Obowiązki sprawozdawcze zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.5.24

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 kwietnia 1989 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:

1) MZ-01 Kwartalny meldunek teleksowy o liczbie zachorowań na choroby weneryczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) MZ-02 Półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym oraz bazie służby zdrowia i pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) MZ-03 Roczne sprawozdanie o personelu medycznym, bazie i działalności zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,

4) MZ-04 Roczne sprawozdanie z działalności przychodni akademickiej, zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,

5) MZ-05 Roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia,

6) MZ-06 Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia,

7) MZ-10 Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia,

8) MZ-11 Roczne sprawozdanie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności w mieście i na wsi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia,

9) MZ-12 Roczne sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia,

10) MZ-13 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia,

11) MZ-14 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia,

12) MZ-15 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia,

13) MZ-16 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do zarządzenia,

14) MZ-17 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do zarządzenia,

15) MZ-18 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do zarządzenia,

16) MZ-21 Roczne sprawozdanie z działalności punktu konsultacyjnego MONAR dla uzależnionych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do zarządzenia,

17) MZ-22 Roczne sprawozdanie z działalności pomocy doraźnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do zarządzenia,

18) MZ-24 Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerwania ciąży, według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do zarządzenia,

19) MZ-25 Roczne sprawozdanie o umieralności okołoporodowej noworodków w szpitalach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do zarządzenia,

20) MZ-26 Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 do zarządzenia,

21) MZ-27 Roczne sprawozdanie o akcji badania RP katastralnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do zarządzenia,

22) MZ-28 Roczne sprawozdanie z działalności pracowni stomatologicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do zarządzenia,

23) MZ-29 Roczne sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do zarządzenia,

24) MZ-30 Roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do zarządzenia,

25) MZ-32 Roczne sprawozdanie z działalności żłobka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do zarządzenia,

26) MZ-33 Roczne sprawozdanie szpitala uzdrowiskowego, sanatorium uzdrowiskowego prowadzonego przez przedsiębiorstwo uzdrowiskowe lub inne jednostki organizacyjne, sanatorium rehabilitacyjnego, prewentorium, według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do zarządzenia,

27) MZ-34 Roczne sprawozdanie domu małych dzieci, według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do zarządzenia,

28) MZ-35 Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do zarządzenia,

29) MZ-36 Roczne sprawozdanie z działalności sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 29 do zarządzenia,

30) MZ-37 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 30 do zarządzenia,

31) MZ-38 Roczne sprawozdanie z działalności domu pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 31 do zarządzenia,

32) MZ-39 Roczne sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 32 do zarządzenia,

33) MZ-40 Roczne sprawozdanie z rehabilitacji zawodowej inwalidów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 33 do zarządzenia,

34) MZ-41 Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 34 do zarządzenia,

35) MZ-42 Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 35 do zarządzenia,

36) MZ-44 Roczne sprawozdanie z działalności izby wytrzeźwień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 36 do zarządzenia,

37) MZ-55 Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 37 do zarządzenia,

38) MZ-72 Roczne sprawozdanie o stanie sieci aptek i punktów aptecznych oraz o zatrudnieniu pracowników farmaceutycznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 38 do zarządzenia,

39) MZ-75 Kwartalne sprawozdanie z wyrobu środków odurzających i psychotropowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 39 do zarządzenia,

40) MZ-76 Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 40 do zarządzenia,

41) MZ-82 Roczne sprawozdanie z wykonania sprzedaży, kosztów i wyników działalności państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 41 do zarządzenia,

42) MZ-88 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 42 do zarządzenia,

43) MZ-89 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 43 do zarządzenia,

44) MZ-90 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 44 do zarządzenia,

45) MZ-91 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 45 do zarządzenia,

46) MZ-98 Roczne sprawozdanie o stanie zdrowia osób w wieku 20, 25 i 30 lat, według wzoru stanowiącego załącznik nr 46 do zarządzenia,

47) Mz/Szp-11 Karta statystyczna szpitala ogólna dla dorosłych, młodzieży i dzieci, według wzoru stanowiącego załącznik nr 47 do zarządzenia,

48) Mz/Szp-11b Karta statystyczna psychiatryczna, według wzoru stanowiącego załącznik nr 48 do zarządzenia,

49) Mz/L-4a Karta statystyczna zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 49 do zarządzenia,

50) MZ-100 Indywidualna karta narażonego na pył, według wzoru stanowiącego załącznik nr 50 do zarządzenia.

§  2.
Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, o których mowa w § 1 dotyczy zakładów wymienionych w załączniku do instrukcji.
§  3.
Sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych i terminy przekazywania sprawozdań na formularzach, o których mowa w § 1, przez jednostki, o których mowa w § 2, określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 51 do zarządzenia.
§  4.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych z lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia farmaceutycznego oraz środków odurzających i psychotropowych (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz. 11–14),
2)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1987 r w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej w zakresie sprawozdawczości okresowej (Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 57),
3)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1987 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej w zakresie sprawozdawczości rocznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 11, poz. 71).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

* Załączniki nr 1–51 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1989 r. zostały rozesłane do zainteresowanych jednostek w odrębnym trybie.