Odbywanie stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez Sąd Rejonowy w Jarocinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1995.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2000 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 1995 r.
w sprawie odbywania stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez Sąd Rejonowy w Jarocinie

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1.
Sąd Rejonowy w Jarocinie odbywa stałe posiedzenia sądowe (roki sądowe) w Pleszewie, w województwie kaliskim.
§  2. 1
Na rokach sądowych rozpoznawane są sprawy określone przez prezesa sądu okręgowego zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, z wyłączeniem spraw należących do właściwości wydziału cywilno-karnego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 29 lutego 2000 r. (Dz.Urz.MS.00.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 lutego 2000 r.