Ochrona bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2005.10.68

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2005 r.

WYTYCZNE NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami

Rozdział  1

Postanowienia wstępne

W celu zwiększenia poziomu osobistego bezpieczeństwa policjantów i osób postronnych podczas zatrzymywania osób podejrzewanych o popełnienie czynów zabronionych poruszających się pojazdami, zwanych dalej "podejrzanymi", oraz poprawy sprawności i skuteczności działań Policji w zakresie zatrzymywania podejrzanych, mając także na uwadze przepisy zawarte w szczególności w:
1)
rozdziale 27 (art. 243-248) ustawy Kodeks postępowania karnego;
2)
rozdziale 8 działu VI (art. 45-47) ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
3)
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz. 410 z późn. zm.);
4)
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 14, poz. 144 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 230 i Nr 230, poz. 2310);
5)
rozdziałach 3 i 5, a także § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. Nr 25, poz. 204) postanawia się, co następuje:
§  1.
Taktykę i metody działania określone w niniejszych wytycznych należy stosować głównie w sytuacjach charakteryzujących się ponadprzeciętnym ryzykiem i stopniem trudności realizacyjnej, co ma miejsce przede wszystkim w następujących okolicznościach:
1)
pojazd, w którym znajduje się podejrzany, uczestniczy w ruchu oraz nie ma możliwości zatrzymania podejrzanego poza pojazdem, którym się przemieszcza;
2)
osoba lub osoby znajdujące się w pojeździe wraz z podejrzanym posiadają, czy też według posiadanych informacji mogą posiadać, legalnie albo nielegalnie, broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty;
3)
wiadomo, że podejrzany, lub inne osoby znajdujące się w pojeździe wraz z podejrzanym, popełnił lub mógł popełnić przestępstwo o znacznym stopniu szkodliwości społecznej, zwłaszcza przeciwko życiu lub zdrowiu albo wolności człowieka;
4)
zatrzymania podejrzanego dokonują policjanci nieumundurowani.
§  2.
Taktyka i metody działania określone w niniejszych wytycznych powinny być stosowane także w okolicznościach innych niż wyżej wskazane jako stwarzające ponadprzeciętne ryzyko i stopień trudności realizacyjnej, a także podczas zatrzymywania podejrzanych przez policjantów umundurowanych - jeżeli policjanci mający dokonać zatrzymania podejrzanego nie mają subiektywnego poczucia pełnego bezpieczeństwa osobistego własnego lub osób postronnych.
§  3.
Taktykę i metody działania określone w niniejszych wytycznych należy ze względów bezpieczeństwa osobistego policjantów uwzględniać odpowiednio również w toku wykonywania czynności służbowych innych niż zatrzymywanie podejrzanych, a przede wszystkim podczas:
1)
zatrzymywania poruszających się pojazdami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
2)
zatrzymywania poruszających się pojazdami osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy lub zakład karny i w oznaczonym terminie nie powróciły do niego;
3)
zatrzymywania poruszających się pojazdami osób, wobec których sąd lub prokurator zarządził przymusowe doprowadzenie;
4)
dokonywania kontroli osobistej osób poruszających się pojazdami lub przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków w środkach transportu lądowego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
5)
dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.
§  4.
Niniejsze wytyczne nie zmieniają i nie zastępują uregulowań zawartych w innych przepisach, zarówno aktów prawnych powszechnie obowiązujących, jak i aktów prawnych wewnętrznych, obowiązujących wyłącznie policjantów.

