Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.106

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GK-1100-71/12

W wykonaniu § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. Z dniem 30 września 2012 r. odwołuję Pana Zbigniewa Filipka z pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dla projektów, których PGL LP są beneficjentem, jak niżej:
1) "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych";
2) "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie";
3) "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".
§  2. W związku z postanowieniami § 1 zarządzam protokolarne przekazanie dokumentacji, związanej z realizacją ww. projektów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, powołanemu odrębnym zarządzeniem, w terminie do dnia 15 października 2012 r.
§  3. Tracą moc:
- Pełnomocnictwo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 12 z dnia 1 marca 2012 r. (znak: GK-1242-12/12);
- Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 maja 2009 r. (znak: GK-110-73/09) w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu MAO (Measure Authorising Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2010 r. (znak: GK-1100-15/10) w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów MAO (Measure Authorising Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.