Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1992.2.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 lutego 1992 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej - tekst jednolity (Dz. U. 1989 r. Nr 40, poz. 221) w związku z poz. 01.3.01, 01.3.03, 01.3.04 i 01.3.05 Programu badań statystycznych na lata 1991-1995 stanowiącego załącznik do uchwały 207/90 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:

1) MZ-02 półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu i bazie służby zdrowia i pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2) MZ-10 roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia,

3) MZ-11A roczne sprawozdanie z działalności profilaktycznej i stanie zdrowia ludności, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia,

4) MZ-11S dodatkowe informacje o opiece stomatologicznej nad dziećmi, młodzieżą i studentami, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia,

5) MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia,

6) MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do zarządzenia,

7) MZ-15 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do zarządzenia,

8) MZ-16 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do zarządzenia,

9) MZ-17 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do zarządzenia,

10) MZ-18 roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do zarządzenia,

11) MZ-24 roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do zarządzenia,

12) MZ-26 roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 12 do zarządzenia,

13) MZ-29A roczne sprawozdanie z działalności szpitala, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 13 do zarządzenia,

14) MZ-30 roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 14 do zarządzenia,

15) MZ-35 roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 15 do zarządzenia,

16) MZ-37 roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 16 do zarządzenia,

17) MZ-41 roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 17 do zarządzenia,

18) MZ-42 roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 18 do zarządzenia,

19) MZ-54 roczne sprawozdanie o realizacji badań tuberkulinowych oraz zaszczepienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 19 do zarządzenia,

20) MZ-55 dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 20 do zarządzenia,

21) MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 21 do zarządzenia,

22) MZ-59 roczne sprawozdanie z badań parazytologicznych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 22 do zarządzenia,

23) 1   (skreślony)

24) MZ-61 roczne sprawozdanie o badaniach w kierunku brucelozy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 24 do zarządzenia,

25) MZ-76 roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 25 do zarządzenia,

26) MZ-88 roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 26 do zarządzenia,

27) MZ-90 roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 27 do zarządzenia,

28) MZ-91 roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 28 do zarządzenia,

29) MZ-101 karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 29 do zarządzenia.

30)  2   MZ-89 Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych za rok 1995, według wzoru stanowiącego załącznik nr 30 do zarządzenia.

31)  3   Mz/Szp-11 Karta statystyczna szpitala ogólna dla dorosłych, młodzieży i dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 31 do zarządzenia,

32)  4   Mz/Szp-11b Karta statystyczna psychiatryczna według wzoru stanowiącego załącznik nr 32 do zarządzenia,

33)  5   Mz/L-4a Karta statystyczna zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 33 do zarządzenia.

§  2.  Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, o których mowa w § 1 dotyczy zakładów (jednostek organizacyjnych) opieki zdrowotnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także osób prawnych i fizycznych, udzielających świadczeń medycznych (zdrowotnych).
§  3. 6  Sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych i terminy przekazywania na formularzach, o których mowa w § 1, przez jednostki, o których mowa w § 2 określają: wykaz obowiązków sprawozdawczych stanowiący załącznik Nr 34 do zarządzenia, uzupełniający wykaz obowiązków sprawozdawczych, rozdzielników i terminów sporządzania sprawozdań, stanowiący załącznik Nr 34a do zarządzenia oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 35 do zarządzenia.
§  4.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1990 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. Urz. MZiOS Nr 5, poz. 19).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1991 roku.

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki Nr 1-29 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1992 r. zostały ogłoszone odrębnie i rozesłane do zainteresowanych jednostek.

ZAŁĄCZNIK Nr 30

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ ROZDZIELNIKI I TERMINY SPORZĄDZANIA

Lp.Rodzaj formularza sprawozdawczegoSymbol formularzaNazwa jednostek wypełniających i przekazujących sprawozdaniaMateriał źródłowyOkres sprawozdawczyTermin przesyłania sprawozdań (dni po okresie sprawozdawczym)Instytucja otrzymująca sprawozdaniaLiczba egzemplarzy
123456789
1.Półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym oraz bazie służby zdrowia i pomocy społecznejMZ-02wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonymeldunki telefoniczne z zakładów służby zdrowia i pomocy społecznejpółrocze7Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiatelefon lub teleks
rok7
2.Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowiaMZ-10zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy (górniczy, portowy) zespół opieki zdrowotnej, zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, wojewódzki szpital, wojewódzki szpital zespolony, zespół wojewódzkich przychodni specjalistycznych, szpital kliniczny i instytutu naukowo-badawczego, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego, przychodnia rehabilitacyjna przy spółdzielni inwalidów RZSI, przychodnia spółdzielczadokumentacja własnarok30wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
MZ-10wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony, placówki kolejowej służby zdrowia-rok45wojewódzki urząd statystycznykomplet sprawozdań jednostkowych
3. Roczne sprawozdanie o działalności profilaktycznej i stanie zdrowia ludnościMZ-11Azespół opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, wojewódzki szpital zespolonyMz/Og-11, Mz/D-3, Mz/L.St.-1, Mz/OZO-14, Mz/St-18, Mz/Lp-13 lub Mz/Pom-6, Mz/Hsz-10, Mz/Hsz-4rok15wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe w podziale:
- miasto
- wieś
przychodnia akademicka lub zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych10-"-
zakład służby zdrowia (poradnia) sprawujący opiekę zdrowotną w placówkach oświatowo-wychowawczychrok szkolny15zespół opieki zdrowotnej1
- zbiorcze z wyłączeniem

placówek oświatowo-

wychowawczych

i akademickiej służby

zdrowia w podziale na:

wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-11Arok451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
- miasto2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
- wieś
- zbiorcze dla placówek

oświatowo-wychowawczych

bez szkół

specjalistycznych

w podziale:

zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-11Arok szkolny30wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- miasto
- wieś
- zbiorcze dla szkół

specjalnych i zakładów

wychowawczych

-"--"--"--"--"-1
- zbiorcze dla

akademickiej służby

zdrowia

MZ-11Awojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-11Arok akademicki451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
- zbiorcze dla placówek

oświatowo-wychowawczych

bez szkół specjalnych

w podziale:

