2013.92) zmieniających nin. wytyczną z dniem 3 października 2013 r.