Obsługa oraz wykonywanie nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji... - OpenLEX

Obsługa oraz wykonywanie nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz działania komisji lekarskich Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 38, art. 39 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 3 i § 14 statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącego załącznik na 1 do zarządzenia nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia działającego w strukturze organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie jednostki budżetowej zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Współpraca Zakładu Opieki Zdrowotnej z niektórymi jednostkami organizacyjnymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
zakres zadań realizowanych przez:
a)
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu, zwany dalej "Departamentem VI", Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW",
b)
Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, zwany dalej "Departamentem I",
c)
Biuro Kadr ABW, zwane dalej "Biurem K",
d)
Biuro Logistyki ABW, zwane dalej "Biurem L",
e)
Biuro Finansów ABW, zwane dalej "Biurem F",
f)
Biuro Prawne ABW, zwane dalej "Biurem A"

- w ramach obsługi Zakładu Opieki Zdrowotnej - jednostki budżetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Samochodowej 5, zwanej dalej "ZOZ", powołanej zarządzeniem nr 30 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia działającego w strukturze organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zakład Opieki Zdrowotnej działający w formie jednostki budżetowej, zwanego dalej "zarządzeniem";

2)
zasady funkcjonowania w ZOZ systemu teleinformatycznego ABWAN, zwanego dalej "systemem ABWAN";
3)
zasady funkcjonowania w ZOZ Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, zwanego dalej "ESOD2";
4)
zasady udostępniania informacji niejawnych i jawnych pracownikom ZOZ;
5)
wykonywanie nadzoru i kontroli nad ZOZ przez kierowników jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w § 2 ust. 2;
6)
zasady dotyczące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem komisji lekarskich podległych Szefowi ABW, zwanych dalej "komisjami lekarskimi".
§  2. 
1. 
Powierza się obsługę ZOZ:
1) 1
 dyrektorowi Departamentu VI - w zakresie zadań, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21), dotyczących w szczególności:
a)
wydawania kart identyfikacyjnych dla pracowników, oddelegowanych funkcjonariuszy i osób wykonujących na rzecz ZOZ czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
b)
przeprowadzania właściwych postępowań sprawdzających w odniesieniu do pracowników ZOZ i osób wykonujących na rzecz ZOZ czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
c)
zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej w ZOZ;
2) 2
 dyrektorowi Departamentu I - w zakresie realizacji zadań administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1, wobec systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych, w szczególności systemu ABWAN, a także realizacji wsparcia technicznego dla systemów IT koniecznych do obsługi prawidłowego działania ZOZ;
3)
dyrektorowi Biura A - w zakresie wsparcia prawno-legislacyjnego ZOZ przy realizacji zadań zleconych ZOZ przez Szefa ABW, o których mowa w statucie ZOZ, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
4)
dyrektorowi Biura K - w zakresie obsługi kadrowej funkcjonariuszy oddelegowanych do ZOZ oraz zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
5)
dyrektorowi Biura L - w zakresie określonym w porozumieniu, o którym mowa w § 15 oraz w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w ZOZ, na podstawie informacji o stanie tych środków na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, przekazywanych przez dyrektora ZOZ do Biura L, do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego;
6)
dyrektorowi Biura F - w zakresie określonym w porozumieniu, o którym mowa w § 15;
7) 3
 dyrektorom delegatur ABW - w zakresie bieżącej obsługi zlokalizowanych na terenie działania delegatur ambulatoriów ZOZ, w szczególności w zakresie:
a)
stacji komputerowych i użytkownika końcowego,
b)
telefonii stacjonarnej,
c)
obsługi technicznej, gospodarczej i sanitarnej pomieszczeń ambulatoriów ZOZ.
d) 4
 prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy dla osób świadczących pracę w ambulatoriach ZOZ oraz funkcjonariuszy ABW wykonujących tam zadania w ramach oddelegowania,
e) 5
 zapewnienia udziału inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącego służbę w delegaturze ABW, w postępowaniach powypadkowych prowadzonych wobec osób świadczących pracę w ambulatoriach ZOZ.
