Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1988.8.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 1988 r.
w sprawie odbywania stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez niektóre sądy rejonowe

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli odbywa posiedzenia sądowe (roki sądowe) w Nisku w województwie tarnobrzeskim.
2. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie odbywa posiedzenia sądowe (roki sądowe) w Golubiu-Dobrzyniu w województwie toruńskim.
§  2. W miejscowościach wymienionych w § 1, w których odbywają się roki, działają stałe sekretariaty spełniające czynności sekretariatu wydziału w zakresie spraw rozpoznawanych na rokach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.