Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.88

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie odwołania terminu egzaminu radcowskiego, wyznaczonego na dni 24-27 marca 2020 r.

Na podstawie art. 361 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1.  Odwołuje się termin egzaminu radcowskiego, wyznaczony na dni 24-27 marca 2020 r.
§  2.  Nowy termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. zostanie wyznaczony niezwłocznie, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.