2. 
Powierza się:
1) 6
 nadzór i kontrolę nad ZOZ:
a)
dyrektorowi Biura K - w zakresie przestrzegania przez ZOZ przepisów prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,
b)
dyrektorowi Biura L - w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
c)
dyrektorowi Biura F - w zakresie gospodarki finansowej ZOZ,
d)
dyrektorowi Departamentu VI - w zakresie niezastrzeżonym dla jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w lit. a-c, w tym organizację kontroli pod względem medycznym, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.);
2) 7
 dyrektorowi Departamentu I - nadzór nad ZOZ w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego ABWAN na potrzeby ZOZ oraz technicznego utrzymania pozostałych systemów IT koniecznych do obsługi prawidłowego działania ZOZ;
3)
dyrektorowi Departamentu VI - kontrolę nad ZOZ w zakresie funkcjonowania systemu ABWAN, w którym działa ESOD2.
3. 
Kontrola w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzona jest na podstawie przepisów działu VI ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d.
4. 
Jednostki organizacyjne ABW wymienione w ust. 1 realizują zadania określone w niniejszym zarządzeniu zgodnie z zakresem ich działania, określonym w przepisach Szefa ABW w sprawie regulaminów organizacyjnych tych jednostek oraz w sprawie organizacji pionu ochrony ABW.
§  3. 
1. 
Departament VI na wniosek dyrektora ZOZ przeprowadza właściwe postępowanie sprawdzające wobec kandydatów do pracy i pracowników ZOZ, osób, z którymi ZOZ zamierza zawrzeć umowy cywilnoprawne oraz osób wykonujących na rzecz ZOZ czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor ZOZ przekazuje bezpośrednio do Departamentu VI.
3. 
Dyrektor ZOZ w porozumieniu z dyrektorem Departamentu VI oraz dyrektorem Biura K opracuje wykaz stanowisk w ZOZ, na których wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych odpowiednimi klauzulami tajności.
4. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor ZOZ może zwrócić się z wnioskiem do Departamentu VI o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie innej klauzuli tajności, niż określona dla danego stanowiska w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Zezwala się funkcjonariuszom i pracownikom ABW na udostępnianie pracownikom ZOZ oraz osobom wykonującym na rzecz ZOZ czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych ZOZ, informacji niejawnych i jawnych zgodnie z zapisami dotyczącymi procedur bezpieczniej eksploatacji systemu ABWAN oraz wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW dotyczących szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych i jawnych w AB W;
6. 
Dyrektor ZOZ jest obowiązany do polecenia i egzekwowania od oddelegowanych funkcjonariuszy, pracowników oraz osób wykonujących na rzecz ZOZ czynności na postawie umów cywilnoprawnych, przestrzegania przepisów, o których mowa w § 3 ust. 5.
§  4. 
1. 
W ZOZ funkcjonuje system ABWAN.
2. 
ZOZ w systemie ABWAN jest traktowany jak jednostka organizacyjna ABW.
3. 
Zasady funkcjonowania systemu ABWAN w ZOZ są analogiczne, jak w jednostkach organizacyjnych ABW.
4. 
W ramach systemu ABWAN w ZOZ udostępniony został ESOD2 oraz inne aplikacje niezbędne dla ZOZ, zgodne z polityką systemu ABWAN.
§  5. 
1.  8
 Biuro K, w ramach nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez ZOZ przepisów prawa pracy, jest uprawnione do występowania do ZOZ o przekazanie informacji dotyczących, w szczególności stanu zatrudnienia oraz liczby osób wykonujących w ZOZ czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora ZOZ, Biuro K zajmuje na piśmie stanowisko w zakresie dotyczącym stosowania w ZOZ przepisów prawa pracy.
3. 
Przygotowując stanowisko, o którym mowa w ust. 2, Biuro K może zasięgać opinii jednostek organizacyjnych AB W.
4. 
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz prowadząc kontrolę przestrzegania przez ZOZ przepisów prawa pracy Biuro K uwzględnia, że ZOZ jest samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, a czynności za ZOZ, jako pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonuje dyrektor ZOZ.
5.  9
 Biuro K prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy dla osób świadczących pracę w ZOZ oraz funkcjonariuszy ABW tam oddelegowanych.
5a.  10
 Biuro K zapewnia udział inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniących służbę w Biurze K, w postępowaniach powypadkowych prowadzonych wobec osób świadczących pracę w ZOZ.
6.  11
 Sposób i tryb:
1)
prowadzenia szkoleń, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d oraz w ust. 5,
2)
realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. e oraz w ust. 5a

– określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem Biura K a dyrektorem ZOZ.

§  5a.  12
1. 
Biuro L prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób świadczących pracę w ZOZ oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do ZOZ.
2. 
Sposób i tryb prowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem Biura L a dyrektorem ZOZ.
§  6. 
Do czasu odwołania funkcjonariusza z oddelegowania do ZOZ, dyrektor ZOZ wykonuje wobec niego uprawienia pracodawcy, a w szczególności przekazuje do Biura K informacje stanowiące podstawę sporządzenia opinii służbowej.
§  7. 
1. 
Szef ABW może upoważnić dyrektora Biura K do monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ZOZ weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW w ramach:
1)
dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
liczby i wartości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
2. 
Dyrektor ZOZ, w terminach określonych w odrębnych przepisach, przedstawia dyrektorowi Biura K stosowne sprawozdanie, z realizacji zadań określonych w ust. 1.

Rozdział  2.

Działanie komisji lekarskich podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

§  8. 
Powierza się - dyrektorowi Biura K - nadzór i kontrolę nad komisjami lekarskimi w zakresie realizacji zadań związanych z podległością Szefowi ABW komisji lekarskich, w szczególności:
1)
nadania, w porozumieniu z przewodniczącymi komisji lekarskich, regulaminu organizacyjnego;
2)
kontroli terminowości wydawania orzeczeń przez komisje lekarskie.
§  9. 
Skład osobowy komisji lekarskich określa Szef ABW.
§  10. 
1. 
Wsparcie organizacyjne Regionalnej Komisji Lekarskiej Nr 1 z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "RKL Nr 1", i Centralnej Komisji Lekarskiej, zwanej dalej "CKL", zapewnia dyrektor ZOZ.
2. 
Wsparcie organizacyjne pozostałych RKL zapewniają właściwi miejscowo dyrektorzy delegatur ABW.
3. 
Przez wsparcie organizacyjne komisji lekarskich należy rozumieć zapewnienie środków technicznych, rozwiązań organizacyjnych oraz kadrowych, w szczególności:
1)
pomieszczeń biurowych,
2)
środków łączności,
3)
sprzętu komputerowego,
4)
specjalistycznych konsultacji medycznych

- 13  umożliwiających wykonywanie przez komisje lekarskie zadań określonych, w szczególności w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 242) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 47).

4. 
Na uzasadnione żądanie komisji lekarskich, po uzyskaniu stanowiska dyrektora Biura K, kierownicy jednostek organizacyjnych ABW są obowiązani do zapewnienia wsparcia organizacyjnego w zakresie, w jakim nie mogą go udzielić dyrektor ZOZ lub właściwi miejscowo dyrektorzy delegatur ABW.
§  11.  14
1. 
Zawieranie umów cywilnoprawnych związanych z wsparciem organizacyjnym komisji lekarskich powierza się dyrektorowi ZOZ w zakresie obsługi RKL i CKL w ramach przyznanych ZOZ środków finansowych.
2. 
Projekty umów, o których mowa w ust. 1, wymagają parafowania pod względem merytorycznym przez dyrektora Biura K, zaś pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego Biura K, a w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, przez radcę prawnego Biura A.
§  12. 
Dyrektor Biura K zawiera umowę z Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanym dalej "ZER MSW", określającą zasady współdziałania komisji lekarskich z ZER MSW w sprawach związanych z orzekaniem funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa i ABW skierowanych przez ZER MSW do komisji lekarskich, a także finansowania przez ZER MSW wydawania orzeczeń przez komisje lekarskie oraz przeprowadzania niezbędnych w tym zakresie badań.
§  13. 
Dyrektorzy delegatur ABW są obowiązani umożliwić podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom ABW powołanym do składu komisji lekarskich realizację zadań na rzecz tych komisji lekarskich.

Rozdział  3.

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w ZOZ oraz zasady i tryb finansowania świadczeń ZOZ

§  14. 
1. 
Dyrektor ZOZ, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, może podjąć decyzję o przeprowadzaniu w ZOZ audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).
2. 
Audyt wewnętrzny w ZOZ na polecenie Szefa ABW przeprowadzają audytorzy wewnętrzni Zespołu Audytu Wewnętrznego Departamentu VI.
3. 
Wyniki audytu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1, w formie sprawozdania otrzymuje dyrektor ZOZ, jako kierownik jednostki audytowanej.
§  15.  15
 Zasady i tryb finansowania działalności ZOZ, ponoszenia przez Szefa ABW wydatków na realizację zadań zleconych ZOZ przez Szefa ABW, określonych w statucie ZOZ stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy ZOZ a ABW reguluje porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a dyrektorem ZOZ.

Rozdział  4.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  16. 
Porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a dyrektorem ZOZ na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 17 pkt 1 zachowuje moc do czasu zawarcia nowego porozumienia.
§  17. 
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie obsługi oraz wykonywania nadzoru nad działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej przez niektóre jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także trybu i sposobu przeniesienia dokumentacji pozostającej na stanie ewidencyjnym byłego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej;
2)
zarządzenie nr 66 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 12 września 2011 r. sprawie powołania komisji lekarskich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podległych Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zmienione zarządzeniem nr 3 Szefa AB W z dnia 1 lutego 2012 r., zarządzeniem nr 5 Szefa AB W z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzeniem nr 55 Szefa ABW z dnia 10 października 2013 r. oraz zarządzeniem nr 62 Szefa AB W z dnia 5 grudnia 2013 r.
§  18. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia podpisania.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 13 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 79 z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 października 2017 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 7:

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 60 z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz.Urz.ABW.2016.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 103 z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.

4 § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.ABW.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2019 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 7 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.ABW.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2019 r.
6 § 2 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 13 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
7 § 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 79 z dnia 19 października 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 października 2017 r.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
9 § 5 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 60 z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz.Urz.ABW.2016.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2016 r.
10 § 5 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 15 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.ABW.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2019 r.
11 § 5 ust. 6:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 60 z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz.Urz.ABW.2016.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 15 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.ABW.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2019 r.

12 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 kwietnia 2017 r.
13 § 10 ust. 3 część wspólna zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 13 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
14 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 103 z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
15 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 13 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 kwietnia 2015 r.