Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 205
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania ogólnopolskiej akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16"

GS.0210.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej Statutem - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 2 pkt 4 wyżej wymienionego statutu, mając na względzie uprawnienia strażników leśnych określone w art. 47 ust. 2b ustawy o lasach 4  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Odwołuję ogólnopolską akcję kontrolną Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16".
§  2.  Uchylam Decyzję nr 559 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16" (znak: GS.0210.6.2016) oraz Decyzję nr 559A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16" - wersja znowelizowana (znak: GS.0210.7.2016).
§  3.  Zbiory danych zebranych w ramach prowadzonej akcji w postaci sprawozdań i raportów należy zabezpieczyć:
1) w posterunkach Straży Leśnej na potrzeby bieżącego dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna;
2) przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych w zakresie, jakim zostały zgromadzone.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1a ustawy o lasach Dyrektor Generalny inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (§ 8 ust. 2 pkt 4 statutu PGL LP).
4 Na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy o lasach strażnicy leśni są uprawnieni do dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu sprawdzenia legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych.