Ochrona urządzeń oraz obszarów i obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także przebywających w nich osób.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2008.1.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2010 r.

DECYZJA Nr 67/07
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ochrony urządzeń oraz obszarów i obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także przebywających w nich osób

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. decyzji, wprowadzone przez § 1 decyzji nr 65/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.CBA.09.1.18) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 sierpnia 2009 r., nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. decyzję.

Zmiany nin. decyzji, wprowadzone przez § 12 decyzji Nr 201/10 z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy zmieniające decyzje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.87), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. decyzję.

.................................................

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 21, poz. 244), postanawia się, co następuje:

Rozdział  I

Postanowienie ogólne

§  1.
Decyzja określa:
1)
organizację ochrony urządzeń oraz obszarów i obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", a także przebywających w nich osób;
2)
zakres działań Służby Ochrony CBA;
3)
sposób prowadzenia dokumentacji ochrony;
4)
wyposażenie Służby Ochrony CBA;
5)
strój i identyfikatory Służby Ochrony CBA;
6)
zasady powierzania ochrony, o której mowa w pkt 1, specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym.
§  2.
Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1)
Służbie Ochrony CBA - należy przez to rozumieć funkcjonariuszy CBA wyznaczonych do wykonywania zadań w zakresie ochrony urządzeń oraz obszarów i obiektów CBA, a także przebywających w nich osób;
2)
obiektach CBA - należy przez to rozumieć obszary i obiekty będące własnością lub pozostające w trwałym zarządzie CBA lub użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego;
3)
formacjach zewnętrznych - należy przez to rozumieć specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 122, z późn. zm.).
§  3.
Przepisy dotyczące ochrony obiektów CBA stosuje się odpowiednio do ochrony urządzeń i mienia CBA.

Rozdział  II

Organizacja ochrony obiektów CBA

§  4.
1.
Ochronę obiektów CBA wykonuje Służba Ochrony CBA.
2.
Służbę Ochrony CBA stanowią:
1)
w obiektach centrali CBA - funkcjonariusze Wydziału Ochrony Fizycznej Departamentu Ochrony CBA;
2)
w delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA - funkcjonariusze wyznaczeni przez dyrektora delegatury lub upoważnionego zastępcę.
3.
Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, można wyznaczyć do wykonywania zadań Służby Ochrony CBA na stałe, na czas określony lub doraźnie.
§  5.
1.
Funkcjonariusze, o których mowa w § 4 ust. 2, pełnią służbę w systemie zmianowym, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1496).
2.
Jeżeli służbę na zmianie pełni więcej niż jeden funkcjonariusz odpowiednio Naczelnik Wydziału Ochrony Fizycznej Departamentu Ochrony CBA i dyrektor delegatury Zarządu Operacji Regionalnych CBA lub jego upoważniony zastępca, wyznaczają szefa zmiany. W przypadku, gdy służbę pełni jeden funkcjonariusz, wykonuje on również zadania szefa zmiany.
3.
Szef zmiany, o którym mowa w ust. 2, pełni obowiązki dyżurnego funkcjonariusza CBA, określone w odrębnych przepisach.
§  6.
Funkcjonariusze wyznaczeni do Służby Ochrony CBA podlegają obowiązkowemu szkoleniu, którego zakres tematyczny i tryb określa Naczelnik Wydziału Ochrony Fizycznej Departamentu Ochrony CBA w uzgodnieniu z Departamentem Kadr i Szkolenia CBA.

Rozdział  III

Zakres działań Służby Ochrony CBA

§  7.
Służba Ochrony CBA działa w granicach obiektów CBA.
§  8.
Do zakresu działań służby CBA należą w szczególności:
1)
ochrona obiektów CBA przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
2)
zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektów CBA;
3)
kontrola stref administracyjnych i stref bezpieczeństwa, o których mowa w art. 57 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.);
4)
zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego w obiektach CBA;
5)
ujawnianie faktów dewastacji obiektów CBA;
6)
ustalanie uprawnień do przebywania w obiektach CBA oraz legitymowanie osób, w celu ustalenia ich tożsamości;
7)
wzywanie osób do opuszczenia obiektu CBA, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
8)
ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
9)
niezwłoczne powiadamianie Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w obiektach CBA i zabezpieczenie miejsca jego popełnienia do czasu przybycia organów ścigania;
10)
powiadamianie przełożonych o wszelkich naruszeniach prawa, a także zasad postępowania mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów CBA lub przebywających w nich osób.

