Odwołanie upoważnienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.165

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 305/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie odwołania upoważnienia

Departament Kadr

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - ustala się, co następuje:

1.
Odwołuje się upoważnienie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Dyrektora Departamentu Kadr, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 5, poz. 56.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.