Obsługa prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2014.24

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obsługi prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 oraz art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zapewnia obsługę prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej "Radą Rolników" i jej Komisji, w zakresie:
1)
prowadzenia całokształtu spraw osobowych członków Rady Rolników;
2)
organizowania posiedzeń Rady Rolników i jej Komisji;
3)
współpracy z Biurem Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanym dalej "Funduszem Składkowym" przy opracowywaniu planu funduszu składkowego w części dotyczącej kosztów funkcjonowania Rady Rolników.
§  2.
Biuro Finansowo - Księgowe Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwane dalej "Biurem", zapewnia obsługę Rady Rolników w zakresie:
1)
przygotowywania list wynagrodzeń dla członków Rady Rolników i jej Komisji;
2)
wypłaty wynagrodzeń członkom Rady Rolników na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 189, poz. 1394 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 901);
3)
rozliczania kosztów obsługi Rady Rolników z Funduszem Składkowym.
§  3.
1.
W celu zapewnienia finansowania bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników, Biuro Zarządu Funduszu Składkowego przekazywać będzie środki finansowe na poczet ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Koszty bezpośrednie funkcjonowania Rady Rolników i jej Komisji obejmują:
1)
ryczałty;
2)
zwrot kosztów podróży;
3)
noclegi;
4)
koszty osobowe KRUS związane z obsługą prac;
5)
koszty administracyjno-techniczne (w szczególności: artykuły biurowe, usługi gastronomiczne, transportowe i inne).
§  4.
1.
Środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 przekazywane są w formie zaliczki na konto Funduszu Administracyjnego Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, przez Biuro Zarządu Funduszu Składkowego.
2.
Wysokość kwoty zaliczki ustala się jako 1/12 planowanych kosztów z tytułu obsługi prac członków Rady Rolników w danym roku.
§  5.
1.
Biuro w celu rozliczenia pobranej zaliczki za obsługę prac członków Rady Rolników wystawia fakturę dołączając kopie dowodów poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem w terminie do 15 każdego miesiąca, następnego po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego.
2.
W przypadku, gdy wartość wystawionych faktur będzie niższa od wielkości zaliczki przekazanej przez Fundusz Składkowy, Biuro zwraca powstałą różnicę na rachunek Funduszu Składkowego, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktur.
3.
W przypadku, gdy kwota zaliczki będzie niższa niż wartości poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, Fundusz Składkowy dopłaca należną kwotę na rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
§  6.
1.
Komórki organizacyjne Centrali, oddziały regionalne oraz zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewniają w zakresie ich właściwości obsługę merytoryczną Rady Rolników i jej Komisji.
2.
Na zaproszenie Rady Rolników przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Składkowego uczestniczą w posiedzeniach Rady Rolników i jej Komisji.
§  7.
1.
Traci moc Zarządzenie nr 3 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i jej Komisji przez Biura Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.