Odwołanie pełnomocnictwa i upoważnienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.291

Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2015 r.

DECYZJA Nr 416/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie odwołania pełnomocnictwa i upoważnienia

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539 i 1137) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1.
Odwołuje się:
1)
pełnomocnictwo Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2014 r. udzielone Panu Maciejowi JANKOWSKIEMU Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. pod poz. 209;
2)
upoważnienie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2014 r. udzielone Panu Maciejowi JANKOWSKIEMU Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. pod poz. 211.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.