MZ-11Awojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-11Arok szkolny451. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
- miasto2. wojewódzki urząd statystyczny1
- wieś
- zbiorcze dla szkół

specjalnych i zakładów

wychowawczych

-"--"--"--"--"--"-
4.Dodatkowe informacje o opiece stomatologicznej nad dziećmi, młodzieżą i studentamiMZ-11Sszkolna i międzyszkolna poradnia stomatologiczna, poradnia pedodoncji, poradnia stomatologiczna w zespole opieki zdrowotnej, przychodni, ośrodku zdrowia i punkcie zdrowia na wsi, ambulans stomatologicznyMz/St-18, Mz/St-18 St, Mz/St-18 Sa, Mz/St-18 Sb, Mz/St-18 Sc, Mz/St-19rok szkolny (akademicki)10zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
poradnia stomatologiczna w przychodni przyzakładowej, międzyzakładowej, w zespole przemysłowej (górniczej, portowej) służby zdrowia-"-
przychodnia akademicka lub zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych-"-rok szkolny (akademicki)10wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- zbiorcze oddzielnie dla

opieki stomatologicznej

zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-11Srok szkolny (akademicki)30wojewódzki zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- w mieście
- na wsi
- przemysłowej służby

zdrowia

- zbiorcze oddzielnie dla

opieki stomatologicznej

wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania zbiorcze na form. MZ-11Arok szkolny (akademicki)451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
- w mieście2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
- na wsi
- przemysłowej służby

zdrowia

- akademickiej służby

zdrowia

5. Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płucMZ-13poradnia gruźlicy i chorób płuckartoteka diagnostycznarok15wojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płucsprawozdania jednostkowe na form. MZ-13rok40wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony, placówki kolejowej służby zdrowia-rok451. Instytut Gruźlicy

i Chorób Płuc,

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
Instytut Gruźlicy i Chorób Płucsprawozdania zbiorcze na form. MZ-13rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia3
6. Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznejMZ-14poradnia skórno-wenerologicznaMz/Sw-2, Mz/Sw-10, Mz/Sw-11, Mz/Sw-13rok15wojewódzka przychodnia skórno-wenerologiczna1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia skórno-wenerologicznasprawozdania jednostkowe na form. MZ-14rok40wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Wenerologii

AM, ul. Koszykowa 82a

02-098 Warszawa

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
Instytut Wenerologii AMsprawozdania zbiorcze na form. MZ-14rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
7. Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznegoMZ-15poradnia zdrowia psychicznegoMz/Ps-22rokw terminach dla sprawozdańwojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorcze

oraz odrębne

sprawozdania dla

akademickiej służby

zdrowia

wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-15rok40wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
MZ-15wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Psychiatrii

i Neurologii,

Al. Sobieskiego 1/9

02-957 Warszawa

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny (bez

sprawozdania

z akademickiej służby

zdrowia)

1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ-15rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
8. Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowejMZ-16poradnia (przychodnia) odwykowaMz/Alk-14rok15wojewódzka przychodnia odwykowa lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia odwykowa lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-16rok40wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
- zbiorczeMZ-16wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Psychiatrii

i Neurologii,

Al. Sobieskiego 1/9

02-957 Warszawa

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ-16rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
9. Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionychMZ-17poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionychMz/Ps-22rokw terminach dla sprawozdań MZ-11Awojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowe
- zbiorcze

oraz odrębne

sprawozdanie dla

akademickiej służby

zdrowia

wojewódzka przychodnia zdrowia psychicznego lub specjalistyczny zespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-17rok40wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok451. Instytut Psychiatrii

i Neurologii,

Al. Sobieskiego 1/9

02-957 Warszawa

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
Instytut Psychiatrii i Neurologiisprawozdania zbiorcze na form. MZ-17rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
10. Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążeniaMZ-18poradnia kardiologiczna, poradnia internistyczna, poradnia ogólna sprawująca wyłączną opiekę lekarską nad chorymi z chorobami układu krążeniaMz/Pom-6 lub Mz/Ip-13rokw terminach dla sprawozdań MZ-11A, MZ-35wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-18rok451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
11. Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciążyMZ-24zakład opieki zdrowotnejMz/K-8rok10zespół opieki zdrowotnej1
- jednostkowespółdzielcza przychodnia lekarskaMz/K-8rok10wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
lekarze prowadzący praktykę prywatnąMz/K-8rok10wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- zbiorczezespół opieki zdrowotnejsprawozdania jednostkowe na form. MZ-24rok20-"-1
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-24 i zbiorcze z zespołów opieki zdrowotnej na form. MZ-24rok30Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
12. Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznejMZ-26stacja (zespół) radiofotograficzna, pracownia rentgenowska posiadająca aparat radiofotograficzny oraz przystawkę radiofotograficzną do aparatu stałegoMz/G-30rok15wojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc lub specjalistyczny zespół gruźlicy i chorób płuc1
- jednostkowe
- zbiorczewojewódzka przychodnia gruźlicy i chorób płuc lub specjalistyczny zespół gruźlicy i chorób płucsprawozdania jednostkowe na form. MZ-26rok311. Instytut Gruźlicy

i Chorób Płuc,

l. Płocka 26

01-138 Warszawa

1
2. wojewódzki metodyczny

zespół opieki

zdrowotnej lub

wojewódzki szpital

zespolony

1
Instytut Gruźlicy i Chorób Płucsprawozdania zbiorcze na form. MZ-26rok90Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
13Roczne sprawozdanie z działalności szpitalaMZ-29Aszpital zespołu opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, szpital przemysłowego (górniczego, portowego) zespołu opieki zdrowotnej, szpital zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, wojewódzki szpital zespolony, wojewódzki szpital, szpital specjalistyczny zespołu opieki zdrowotnej, szpital instytutu naukowo-badawczego, oddział szpitalny wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc, szpital klinicznyMz/Szp-1, Mz/Sz-3, Mz/Szp-21rok15wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony3
MZ-29Awojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok301. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

Komplet sprawozdań jednostkowych
2. wojewódzki urząd

statystyczny

-"-
14. Roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnejMZ-30specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej, szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodek rehabilitacyjny dla narkomanów (także MONAR), sanatorium dla nerwowo chorych (dorosłych), sanatorium neuropsychiatrii dziecięcejMz/Szp-3rok6wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony4
- jednostkowe
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok201. Instytut Psychiatrii

i Neurologii

Komplet sprawozdań jednostkowych
2. wojewódzki urząd

statystyczny

-"-
Instytut Psychiatrii i Neurologii-rok35Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowiatabulogramy
15. Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowejMZ-35przychodnia przyzakładowa, przychodnia międzyzakładowa, wojewódzka przychodnia (poradnia) przemysłowa przy wojewódzkim szpitalu zespolonym, przemysłowy portowy zespół opieki zdrowotnejMz/Lp-18, Mz/K-6rok15przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa3
- jednostkowe ^
przychodnia przy zakładach górniczych, przemysłowy górniczy zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej-"-rok151. przemysłowy

specjalistyczny

zespół opieki

zdrowotnej lub

wojewódzka

przychodnia

przemysłowa

1
2. wojewódzka stacja

sanitarno-

epidemiologiczna

1
3. Instytut Medycyny

Pracy w Przemyśle

Węglowym i Hutniczym

1
przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa-rok301. Instytut Medycyny

