Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2008.3.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

INFORMACJA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 lutego 2008 r.
o odporności odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobloticum2)

W związku z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891, z późn. zm.3)) ogłasza się informację o odporności następujących odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian oraz materiałów hodowlanych ziemniaka, na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum, określonej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie:
347/94/401L, 348/94/401L, 970116 (ZAH 156054)), 97-117-3 (Patricia), 980666 (ZAH 151054)), 981737 (ZAH 152054)), 984157 (ZAH 157054)), Aladin, Almera, Altesse, Andante, Antoinet (JAN 98-30), Arcona, Aspirant, B-59082 (ZAH 155054)), Ballade, Cantate, Clarina, CMK 1997-053-017, Colette, D-42455 (SZC 16054)), D-42793 (SZC 21064)), D-44901 (SZC 19054)), D-45173 (SZC 22064)), D-45501 (SZC 23064)), David, Delikat, Désirée, Donald, Doris, E 00/281/460, E 94/351/827, Eldena, Emma, Erntestolz, Eurostar, Fakse, Finessa, Goldika, Golf, Hermes, Ingrid (RZ 95-309), Juliane, K 3308, K.97-133 (STB 124054)), K.97-1565 (STB 121044)), K.98-1481 (STB 126054)), K.98-2125 (STB 127054)), K.99-396 (STB 138064)), Lady Christl, Maris Peer, Marls Piper, Miranda, Miriam, Mozart, Natalie, Natascha, Nicola, Oktan, OL-25463 (ZAH 153054)), OL-25807 (ZAH 164064)), Oleva, Olga, Omega, Opal, Opus, Orla, Paola, Pentland Dell, Ramses, Red Anna, Red Lady, RJ 99/208/18, Rooster, Rosara, Roslta, RZ 95-6630, S.99-43415 (STB 131064)), S.99-43469 (STB 132064)), S.99-43485 (STB 133064)), S.99-43504 (STB 134064)), S.99-43521 (STB 135064)), S.99-43528 (STB 136064)), S-42500 (STB 130054)), Sagitta, Satellite, Saturna, Simply Red, Sprint, UP 9.105/4 (UNPL 9.105/4; Primadonna), Topas, Valisa, VDZ 97-207, Vera, Verdi, Verona, Virgo, Westamyl, Z-990348 (ZAH 162064)), Z-991292 (ZAH 159064)).

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsza informacja była poprzedzona informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. o odporności odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. Urz. Min. Roln. i Rozw. Wsi Nr 34, poz. 45).

3) Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz. 1737, z 2006 r. Nr 148, poz. 1072 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1037.

4) Numer nadany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.