Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.89

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie odwołania terminu egzaminu adwokackiego, wyznaczonego na dni 24-27 marca 2020 r.

Na podstawie art. 78 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Odwołuje się termin egzaminu adwokackiego, wyznaczony na dni 24-27 marca 2020 r.
§  2.  Nowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. zostanie wyznaczony niezwłocznie, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.