Pracy, ul. Teresy 8

90-950 Łódź

1
2. wojewódzka stacja

sanitarno-

epidemiologiczna (bez

sprawozdań

z przychodni

górniczych)

1
- zbiorcze (w układzie

terytorialnym)

MZ-35Instytut Medycyny Pracy w Łodzisprawozdania jednostkowe na form. MZ-35rok1051. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia (tabulogramy)

2
2. wojewódzki urząd

statystyczny

(tabulogramy)

1
16.Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycyMZ-37poradnia cukrzycowa, poradnia internistyczna, poradnia ogólna (sprawująca wyłączną opiekę lekarską nad chorymi z rozpoznaniem cukrzycy)Mz/Pom-6 lub Mz/Lp-13rokw terminach dla sprawozdań na form. MZ-11A, Mz-35wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- jednostkowe
- zbiorcze

oraz odrębne

sprawozdanie

z akademickiej służby

zdrowia

wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-37rok451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
17. Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznegoMZ-41poradnia zaopatrzenia ortopedycznego wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej, poradni zaopatrzenia ortopedycznego wojewódzkiego szpitala zespolonegoMz/Inw-21, Mz/Inw-23rok10wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok15Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1
18.Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwaMZ-42punkt krwiodawstwakarty krwiodawcówrok41. stacja krwiodawstwa1
2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
- jednostkowestacja krwiodawstwakarty krwiodawcówrok4wojewódzki urząd statystyczny1
- zbiorczestacja krwiodawstwasprawozdania jednostkowe na form. MZ-42rok10wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony2
wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony-rok15Instytut Hematologii, ul. Chocimska 5 00-791 Warszawa1
Instytut Hematologiisprawozdania jednostkowe na form. MZ-42rok45Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
19. Roczne sprawozdanie o realizacji badań tuberkulinowych oraz zaszczepienia dzieci, młodzieży i dorosłych MZ-54zakład służby zdrowia (placówka dokonująca szczepień)Karty uodpornienia, listy zaszczepionychrok301. Terenowa Stacja

Sanitarno-

Epidemiologiczna

1
- jednostkowe2. zespół opieki

zdrowotnej

1
PSSElisty zaszczepionychrok30Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna1
- zbiorczeTSSEsprawozdania jednostkowe placówek dokonujących szczepieniarok40Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna1
- zbiorczeMZ-54wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologicznasprawozdania jednostkowe PSSE i zbiorcze TSSErok501. Państwowy Zakład

Higieny

1
2. Wydział Zdrowia1
20.Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniachMZ-55zakład służby zdrowiarejestr zachorowańdzień1TSSE (PSSE)1
21. Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnychMZ-56wykaz zachorowań na choroby zakaźne, grypę i choroby grypo podobne,
- jednostkoweTSSE, PSSEdwa tygodnie1WSSE1
- zbiorczeTSSE, PSSEsprawozdania dwutygodniowe jednostkowe TSSE i PSSEkwartał10WSSE1
- zbiorczeTSSE, PSSEsprawozdanie kwartalne zbiorcze TSSE, PSSErok20WSSE1
- zbiorczeWSSEsprawozdania dwutygodniowe jednostkowe TSSE i PSSEdwa tygodnie31. PZH telex1
1. Woj. lek. wet.1
- zbiorczeWSSEsprawozdania dwutygodniowe zbiorcze TSSE i PSSEkwartał201. PZH1
2. Woj. lek. wet.1
- zbiorczeWSSEsprawozdania kwartalne zbiorcze TSSE i PSSErok401. PZH1
2. Woj. lek. wet.2
22. Roczne sprawozdanie z badań parazytologicznychMZ-59książki badań laboratoryjnych, dokumentacja własnarok10WSSE1
- jednostkoweTSSE
- zbiorczeWSSEsprawozdania jednostkowe, dokumentacja własnarok40PZH1
23. Roczne sprawozdanie o badaniach wirusowego zapalenia wątroby w kierunku HBs (070)MZ-60książki badań laboratoryjnych1
- jednostkoweWSSE (TSSE)rok70PZH
24. Roczne sprawozdanie o badaniach w kierunku brucelozyMZ-61WSSEksiążki badań laboratoryjnychrok60Instytut Medycyny Wsi w Lublinie1
- jednostkowe
25. Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobuMZ-76przedsiębiorstwo zaopatrzenia farmaceutycznegokartoteka, książki kontrolirok30Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Farmacji1
26. Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowiaMZ-88jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczne" (budżet centralny i terenowy), jednostki zaliczone do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" podległe Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej, Związkowi Spółdzielczości Pracy, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki administracji państwowej zatrudniające personel medycznydane ewidencyjne i listy płacrok15urząd wojewódzki wydział zdrowia1
- zbiorczeurząd wojewódzki wydział zdrowiasprawozdanie jednostkowe na form. MZ-88rok301. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1
1) ogółem2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
2) jednostki resortu

zdrowia i opieki

społecznej zaliczone do

działu "ochrona zdrowia

i opieka społeczna"

(budżet centralny

i terenowy)

