Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie oceny sprawozdania Fundacji Dziedzictwa Kulturowego o zagospodarowaniu dotacji oraz dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) umowie - należy przez to rozumieć umowę nr 102/DF-V/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Dziedzictwa Kulturowego dotyczącą udzielenia dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego, sporządzoną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (Dz. U. poz. 2383);
2) sprawozdaniu - należy przez to rozumieć sprawozdanie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, o którym mowa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego;
3) formularzu nr 1 - należy przez to rozumieć formularz nr 1 wymieniony w § 5 ust. 1 umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Ustanawia się Departament Finansowy i Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako właściwe do dokonywania oceny zgodności sprawozdania z umową, odpowiednio:
1) w zakresie danych przedstawionych w tabeli nr 1, 2 i 5 formularza nr 1 - w przypadku Departamentu Finansowego;
2) w zakresie danych przedstawionych w tabeli nr 3, 4 i 6 formularza nr 1 oraz opisów zrealizowanych przedsięwzięć i osiągniętych celów i efektów w ramach poszczególnych zadań - w przypadku Departamentu Ochrony Zabytków.
§  3.  Departament Ochrony Zabytków sporządzoną ocenę sprawozdania przekazuje do Departamentu Finansowego w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku na formularzu nr 2, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  4.  Departament Finansowy z uwzględnieniem oceny Departamentu Ochrony Zabytków sporządza zbiorczą ocenę zgodności sprawozdania z umową na formularzu nr 3, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  5.  Departament Finansowy przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do dnia 5 maja danego roku zbiorczą ocenę zgodności sprawozdania z umową.
§  6.  W przypadku konieczności uzyskania od Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dodatkowych wyjaśnień lub korekty sprawozdania, terminy, o których mowa w § 3 i § 5, mogą ulec odpowiednio przesunięciu nie więcej jednak niż o 21 dni.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz nr 1

Sprawozdanie do Umowy nr 102/DF-V/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. za rok .........

grafika

Formularz nr 2

Ocena zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r

grafika

Formularz nr 3

Ocena zbiorcza zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r

grafika

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).