Odsetki za niezagospodarowanie w terminie maszyn i urządzeń inwestycyjnych pochodzących z importu z państw zaliczonych do II obszaru płatniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1980.3.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1980 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lutego 1980 r.
w sprawie odsetek za niezagospodarowanie w terminie maszyn i urządzeń inwestycyjnych pochodzących z importu z państw zaliczonych do II obszaru płatniczego.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148) oraz w związku z decyzją Nr 71/79 Prezydium Rządu z dnia 7 maja 1979 r. sprawie zagospodarowania nadmiernych zapasów maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz trybu postępowania przy ich imporcie - zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Zarządzenie dotyczy inwestorów nadzorowanych przez Ministrów: Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, Przemysłu Maszynowego, Hutnictwa, Przemysłu Chemicznego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Komunikacji, Łączności oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
§  2.
1.
Wartość dewizowa maszyn i urządzeń inwestycyjnych pochodzących z importu z państw zaliczonych do II obszaru płatniczego, zgromadzonych przez inwestorów wymienionych w § 1, dla zadań inwestycyjnych polegających na budownictwie, w razie ich niezagospodarowania w terminie - podlega obciążeniu karnymi odsetkami na zasadach określonych w zarządzeniu.
2.
Maszynami i urządzeniami niezagospodarowanymi w rozumieniu zarządzenia są maszyny i urządzenia inwestycyjne nie przekazane do montażu (jeżeli wymagają montażu) lub do eksploatacji (jeżeli nie wymagają montażu).
3.
Karne odsetki są naliczane w złotych dewizowych i obciążają limity importowe ministerstw nadzorujących inwestorów.
§  3.
1.
Inwestorzy obowiązani są do naliczania karnych odsetek w okresach kwartalnych od wartości dewizowej maszyn i urządzeń inwestycyjnych dostarczonych po dniu 1 lipca 1979 r. niezagospodarowanych w okresie:
1)
od 6-12 miesięcy od terminu ich dostawy - w wysokości 12% w stosunku rocznym (3% w skali kwartału),
2)
powyżej 12 miesięcy od terminu ich dostawy - w wysokości 20% w stosunku rocznym (5% w skali kwartału).
2.
W stosunku do niezagospodarowanych maszyn i urządzeń inwestycyjnych dostarczonych w okresie przed 1 lipca 1979 r. inwestorzy obowiązani są do naliczania odsetek od ich wartości dewizowej w sposób ustalony w ust. 1 pkt 1 i 2 przy zastosowaniu obniżki w wysokości 50%.
3.
W razie przesunięcia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego dokonanego na podstawie decyzji (uchwały) Rady Ministrów lub Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych działającego w tym zakresie z upoważnienia Rady Ministrów, termin od którego liczy się opóźnienie w zagospodarowaniu importowanych maszyn i urządzeń inwestycyjnych, ulega przesunięciu o liczbę miesięcy wydłużenia okresu realizacji inwestycji, wynikającego z decyzji (uchwały).
§  4.
1.
O wartości dewizowej niezagospodarowanych w terminie maszyn i urządzeń oraz o kwotach naliczonych karnych odsetek w złotych dewizowych inwestorzy zawiadamiają w ciągu 20 dni po kwartale swoją jednostkę nadrzędną oraz oddział banku finansującego. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do zarządzenia.
2.
Banki finansujące inwestycje kontrolują zgodność podanych w zawiadomieniu informacji ze stanem faktycznym oraz prawidłowość naliczenia karnych odsetek za dany okres.
§  5.
Zmniejszenie limitów importowych z tytułu karnych odsetek za niezagospodarowanie w terminie maszyn i urządzeń dokonuje się w oparciu o obowiązujące przepisy w trybie zmian NPSG.
§  6.
Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy karne odsetki stosownie do ust. 9 decyzji Nr 71/79 Prezydium Rządu z dnia 7 maja 1979 r. w sprawie zagospodarowania nadmiernych zapasów maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz trybu postępowania przy ich imporcie obciążają także wykonawców robót i dostawców krajowych.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1979 r. z tym, że zawiadomienia przewidziane w § 4 zarządzenia inwestorzy złożą po raz pierwszy według stanu na koniec 1979 r.

ZAŁĄCZNIK 

.............................Adresat:
(pieczęć przedsiębiorstwa)
ZAWIADOMIENIE

o naliczeniu karnych odsetek dewizowych z tytułu niezagospodarowania w terminie maszyn i urządzeń importowanych z państw zaliczanych do II obszaru płatniczego

................. kwartał 19.... r.

Lp.WyszczególnienieWartość maszyn i urządzeń wg stanu na koniec kwartałuNaliczone karne odsetki
w złotych obiegowychw złotych dewizowychprocent w skali kwartałukwota w złotych dewizowych
1.OgółemX
z tego - składowane przez okres:
2.6 do 12 miesięcy3
powyżej 12 miesięcy od daty dostawy5

....................... ............................

(Główny księgowy (Dyrektor przedsiębiorstwa)

przedsiębiorstwa)

Objaśnienia:

1. Odbiorcami zawiadomienia są: jednostka nadrzędna przedsiębiorstwa i oddział banku finansującego inwestycje.

2. Wszystkie wartości przewidziane w zawiadomieniu podawać należy w tysiącach złotych bez znaków po przecinku.

3. Stanem maszyn i urządzeń niezagospodarowanych na koniec kwartału objęte powinny być maszyny i urządzenia inwestycyjne zarówno wymagające, jak i nie wymagające montażu.

4. Wartość maszyn i urządzeń w złotych obiegowych powinna być zgodna z odpowiednimi wartościami podawanymi w rubryce 3 działu 3 sprawozdania na wzorze GUS: I-02.

1 § 1 zmieniony przez komunikat z dnia 24 maja 1980 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.MF.80.4.7).