3) jednostki resortu

zdrowia i opieki

społecznej zaliczone do

działu "ochrona zdrowia

i opieka społeczna"

finansowane z budżetu

terenowego

4) ośrodki i punkty

zdrowia na wsi

5) zakłady psychiatrycznej

opieki stacjonarnej

6) zakłady leczenia

gruźlicy i chorób płuc

7) jednostki służby

zdrowia resortu

transportu i gospodarki

morskiej

27. Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnejMZ-90zespół opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, przemysłowy zespół opieki zdrowotnej, zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, wojewódzki szpital zespolony, wojewódzki szpital, specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, zespół wojewódzkich przychodni specjalistycznych, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego, szpital kliniczny oraz inne jednostki kliniczne akademii medycznej i instytutów naukowo-badawczych, zakłady psychiatrycznedane ewidencyjne i listy płacrok15wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony2
- jednostkowe
- zbiorcze:MZ-90wojewódzki zespół metodyczny opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-90rok451. Centrum Organizacji

i Ekonomiki Ochrony

Zdrowia

1 z kompletem sprawozdań jedn.
1) bez lecznictwa

akademickiego

2) lecznictwo akademickie2. wojewódzki urząd

statystyczny

1
28. Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowejMZ-91zespół opieki zdrowotnej dla ogółu ludności, przemysłowy zespół opieki zdrowotnej, przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej, wojewódzka przychodnia (poradnia) przemysłowadane ewidencyjne i listy płacrok15przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa2
- jednostkowe
przemysłowy specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzka przychodnia przemysłowa-rok30Instytut Medycyny Pracy, ul. Teresy 90-950 Łódź1
- zbiorczeInstytut Medycyny Pracy w Łodzisprawozdania jednostkowe na form. MZ-91rok105Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia2
- jednostkoweMZ-91przychodnia rehabilitacyjna przyzakładowa i międzyzakładowa przy spółdzielniach rehabilitacji inwalidówdane ewidencyjnerok20wojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolony1
- zbiorczewojewódzki metodyczny zespół opieki zdrowotnej lub wojewódzki szpital zespolonysprawozdania jednostkowe na form. MZ-91rok50Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia1 (komplet sprawozdań jedn.)
29. Karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznegoMZ-101zakład służby zdrowiadokumentacja własnapółrocze (stan na 30.06.)10urząd wojewódzki wydział zdrowia1 (komplet kart)
- jednostkowerok (stan na 31.12.)10urząd wojewódzki wydział zdrowia1 (komplet kart)
- zbiorczeurząd wojewódzki wydział zdrowiakarty ewidencyjne (aktualizacyjne) na form. MZ-101półrocze (stan na 30.06.)30Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Techniki Medycznej1 (dyskietka lub komplet kart)
rok (stan na 31.12.)40Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Departament Techniki Medycznej1 (dyskietka lub komplet kart)

ZAŁĄCZNIK Nr 31

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

I. 

UWAGI OGÓLNE

Jednostki wypełniające i przekazujące sprawozdania, materiał źródłowy, terminy przekazywania sprawozdań oraz instytucje otrzymujące sprawozdania określa załącznik nr 30 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1992 roku w sprawie obowiązków sprawozdawczych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednostki służby zdrowia samodzielne (wyodrębnione z zespołu opieki zdrowotnej) oraz osoby prawne i fizyczne, udzielające świadczenia medyczne (zdrowotne) w zakresie objętym sprawozdawczością resortu zdrowia i opieki społecznej przekazują sprawozdania do wojewódzkiej komórki statystyki medycznej (w Wojewódzkim Metodycznym Zespole Opieki Zdrowotnej lub Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, która sporządza sprawozdania zbiorcze.

II. 

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA STOSOWANE W STATYSTYCE RESORTU ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

1. 

Ambulatoryjna podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna

Do zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zalicza się: przychodnie rejonowe, przychodnie przemysłowe, przychodnie dla szkół wyższych, przychodnie rehabilitacyjne oraz przychodnie spółdzielcze.

Ośrodek zdrowia na wsi jest komórką organizacyjną zespołu opieki zdrowotnej sprawującą opiekę podstawową nad ludnością zamieszkałą na wsi. W skład przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia na wsi wchodzą poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarski punkt zdrowia jest komórką organizacyjną ośrodka zdrowia na wsi, a zlokalizowaną poza jego siedzibą.

Poradnia jest to komórka organizacyjna przychodni (ośrodka zdrowia na wsi), w której udziela się porad o określonym profilu lub dla określonej grupy ludności.

Do poradni podstawowej opieki zdrowotnej zalicza się poradnie: ogólne, dla kobiet, dla dzieci i stomatologiczne.

Do poradni specjalistycznej opieki zdrowotnej zalicza się: poradnie prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny, np. poradnie internistyczne, kardiologiczne, neurologiczne itp.

Oddział pomocy doraźnej (pogotowie ratunkowe) jest komórką organizacyjną zespołu opieki zdrowotnej lub wojewódzkiego szpitala zespolonego udzielającą pomocy lekarskiej (doraźnej) w miejscu wypadku lub nagłego zachorowania oraz w ambulatorium; w niektórych wojewódzkich występuje jako samodzielna jednostka samodzielnie bilansująca.

Rejon zapobiegawczo-leczniczy jest to obszar zamieszkały przez ludność korzystającą stale ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w danej przychodni rejonowej lub w ośrodku zdrowia na wsi.

Pielęgniarka środowiskowa jest to osoba, która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych lub specjalizację w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego. Ukończenie kursu nie dotyczy absolwentek wydziału pielęgniarskiego akademii medycznych. Obszarem działania pielęgniarki środowiskowej jest cały lub część rejonu zapobiegawczo-leczniczego właściwej przychodni rejonowej (akademickiej), ośrodka zdrowia na wsi, przychodni przyzakładowej (międzyzakładowej).

Położna środowiskowa jest to osoba, która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie położnej oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych lub specjalizację w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego. Ukończenie kursu nie dotyczy absolwentek wydziału pielęgniarskiego akademii medycznych. Obszarem działania położnej środowiskowej jest rejon zapobiegawczo-leczniczy lub jego część. Podstawowym zadaniem położnej środowiskowej jest zapewnienie na obszarze jej działania - opieki profilaktyczno-leczniczej kobietom zwłaszcza ciężarnym, położnicom i noworodkom.

Porady - są to świadczenia udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów w zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Wizyty domowe - są to porady udzielane przez lekarzy w domu pacjenta.

Chory leczony - jest to osoba fizyczna objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Chorego liczy się jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych mu porad oraz liczby rozpoznań postawionych w ciągu okresu sprawozdawczego.

Chory leczony pierwszy raz w przypadku chorób przewlekłych jest to osoba nigdy poprzednio nie leczona na daną chorobę i zarejestrowana w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy w życiu.

Chory leczony pierwszy raz w przypadku chorób ostrych (np. grypa) jest to osoba, u której rozpoznano każde nowe zachorowanie na daną chorobę (nawet kilka razy w okresie sprawozdawczym).

Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się do zakładu służby zdrowia.