Rozdział  2

Czynności poprzedzające zatrzymanie podejrzanego

§  5.
Zatrzymanie podejrzanego poruszającego się pojazdem należy poprzedzić rozpoznaniem sytuacyjnym, a przebieg działań realizujących zatrzymanie powinien być planowany. Zakres rozpoznania sytuacyjnego i sposób planowania powinny być dostosowane do okoliczności, w jakich są podejmowane działania mające na celu zatrzymanie podejrzanego, a w szczególności do tego, czy zatrzymanie ma nastąpić w trybie niecierpiącym zwłoki.
§  6.
Rozpoznanie sytuacyjne, o którym mowa w § 5, polega na opracowaniu charakterystyk:
1)
podejrzanych;
2)
pojazdów, którymi poruszają się podejrzani;
3)
miejsc planowanego zatrzymania.
§  7.
Opracowanie charakterystyki podejrzanych polega na ustaleniu ich danych osobowych (personaliów) i wyglądu (rysopisów umożliwiających wzrokową wstępną identyfikację), wieku, przeszłości kryminalnej i ewentualnych uzależnień oraz dewiacji, posiadanego uzbrojenia i umiejętności specjalnych (znajomości sztuk walki, doświadczenia wojskowego itp.), problemów osobistych i rodzinnych (tzw. "słabych stron"), zwyczajów, osób postronnych mogących przebywać w towarzystwie podejrzanych (ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich), ewentualnego nosicielstwa chorób zakaźnych (np. HIV, HBV, HCV).
§  8.
Opracowanie charakterystyki pojazdów, którymi poruszają się podejrzani, polega na ustaleniu ich numerów rejestracyjnych, danych ich właścicieli, marek i typów oraz osiągów eksploatacyjnych (przyśpieszenie, prędkość maksymalna), modeli i kolorów nadwozi oraz rodzajów przewożonych ładunków.
§  9.
Opracowanie charakterystyki miejsc planowanego zatrzymania polega na ustaleniu ich topografii, organizacji i natężenia ruchu drogowego, rodzaju i lokalizacji obiektów budowlanych znajdujących się w tych miejscach, a także możliwości skrytego zbliżenia się do pojazdu z podejrzanym oraz wprowadzenia w błąd poprzez odwrócenie uwagi lub maskowanie rzeczywistego celu kontroli drogowej.
§  10.
Informacje zebrane w ramach rozpoznania sytuacyjnego mogą być utrwalone przy wykorzystaniu formularza informacyjnego stanowiącego załącznik do wytycznych. Formularz sporządza się na polecenie kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji realizującej zatrzymanie podejrzanego lub policjanta wyznaczonego do kierowania przebiegiem zatrzymania.
§  11.
Planowanie, o którym mowa w § 5, polega na:
1)
określeniu podstawowego celu działań (kto i na jakich podstawach ma być zatrzymany);
2)
analizie i ocenie wyników rozpoznania sytuacyjnego;
3)
określeniu dodatkowych celów działań (np. odnalezienie i zabezpieczenie dowodów popełnionego przestępstwa);
4)
określeniu możliwych komplikacji przebiegu działań (np. podjęcie przez podejrzanego próby ucieczki, zranienie podejrzanego w trakcie zatrzymywania);
5)
określeniu indywidualnego przydziału zadań dla policjantów uczestniczących w działaniach oraz funkcjonalnego podziału zadań (wyznaczenie kierującego działaniami, określenie liczby i składu wyodrębnionych zespołów wykonawczych, wydzielenie policjantów wyznaczonych do podjęcia ewentualnego pościgu i niebiorących bezpośredniego udziału w zatrzymaniu podejrzanego);
6)
uzgodnieniu zakresu i sposobu współdziałania z innymi podmiotami (np. miejscowo właściwą jednostką organizacyjną Policji, Straży Granicznej, prokuratury, służbami ratowniczymi) oraz zorganizowaniu specjalnego zabezpieczenia medycznego działań lub zapewnieniu pomocy najbliższej placówki służby zdrowia;
7)
przeprowadzeniu kalkulacji sił i środków niezbędnych do skutecznej realizacji zatrzymania podejrzanych (liczba policjantów, liczba i rodzaj służbowych środków transportu, wyposażenie policjantów w środki ochrony osobistej - np. kamizelki i hełmy kuloodporne oraz opaski identyfikujące, wyposażenie specjalne - np. środki pozoracji i sprzęt optyczny, broń i amunicja - w tym amunicja specjalna, środki łączności - z ustalonymi na czas działań częstotliwościami i kryptonimami oraz innymi danymi komunikacyjnymi, sposób identyfikacji policjantów i służbowych środków transportu - np. sygnały świetlne i dźwiękowe, umieszczone na drzwiach pojazdów rezerwowe kamizelki kuloodporne z napisem "Policja", tablice magnetyczne z napisem "Policja" umieszczone na pojazdach nieoznakowanych);
8)
wstępnym określeniu taktyki i szczegółowych metod działania podczas realizacji zatrzymania podejrzanych, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w rozdziale 3 niniejszych wytycznych.