Rozdział  IV

Dokumentacja ochrony

§  9.
W Służbie Ochrony CBA prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochrony:
1)
grafik służby zawierający informacje o:
a)
rodzaju służby,
b)
rozmieszczeniu funkcjonariuszy na służbie i zadaniach dla nich,
c)
obsadzie służby i czasie jej pełnienia;
2)
dziennik zmiany zawierający dane o:
a)
czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,
b)
obsadzie personalnej zmiany,
c)
rozmieszczeniu poszczególnych funkcjonariuszy i czasie wykonywania przez nich zadań;
3)
dziennik wydarzeń, w którym wpisuje się:
a)
datę i godzinę wydarzenia,
b)
opis wydarzenia,
c)
dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,
d)
dane personalne funkcjonariuszy, którzy podejmowali interwencję;
4)
instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);
5)
instrukcję postępowania funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi, awarii;
6)
rejestr szkoleń funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA.
§  10.
Jeżeli wymagają tego względy ochrony obiektów CBA, oprócz dokumentacji wymienionej w § 9 można wprowadzić:
1)
instrukcję kontroli ruchu osobowego i materiałowego;
2)
instrukcję obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej;
3)
inne instrukcje.
§  11.
1.
Dokumentację, o której mowa w § 9 pkt 1, 4-6 oraz § 10, prowadzi:
1)
w obiektach centrali CBA - Naczelnik Wydziału Ochrony Fizycznej lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz;
2)
w delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA - funkcjonariusz wyznaczony przez dyrektora delegatury lub jego upoważnionego zastępcę.
2.
Dokumentację, o której mowa w § 9 pkt 2 i 3, prowadzi funkcjonariusz wyznaczony na szefa zmiany.
3.
Dokumentację ochrony prowadzi się w formie pisemnej.

Rozdział  V

Wyposażenie Służby Ochrony CBA

§  12.
1.
Wyposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA stanowią:
1)
kajdanki;
2)
siatki obezwładniające;
3)
paralizatory elektryczne typu Taser;
4)
ręczne miotacze gazowe.
2.
Zasady wydawania i użycia środków, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
§  13.
W zależności od potrzeb funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA można wyposażyć w:
1)
środki łączności bezprzewodowej;
2)
maski przeciwgazowe;
3)
kamizelki i hełmy kuloodporne;
4)
latarki;
5)
środki transportu;
6)
środki opatrunkowe.

Rozdział  VI

Strój i identyfikatory

§  14.
Podczas wykonywania zadań w zakresie ochrony obiektów CBA funkcjonariusze Służby Ochrony CBA obowiązani są do noszenia odpowiednio - spodni, spódnicy, marynarki, swetra lub bluzy koloru ciemnego, jasnej koszuli albo bluzki w kolorze stonowanym, ciemnych butów, a w miarę potrzeby, także kurtek z napisem CBA.
§  15.
1.
Oprócz stroju, o którym mowa w § 14, funkcjonariusze Służby Ochrony CBA powinni nosić w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie ubrania identyfikator, którego wzór stanowi załącznik do decyzji.
2.
Odpowiednią liczbę identyfikatorów Służby Ochrony CBA zapewnia Naczelnik Wydziału Ochrony Fizycznej Departamentu Ochrony CBA.

Rozdział  VII

Zasady powierzania ochrony formacjom zewnętrznym

§  16.
1.
W uzasadnionych przypadkach ochronę obiektów CBA można powierzyć formacjom zewnętrznym na podstawie odrębnej umowy.
2.
Zakres ochrony wykonywany przez formacje zewnętrzne nie może obejmować stref bezpieczeństwa i powinien ograniczać się do granic obiektów CBA stanowiących strefy administracyjne.
3.
Formacjom zewnętrznym można na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, powierzać ochronę urządzeń i mienia CBA poza granicami obiektów CBA.
4.
Ochrona realizowana przez formacje zewnętrzne powinna być nadzorowana przez wyznaczonych funkcjonariuszy CBA i wykonywana - w miarę możliwości - przy ich udziale.

Rozdział  VIII

Przepis końcowy

§  17.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

IDENTYFIKATOR SŁUŻBY OCHRONY CBA

grafika

Wymiary: 11 cm x 6 cm