Grupy poradniane w poradniach gruźlicy i chorób płuc

IA - czynna gruźlica układu oddechowego z obecnością prątków

IA2 - czynna gruźlica układu oddechowego przewlekle prątkująca

IIA - odprątkowana gruźlica układu oddechowego

IIB - gruźlica układu oddechowego nie potwierdzona bakteriologicznie

IIIA - wybrane przypadki przebytej gruźlicy układu oddechowego poprzednio (BK+), w których:

a) chemioterapia była nieprawidłowa lub niepewna,

b) utrzymujące się rozległe zmiany w płucach, w szczególności z obecnością jamy,

c) osoby ze zwiększonym ryzykiem (immunosupresja, cukrzyca, inne)

IIIB - przebyta gruźlica układu oddechowego poprzednio (BK-)

IVA - styczność z grupą I-A i V-A. W styczności z grupą II-B obowiązuje wstępne przebadanie środowiska

IVE - niewielkie zmiany włókniste w płucach

VA - czynna gruźlica pozapłucna z obecnością prątków

VB - gruźlica pozapłucna czynna nie potwierdzona badaniem bakteriologicznym

VC - przebyta gruźlica pozapłucna

VI - zmiany w układzie oddechowym o nieustalonej etiologii

VIM - osoby z obecnością prątków atypowych

VIN - osoby ze stwierdzonym nowotworem układu oddechowego

VIP - zmiany etiologii niegruźliczej

Grupy poradniane w poradniach zdrowia psychicznego oraz w poradniach odwykowych:

1 - grupa opieki czynnej - pacjenci wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia

2 - grupa opieki biernej - pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia

Osoba zarejestrowana w punkcie konsultacyjnym MONAR dla uzależnionych jest to osoba fizyczna pozostająca pod opieką względnie obserwacją punktu konsultacyjnego w roku sprawozdawczym. Osobę zarejestrowaną liczy się jeden raz, niezależnie od liczby udzielonych jej porad.

Osoba zarejestrowana po raz pierwszy w punkcie konsultacyjnym MONAR dla uzależnionych jest to osoba nigdy poprzednio nie leczona w lecznictwie ambulatoryjnym w związku z nadużywaniem leków i zarejestrowana w punkcie konsultacyjnym (w roku sprawozdawczym) po raz pierwszy w życiu.

Bilanse zdrowia - są to kompleksowe badania lekarskie. Celem badań jest uzyskanie oceny stanu zdrowia każdej badanej osoby w określonym wieku, a także ustalenie potrzeb i działań w zakresie opieki profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.

Obecnie "bilansami zdrowia" objęte są dzieci i młodzież w wieku 0, 2, 4, 6, 10, 14 i 18 lat (kończący ostatnią klasę).

Grupy dyspanseryjne obejmują osoby objęte czynnym poradnictwem wymagające stałej opieki lekarskiej.

Do grup dyspanseryjnych kwalifikowane są osoby przewlekle chore, osoby narażone na działanie szkodliwych dla zdrowia czynników zwiększających ryzyko zachorowania oraz dzieci i młodzież o zmniejszonym potencjale zdrowotnym (uczniowie z określonymi zaburzeniami bądź wadami rozwojowymi).

Osoby zakwalifikowane do grup dyspanseryjnych powinny być objęte tzw. "czynnym poradnictwem" czyli planową, systematyczną opieką lekarską.

Obecnie grupy dyspanseryjne prowadzone są w poradniach dla dzieci, oraz zakładach pracy objętych opieką przemysłowej służby zdrowia, a zalecone jest także prowadzenie - w miarę możliwości - grup dyspanseryjnych w poradniach ogólnych i specjalistycznych.

Sanacja jamy ustnej jest to zakończenie leczenia zachowawczo-chirurgicznego.

Planowa opieka zdrowotna stomatologiczna jest szczególną formą podstawowej opieki stomatologicznej, której celem jest:

1) w zakresie leczenia zachowawczego i chirurgicznego - przeprowadzanie pełnej sanacji jamy ustnej u dzieci i młodzieży danej placówki oświatowo-wychowawczej i przez kolejne obejmowanie planowym leczeniem poszczególnych klas szkolnych, począwszy od dzieci najmłodszych,
2) w zakresie profilaktyki ortodontycznej - wczesne rozpoznanie i zapobieganie wadom szczękowo-twarzowo-zgryzowym,
3) w zakresie profilaktyki próchnicy - obniżanie zapadalności na próchnicę zwłaszcza przez stosowanie związków fluoru,
4) w zakresie oświaty zdrowotnej - poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb zdrowotnych zwłaszcza przez prawidłową higienę jamy ustnej oraz właściwy sposób żywienia.

Badanie RP katastralne jest to badanie radiologiczne małoobrazkowe wykonywane w ramach badań profilaktycznych ludności.

Symbole klasyfikacji radiologicznej:

1a - patologiczne zmiany wielkości i kształtu oraz położenia serca i naczyń (nie związane z wiekiem i budową ciała), wymagające dalszego przebadania

1b - patologiczne zmiany w układzie kostnym, wymagające dalszego przebadania

3 - rozległe zrosty, złogi opłucnowe, płyn w opłucnej

4 - nieprawidłowości cienia wnęk, powiększenie węzłów chłonnych lub zmiana kształtu cienia śródpiersia

5 - zaciemnienie w płucach bez obrazu jamy

6 - zaciemnienie w płucach z obrazem jamy

Obliczanie wieku - dziecko do 1 roku życia, tzn. wiek niemowlęcy (poniżej 1 roku życia) czyli do 364 dnia życia.

Punkty apteczne I typu poszerzają sieć aptek otwartych; prowadzone są przez techników farmaceutycznych; nadzór merytoryczny nad tymi punktami sprawuje apteka macierzysta.

Punkty apteczne II typu organizowane są przy zakładach służby zdrowia w małych miejscowościach, prowadzone są przez pielęgniarki lub położne;

w punktach tych obowiązuje wykaz leków, które mogą być przez nie prowadzone;

nadzór merytoryczny sprawuje wyznaczona apteka.

2. 

Zakłady opieki zdrowotnej

Zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapobiegania powstawania chorób i urazów, szerzenia oświaty zdrowotnej, a w miarę możliwości również kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.

Zakładami opieki zdrowotnej są w szczególności:

1. szpitale i inne zakłady przeznaczone dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim, stałym pomieszczeniu,

2. przychodnie lekarskie (ośrodki zdrowia),

3. zakłady pomocy doraźnej (pogotowie ratunkowe),

4. pracownie diagnostyczne,

5. pracownie protetyki stomatologicznej i ortodoncji,

6. zakłady rehabilitacji leczniczej,

7. poradnie ekologiczne.

