Odwołanie i powołanie członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. - OpenLEX

Odwołanie i powołanie członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFIiR.2019.24

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania i powołania członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ze składu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej odwołuje się członka Michała Hejbudzkiego.
§  2. 
Do składu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje się członka:
-
Bogusławę Szczepanik.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).