Rozdział  3

Taktyka i metody działania podczas realizacji zatrzymania podejrzanego

§  12.
Bezpośrednio przed realizacją zatrzymania podejrzanego należy zapoznać policjantów wyznaczonych do udziału w realizacji z indywidualnym przydziałem oraz funkcjonalnym podziałem zadań, o których mowa w § 11 pkt 5 niniejszych wytycznych, oraz powiadomić o rozpoczęciu realizacji dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.
§  13.
W przypadku braku odpowiednich sił i środków należy rozważyć możliwość odstąpienia od niezwłocznego zatrzymania podejrzanego i poprzestania - do czasu otrzymania odpowiedniego wsparcia - na skrytej obserwacji pojazdów, jakimi przemieszczają się podejrzani. Potrzeba przyjęcia takiej taktyki działania może dotyczyć głównie sytuacji, w których liczebność grupy realizacyjnej jest stosunkowo niewielka albo zatrzymanie podejrzanego nie było planowane, a konieczność jego przeprowadzenia wynikła nieoczekiwanie w trakcie wykonywanych rutynowo zadań służbowych.
§  14.
Podczas realizacji zatrzymania podejrzanego należy dążyć do stworzenia sytuacji umożliwiającej zatrzymanie podejrzanego poza pojazdem oraz w miarę możliwości dokumentować przebieg realizacji z wykorzystaniem urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.
§  15.
Jeżeli nie ma możliwości stworzenia sytuacji, o której mowa w § 14, czynności bezpośrednio związane z zatrzymaniem podejrzanego powinny być w miarę możliwości podjęte dopiero po uprzednim zatrzymaniu i unieruchomieniu pojazdu, którym porusza się podejrzany. Należy unikać zatrzymywania podejrzanych w środkach komunikacji masowej, co powinno być ograniczone do przypadków niecierpiących zwłoki, np. jeśli zwłoka stworzyłaby lub utrzymała stan bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
§  16.
Zatrzymanie pojazdu, którym porusza się podejrzany, powinno nastąpić:
1)
przy wykorzystaniu naturalnych warunków ruchu drogowego, np. z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej wstrzymującej ruch drogowy, zamkniętych zapór przed przejazdami kolejowymi, ograniczeń spowodowanych robotami drogowymi, zatorów drogowych ("korków");
2)
przy wykorzystaniu podstępu, np. pozorowanej kontroli drogowej lub blokady kamuflowanej.
§  17.
Bezpośrednio po zatrzymaniu pojazdu z podejrzanym wskazane jest uniemożliwienie kontynuowania jazdy poprzez zablokowanie tego pojazdu służbowym środkiem transportu, co należy zrobić w następujący sposób:
1)
usytuować służbowy środek transportu tak, aby stanowił jednocześnie osłonę dla policjantów;
2)
włączyć w służbowym środku transportu sygnały świetlne pojazdu uprzywilejowanego, a sygnały dźwiękowe jedynie wtedy, gdy nie utrudni to komunikacji wzajemnej policjantów oraz porozumiewania się z osobami znajdującymi się w zatrzymanym pojeździe;
3)
dalsze czynności związane z zatrzymaniem podejrzanych prowadzić przy włączonych i skierowanych na pojazd zatrzymywany światłach drogowych służbowego środka transportu, celem wykorzystania wobec podejrzanych efektu olśnienia, jeżeli nie stworzy to niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.
§  18.
W celu zachowania bezpieczeństwa osobistego, czynności bezpośrednio (fizycznie) związane z zatrzymaniem podejrzanego policjanci wykonują w następującej kolejności:
1)
wstępna własna identyfikacja poprzez okrzyk "Policja", a w przypadku policjantów nieumundurowanych przed wstępną własną identyfikacją niezbędne jest:
a)
założenie kamizelek ostrzegawczych lub
b)
innych przedmiotów wyposażenia mundurowego zawierających odblaskowe elementy ostrzegawcze i napis "Policja" w przypadku ich wprowadzenia oraz
c)
umieszczenie na widocznym miejscu ubioru znaku identyfikacji indywidualnej, a także
d)
umieszczenie na widocznym miejscu służbowego środka transportu tablicy z napisem "Policja" (w przypadku pojazdu nieoznakowanego);
2)
wydanie głosem lub przy użyciu urządzeń nagłaśniających poleceń:
a)
kierowcy pojazdu zatrzymywanego - wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyków ze stacyjki oraz trzymania rąk na kierownicy lub uniesionych w górę albo opartych na przedniej względnie bocznej szybie;
b)