Zakładami opieki zdrowotnej są również zespoły ww. zakładów. Zakład wchodzący w skład zespołu zakładów staje się jednostką organizacyjną zespołu.

Stacjonarna opieka psychiatryczna obejmuje:

szpitale psychiatryczne, kliniki psychiatryczne szpitali klinicznych akademii medycznych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, sanatoria dla nerwowo chorych (dorosłych), sanatoria neuropsychiatrii dziecięcej oraz oddziały psychiatryczne, odwykowe i uzależnień lekowych w ogólnych i specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.

Izba porodowa - jest to jednostka organizacyjna służby zdrowia zlokalizowana na wsi, sprawująca opiekę stacjonarną w zakresie położnictwa.

Sanatorium leczenia gruźlicy i chorób płuc - jest to stacjonarny zakład służby zdrowia, w którym leczone są osoby z powodu chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy płuc oraz gruźlicy innych narządów.

Sanatorium rehabilitacyjne - jest to zakład służby zdrowia o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wymagających postępowania rehabilitacyjnego w zakresie różnych schorzeń.

Półsanatorium - jest to zakład służby zdrowia przeznaczony dla studentów, których stan zdrowia nie wymaga przerwania nauki. Zapewnia on chorym odpowiedni tryb życia i stałą opiekę lekarską poza godzinami zajęć.

Prewentorium - jest to zakład służby zdrowia przeznaczony dla dzieci i młodzieży wymagających odpowiedniego postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Stacja dializ - jest to komórka organizacyjna szpitala prowadząca leczenie chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych w zakresie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych zatruć przy pomocy hemodializ i dializ otrzewnowych.

Łóżko etatowe - jest to norma powierzchni 6 m2 przypadająca na 1 łóżko w salach dla chorych (np. szpital, którego powierzchnia sal dla chorych wynosi 1800 m2 liczy 300 łóżek etatowych).

Łóżko rzeczywiste - jest to łóżko umieszczone na stałe w sali chorych z pełnym wyposażeniem, zaopatrzone w pościel i zajęte przez chorego lub gotowe do jego przyjęcia.

Do łóżek rzeczywistych wlicza się również łóżka czasowo nieczynne z powodu remontu, jeżeli znajdowały się one w planie rocznym.

Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się łóżek wyłączonych z eksploatacji z powodu remontu trwającego dłużej niż 1 rok kalendarzowy.

Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się także łóżek czasowo dostawionych w okresach krótszych niż jeden rok.

Średnią liczbę łóżek rzeczywistych oblicza się dodając liczby łóżek rzeczywistych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę miesięcy w danym okresie (w roku przez 12).

Liczba "łóżkodni" nieczynnych z powodu remontu stanowi sumę dni wyłączenia z użytkowania łóżek rzeczywistych z powodu remontu w ciągu roku sprawozdawczego.

Liczbę leczonych w ciągu roku w zakładzie stacjonarnej opieki zdrowotnej stanowi suma liczby chorych według stanu na początku okresu sprawozdawczego (równa liczbie chorych w ostatnim dniu okresu poprzedzającego okres sprawozdawczy) i liczby chorych przyjętych do zakładu w roku sprawozdawczym.

Liczba osobodni stanowi sumę liczby dni pobytu wszystkich w badanym okresie z tym, że dzień przyjęcia i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu.

Przez dobokaretkę należy rozumieć karetkę sanitarną z pełnym wyposażeniem w aparaturę i leki czynną przez 24 godziny (na dobę) przy obsadzie: lekarz dyżurny, sanitariusz i kierowca.

W skład zespołu reanimacyjnego wchodzi:

lekarz anestezjolog lub lekarz przeszkolony w zakresie reanimacji, pielęgniarka lub felczer, noszowy, kierowca; mający do dyspozycji karetkę sanitarną wyposażoną w specjalistyczną aparaturę i leki.

W skład zespołu lotniczego dyżurującego wchodzi:

lekarz lub pielęgniarka, mający do dyspozycji samolot sanitarny (helikopter) z załogą.

Poronienie jest to samoistne lub sztuczne przerwanie ciąży, która trwała do 16 tygodni, czego wynikiem jest wydalenie lub wydobycie z macicy jaja płodowego wraz z płodem ważącym poniżej 301 g.

Noworodek żywo urodzony jest to noworodek, który bezpośrednio po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki wykazuje przynajmniej jedną z oznak życia, takich jak: bicie serca, oddychanie, tętnienie pępowiny, skurcze mięśni zależne od woli, jeżeli waży co najmniej 1001 gramów albo waży co najmniej 601 gramów, a poniżej 1001 gramów i przeżył co najmniej 24 godziny.

Noworodek martwo urodzony jest to noworodek, którego zgon nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki i którego waga w chwili urodzenia wynosi co najmniej 1001 gramów.

Noworodek niezdolny do życia jest to noworodek o wadze co najmniej 601 gramów, a poniżej 1001 gramów, który w chwili wydalenia lub wydobycia z ustroju matki, nie wykazuje oznak życia albo po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki żył krócej niż 24 godziny. Płód niezdolny do życia jest to płód o wadze co najmniej 301 gramów, a poniżej 601 gramów.

Umieralność okołoporodowa noworodków są to martwe urodzenia od 28 tygodnia ciąży i zgony do 7 dnia życia.

Umieralność okołoporodowa noworodków w szpitalach badana jest w podziale na trzy grupy: umieralność przedporodowa, umieralność śródporodowa i umieralność poporodowa.

Umieralność przedporodowa jest to liczba płodów obumarłych wewnątrzmacicznie (śródmacicznie), których tętno zanikło przed wystąpieniem czynności porodowej.

Umieralność śródporodowa jest to liczba płodów obumarłych wewnątrzmacicznie (śródmacicznie), których tętno zanikło w czasie trwania czynności porodowej.

Umieralność przedporodową i umieralność śródporodową (od 28 tygodnia ciąży) zalicza się do martwych urodzeń.

Umieralność poporodowa jest to liczba zgonów noworodków od chwili urodzenia do 7 dnia życia.

3. 

Pośrednia opieka psychiatryczna

Pośrednia opieka psychiatryczna obejmuje opiekę: dzienną, środowiskową, domową i w hostelach.

Opieka dzienna obejmuje opiekę lekarską i pielęgniarską podczas dnia w oddziale dziennym.

Opieka środowiskowa obejmuje opiekę lekarską i pielęgniarską sprawowaną przez szpital w domu chorego.

Opieka domowa obejmuje opiekę wykonywaną przez szpital psychiatryczny w domu opiekuna na podstawie umowy zawartej miedzy szpitalem a opiekunem.

Opieka w hostelach obejmuje opiekę sprawowaną nad chorymi, którzy mogą wykonywać czynności związane z samoobsługą w zakładzie rehabilitacyjnym zwanym hostelem.

4. 

Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Domy małych dzieci przeznaczone są dla dzieci w wieku do 3 lat, którym rodzice lub prawni opiekunowie nie zapewniają odpowiednich warunków życiowych. Domy małych dzieci zapewniają dzieciom warunki bytowe (mieszkanie, wyżywienie, odzież) oraz opiekę pielęgniarsko-lekarską.

Miejsce etatowe w domu małych dzieci jest to norma powierzchni 2,5 m2 przypadająca na 1 łóżko w salach sypialnych.

Miejsce rzeczywiste w domu małych dzieci jest to łóżko umieszczone na stałe w sali sypialnej, wyposażone w pościel i bieliznę, zajęte przez dziecko lub matkę, względnie przygotowane na ich przyjęcie. Łóżka czasowo nieczynne z powodu remontu zalicza się do łóżek rzeczywistych.

Do łóżek rzeczywistych nie wlicza się łóżek czasowo dostawionych.

5. 

Krwiodawstwo

Stacje krwiodawstwa są samodzielnymi jednostkami obejmującymi zakresem działania obszar jednego lub kilku województw; do ich zadań należy: pobieranie, przechowywanie, konserwowanie i przetwarzanie krwi w postaci preparatów krwiopochodnych, prowadzenie rejestru krwiodawców oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką krwi; sprawują one nadzór merytoryczny nad punktami krwiodawstwa.

Punkty krwiodawstwa stanowią integralną część szpitala, ściśle współpracują ze stacjami krwiodawstwa; ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie krwi i preparatów krwiopochodnych zwłaszcza dla chorych leczonych w szpitalach.

III. 

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH ZAKŁADÓW SŁUŻBY ZDROWIA

MZ - 02

Półroczny, roczny meldunek telefoniczny o personelu medycznym oraz bazie służby zdrowia i pomocy społecznej

W wierszach 1 i 2 - należy podać liczbę pracowników pełnozatrudnionych oraz pracowników niepełnozatrudnionych, dla których głównym miejscem pracy jest jednostka sprawozdawcza (np. emeryci bądź inne osoby, które ze względu na stan zdrowia zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin).

W wierszu 3 - należy podać łączną liczbę przychodni rejonowych, specjalistycznych, przemysłowych, dla szkół wyższych, spółdzielczych oraz przychodni rehabilitacyjnych przy spółdzielniach inwalidów i przychodni rehabilitacji inwalidów RZSI.

W wierszu 5 - należy podać liczbę łóżek rzeczywistych w szpitalach ogólnych, bez łóżek dla noworodków i wcześniaków, łącznie z łóżkami w oddziałach szpitalnych przy stacjach pogotowia ratunkowego.

W wierszu 6 - należy podać liczbę łóżek rzeczywistych w szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych, w ośrodkach leczenia odwykowego, w ośrodkach rehabilitacyjnych dla narkomanów łącznie z ośrodkami MONAR, w sanatorium dla nerwowo chorych (dorosłych) oraz w sanatoriach neuropsychiatrii dziecięcej.

MZ - 10

Roczne sprawozdanie z wybranych zagadnień służby zdrowia

Informacje należy podać w podziale na miasta i gminy według miejsca lokalizacji placówek służby zdrowia.

W rubryce 0 działu 1 należy podać odpowiednie nazwy miast i gmin.

W sprawozdaniu tym należy podać liczbę pracowników pełnozatrudnionych oraz pracowników niepełnozatrudnionych, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (np. emeryci bądź inne osoby, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin).

MZ - 11A

Roczne sprawozdanie o działalności profilaktycznej i stanie zdrowia ludności

W układzie roku kalendarzowego sprawozdanie wypełniają przychodnie rejonowe i ośrodki zdrowia na wsi, w zakresie zgodnym z dokumentacją podstawową.

W układzie roku szkolnego wypełniają jednostki sprawujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną oraz przychodnie akademickie; w zakresie zgodnym z dokumentacją podstawową.

Dział 5

Dane w wierszu 01 powinny być większe lub równe danym w wierszu 02. Suma danych w wierszach 03 do 07, 09, 12 do 15, 17 do 19 i 21 powinna być większa lub co najmniej równa danym wykazanym w wierszu 02.

W wierszu 02 w rubryce 1 należy podać liczbę dzieci (łącznie tzw. roczniki bilansowe i międzybilansowe) zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych w wyniku bilansów zdrowia przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, jak również w latach poprzednich, którym stan zdrowia w dalszym ciągu kwalifikuje do objęcia ich czynną opieką lekarską.

W rubrykach 02 i 09 należy wykazać dzieci i młodzież przebadaną (wiersz 1) i zakwalifikowaną (wiersz 2) do grup dyspanseryjnych w wyniku bilansu zdrowia przeprowadzonego w okresie sprawozdawczym. Osoby zakwalifikowane do więcej niż jednej grupy dyspanseryjnej należy wykazać w każdej z tych grup (w wierszach od 03 do 22), natomiast w wierszu 02 każdą osobę należy wykazać tylko jeden raz.

Suma danych wykazanych w rubrykach od 02 do 09 powinna być mniejsza lub równa danym wykazanym w rubryce 01.

Dział 2

Dane wykazane w rubryce 02 powinny być mniejsze lub równe danym wykazanym odpowiednio w rubryce 01.

Osoby zakwalifikowane do więcej niż jednej grupy dyspanseryjnej należy wykazać w każdej z tych grup (w wierszach od 03 do 15), natomiast w wierszu 01 i 02 każdą osobę należy wykazać jeden raz. Suma danych wykazanych w wierszach od 03 do 15 powinna być większa lub równa danym w wierszu 02.

MZ - 11S

Roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną oraz studentami

Dział 2

Rubryki 1, 2 i 3 dotyczą wyłącznie placówek prowadzących w okresie sprawozdawczym planowe leczenie stomatologiczne.

W rubrykach 4 i 5 należy wykazać dzieci i młodzież objętą pełnym cyklem profilaktyki fluorowej.