pasażerom pojazdu zatrzymywanego - położenia rąk na desce rozdzielczej albo oparcia na przedniej lub bocznej szybie;
c)
kierowcy i pasażerom pojazdu zatrzymywanego - opuszczenia pojazdu, stanięcia w rozkroku i oparcia rąk na dachu (boku) pojazdu lub położenia się w obrębie pasa drogowego twarzą do ziemi;
3)
sprawdzenie, czy kierowca oraz pasażerowie pojazdu zatrzymywanego posiadają przy sobie broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi;
4)
odebranie broni i przedmiotów, o których mowa w pkt 3;
5)
wylegitymowanie (sprawdzenie tożsamości) osoby zatrzymywanej i przemieszczenie w miejsce niestwarzające zagrożenia w ruchu drogowym;
6)
ostateczna własna identyfikacja poprzez podanie stopnia policyjnego, imienia i nazwiska oraz okazanie legitymacji służbowej, w przypadku policjanta nieumundurowanego bez wezwania, w przypadku policjanta umundurowanego zaś wyłącznie na żądanie osoby zatrzymywanej;
7)
poinformowanie osoby zatrzymywanej o zatrzymaniu oraz uprzedzenie o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania się wydanym poleceniom,
8)
sprawdzenie wnętrza pojazdu, zwłaszcza zawartości bagażnika, w celu ewentualnego odnalezienia broni lub przedmiotów, o których mowa w pkt 3 albo też podejrzanych osób, które ze względu na konstrukcję dzielonych i składanych tylnych siedzeń mogły szybko i niepostrzeżenie przedostać się z przedziału osobowego do bagażnika.
§  19.
Policjanci wykonujący czynności bezpośrednio (fizycznie) związane z zatrzymaniem podejrzanego powinni być asekurowani przez innych policjantów, reagujących stosownie do zmieniających się realiów sytuacyjnych i podejmujących natychmiastowe działania neutralizujące wszelkie zagrożenia dla bezpiecznej realizacji zatrzymania.
§  20.
W przypadku, gdy osoby znajdujące się w zatrzymanym pojeździe nie stosują się do poleceń wydawanych przez policjantów (np. blokują od wewnątrz drzwi pojazdu, odmawiają opuszczenia pojazdu) albo gdy zachowanie tych osób wskazuje na możliwość podjęcia zamachu na życie lub zdrowie policjanta (np. wkładanie ręki do schowka, sięganie pod fotel, schylanie się) - należy rozbić szybę pojazdu w celu natychmiastowego obezwładnienia osób znajdujących się wewnątrz pojazdu.
§  21.
W przypadku konieczności podjęcia pościgu wobec bezskutecznej próby zatrzymania i unieruchomienia pojazdu przewożącego podejrzanych postępuje się w sposób określony odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji i prowadzenia działań pościgowych przez Policję. Użycie broni palnej wobec osób znajdujących się w zatrzymywanym pojeździe, zarówno podczas jazdy, jak i po zatrzymaniu pojazdu, jest dozwolone wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  22.
Przy wykonywaniu czynności związanych z zatrzymywaniem podejrzanych poruszających się pojazdami należy w szczególności:
1)
przestrzegać podziału policjantów wyznaczonych do realizacji na dokonujących czynności bezpośredniego (fizycznego) zatrzymania podejrzanych i na asekurujących te czynności;
2)
nieprzerwanie obserwować wnętrze pojazdu zatrzymywanego i osoby znajdujące się w tym pojeździe i dążyć do jak najszybszego obezwładnienia osób podlegających zatrzymaniu oraz zachowujących się w sposób niebezpieczny, poprzez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego odpowiednich do okoliczności faktycznych;
3)
wydawać polecenia nakazujące określone zachowanie się w sposób jednoznaczny i stanowczy;
4)
podchodzić do pojazdu zatrzymywanego ostrożnie, zawsze z tyłu lub z boku, co utrudnia obserwację osobom znajdującym się w pojeździe oraz chroni policjanta przed uderzeniem nagle otwartymi drzwiami lub potrąceniem w razie gwałtownego ruszenia pojazdu z miejsca zatrzymania;
5)
unikać przemieszczania się pomiędzy pojazdem zatrzymanym a służbowym środkiem transportu albo inną przeszkodą;
6)
uzyskiwać efekt zaskoczenia poprzez odwracanie uwagi osób znajdujących się w pojeździe, np. poprzez uderzanie dłonią w dach pojazdu;
7)
uwzględniać warunki psychofizyczne osób zatrzymywanych (płeć, wiek, budowa ciała, stan emocjonalny, pozostawanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków).

Rozdział  4

Taktyka i metody działania po zatrzymaniu podejrzanego

§  23.
W razie konieczności należy udzielić pierwszej pomocy medycznej osobom znajdującym się w zatrzymywanym pojeździe oraz osobom postronnym, a także powiadomić właściwe służby ratownicze (np. pogotowie ratunkowe, straż pożarną).
§  24.
W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin miejsca zatrzymania podejrzanego (np. w razie użycia broni palnej skutkującego zranieniem lub śmiercią człowieka albo uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia) należy to miejsce zabezpieczyć, poprzez:
1)
ustalenie świadków przebiegu zatrzymania oraz niedopuszczenie do gromadzenia się osób postronnych;
2)
nieprzemieszczanie pojazdu zatrzymywanego oraz służbowych środków transportu użytych bezpośrednio do zatrzymania podejrzanego;
3)
zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. całkowite lub częściowe wstrzymanie ruchu drogowego);
4)
wykorzystanie do nadzoru nad zabezpieczanym miejscem policjantów, którzy znaleźli się w pobliżu, chociaż nie byli wyznaczeni do realizacji zatrzymania podejrzanego.
§  25.
Dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji należy powiadomić o zatrzymaniu i obezwładnieniu podejrzanego.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  26.
Z wytycznymi należy zapoznać wszystkich policjantów, a ich treść uwzględnić podczas realizacji szkoleń zawodowych policjantów.
§  27.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza informacyjnego z rozpoznania sytuacyjnego

FORMULARZ INFORMACYJNY

z rozpoznania sytuacyjnego przed zatrzymaniem osoby

poruszającej się pojazdem planowanego na dzień ................

przez .........................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej realizującej

zatrzymanie)

1. Charakterystyka podejrzanego1 (osoby przewidzianej do

zatrzymania):

1) Dane osobowe (imię i nazwisko, imiona rodziców, data i

miejsce urodzenia, miejsce zameldowania i faktycznego

pobytu, rodzaj i cechy dokumentu tożsamości)

............................................................

2) Wygląd (rysopis) ........................................

(załączyć zdjęcie w przypadku

możliwości uzyskania bez wiedzy osoby

zatrzymywanej)

3) Przeszłość kryminalna, uzależnienia, dewiacje,

nosicielstwo chorób zakaźnych

............................................................

4) Posiadane uzbrojenie i umiejętności specjalne (znajomość

sztuk walki, doświadczenie wojskowe itp.)

............................................................

5) Psy lub inne niebezpieczne zwierzęta posiadane przez

osobę zatrzymywaną

............................................................

6) Zwyczaje, problemy osobiste i rodzinne ("słabe strony")

............................................................

7) Osoby postronne mogące przebywać w towarzystwie osoby

przewidzianej do zatrzymania

............................................................

2. Charakterystyka pojazdu2, którym porusza się podejrzany

(osoba przewidziana do zatrzymania)

1) Marka, typ (konstrukcja - samochód osobowy, furgon itp.),

model i kolor nadwozia oraz numer rejestracyjny

...............................................................

2) Dane osobowe właściciela pojazdu:

............................................................

3) Osiągi eksploatacyjne (przyśpieszenie i prędkość

maksymalna), właściwości specjalne (np. wzmocnienia

samochodu terenowego, klatka bezpieczeństwa, tuning,

wyposażenie kuloodporne, centralny zamek)

............................................................

4) Rodzaj przewożonego bagażu (ładunku)

............................................................

3. Charakterystyka miejsca (miejsc) planowanego zatrzymania

podejrzanego:

1) Topografia (ukształtowanie terenu, możliwość i

proponowany kierunek skrytego zbliżenia się do pojazdu z

podejrzanym, potencjalne drogi ucieczki podejrzanego)

............................................................

2) Dojście i dojazd (w miarę możliwości załączyć szkic),

organizacja i spodziewane natężenie ruchu drogowego

............................................................

3) Rodzaj i lokalizacja obiektów budowlanych znajdujących

się w miejscu planowanego zatrzymania i w pobliżu

(zwłaszcza szkół, obiektów użyteczności publicznej,

placówek handlowych itp.)

............................................................

4) Możliwość zorganizowania pozorowanej kontroli drogowej

............................................................

4. Inne informacje istotne dla zorganizowania bezpiecznego

przebiegu działań związanych z zatrzymaniem podejrzanego:

............................................................

................................... .........................

(miejscowość, data sporządzenia) (podpis sporządzającego)

_________

1 w przypadku kilku osób przewidzianych do zatrzymania do formularza dołącza się ich charakterystyki sporządzone na oddzielnych kartach.

2 w przypadku kilku pojazdów, jakimi porusza się osoba (osoby) przewidziana do zatrzymania, do formularza dołącza się charakterystyki kolejnych pojazdów sporządzone na oddzielnych kartach.