MZ - 13

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

Dział 1

Dane wykazane w rubryce 01 powinny być zgodne z danymi z rubryki 7 sprawozdania MZ-13 za 1990 rok.

Rubryki od 2 do 4 dotyczą osób nowo zarejestrowanych.

W rubryce 2 - oprócz osób wykazanych w rubryce 3 i 4 (nowo wykryci i wznowy) należy wykazać także pacjentów przeniesionych z innych poradni.

W rubrykach 5 i 6 - należy podać osoby skreślone z ewidencji w poradni wskutek zakończenia leczenia, zmiany miejsca leczenia oraz zgonów.

Do liczby zgonów z powodu gruźlicy (rubryka 6) należy zaliczyć (po dokładnym sprawdzeniu kart zgonów) wyłącznie zgony spowodowane gruźlicą, wśród chorych zarejestrowanych w grupach gruźlicy czynnej oraz zgony z powodu późnych następstw gruźlicy czynnej.

Wiersz 20 rejestrujemy osoby, u których w trakcie postępowania diagnostycznego stwierdzone prątki niegruźlicze zostały uznane za przyczynę schorzenia.

Wiersz 23 rubryka 7 powinna być równa sumie rubryk 1 i 2 pomniejszonej o dane w rubryce 5 (1+2-5).

Przy kontroli rachunkowej innych wierszy należy pamiętać o dodatku "dopływu" chorych w ciągu roku do analizowanej grupy w wyniku zaostrzeń i nawrotów procesu chorobowego oraz odjęciu "odpływu" z analizowanej grupy w wyniku poprawy lub wyleczenia.

Nie należy dodawać przeniesień z całej grupy IV i VI oraz wznów z grupy III i V-C, które wchodzą jako nowe zachorowania lub wznowy i są już wykazane w rubryce 2.

Dla określenia wskaźnika chorobowości na gruźlicę czynną wchodzą dane z rubryki 7 dla następujących grup poradnianych: I-A, II-A, II-B, V-A i V-B tzw. wiersz 05 (Razem czynna gruźlica płuc) oraz wiersz 16 (Razem czynna gruźlica pozapłucna).

Dział 2

W dziale tym należy wykazać w odpowiednich wierszach informacje uzyskane z kart diagnostycznych.

Wiersz 1 dotyczy pacjentów nowo zarejestrowanych (w grupach I-A, II-B, IV-E oraz VI).

Wiersz 2 dotyczy osób zarejestrowanych w grupie IV.

W wierszu 3 należy podać liczbę osób z grupy IV, u których w trakcie systematycznego stosowania chemioprofilaktyki lub po jej zakończeniu stwierdzono gruźlicę płuc czynną i zarejestrowano ich jako nowozarejestrowanych.

W wierszu 4 należy podać liczbę chorych lekoopornych, dla których w okresie sprawozdawczym otrzymano odpowiedni wynik badania.

W wierszach 5 i 6 - należy podać liczbę chorych odprątkowanych drogą stosowania chemioterapii (wiersz 5) oraz zabiegu chirurgicznego (wiersz 6).

MZ - 14

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

Dział 2

Dział ten dotyczy wyłącznie osób, które utrzymywały kontakty seksualne z chorymi wenerycznie i zostały zarejestrowane w roku sprawozdawczym. W dziale tym nie należy wykazywać osób zgłoszonych wcześniej (w roku poprzednim), a zbadanych w roku sprawozdawczym. Podstawą do wypełnienia tego działu jest rejestr chorych i osób, które miały kontakty seksualne z chorymi (formularz MZ/Sw-10).

Dział 3

Dane do tego działu należy podać na podstawie księgi badań pracowni serologicznej - form. MZ/Sw-13.

Dział 4

W wierszu 1 - należy podać dane na podstawie kartoteki czynnej chorych wenerycznie.

W wierszu 2 - należy podać dane na podstawie kart wyników badań na formularzu MZ/Sw-11b oraz kart chorych poradni skórno-wenerologicznej.

W wierszach 3 i 4 - należy podać dane na podstawie dokumentacji medycznej oraz informacji uzyskanych z oddziału dermatologicznego ZOS lub SZOZ.

MZ - 16

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) odwykowej

Sprawozdanie sporządza również poradnia prowadzona przez psychologa.

MZ - 17

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych

Dział 1

W rubrykach 8 i 9 - należy podać liczbę osób zobowiązanych do leczenia (rub. 8) na mocy art. 25 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

MZ - 18

Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krążenia

Sprawozdanie sporządzają poradnie kardiologiczne, internistyczne lub ogólne ujmując w nim pacjentów ze schorzeniami układu krążenia leczonych tylko w jednej z tych poradni. W sprawozdaniu nie należy ujmować osób skierowanych wyłącznie na konsultację.

Poradnie kardiologiczne lub internistyczne pełniące rolę poradni konsultacyjnych nie sporządzają sprawozdania na form. MZ-18. Podstawą do sporządzenia sprawozdania jest kartoteka leczonych na choroby układu krążenia w poradni kardiologicznej, internistycznej i ogólnej na form. MZ/Pom-6 "Karta kontroli zgłoszenia w poradni" lub form. MZ/Lp-13 "Karta badań okresowych w zakładach przemysłowej służby zdrowia".

Rubryka 1 - obejmuje chorych leczonych na wszystkie choroby układu krążenia.

Dane w wierszu 06 powinny być mniejsze lub równe z danymi w wierszu 01.

Ta sama zależność dotyczy podziału według wieku.

W przypadku występowania kilku chorób układu krążenia u jednego pacjenta, należy wybrać rozpoznanie zasadnicze.

MZ - 24

Roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży

Wiersz 1 - wypełniają zakłady społecznej służby zdrowia, wiersz 2 - spółdzielcze przychodnie lekarskie, a wiersz 3 - lekarze prywatnie praktykujący.

W sprawozdaniu należy podać liczbę ambulatoryjnie dokonanych zabiegów przerywania ciąży na podstawie książki zabiegów ambulatoryjnych przerywania ciąży (MZ/K-8).

MZ - 26

Roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej

Dział 1

Do badań katastralnych (wiersz 1 i 2) zalicza się badania w miejscu zamieszkania całej populacji w wieku powyżej 18 lat, zaplanowane i prowadzone przez wojewódzkie przychodnie gruźlicy i chorób płuc (własnymi aparatami) przy współudziale jednostek podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej lub innych instytucji (aparatami i przystawkami radiofotograficznymi zespołów opieki zdrowotnej ogólnych, przemysłowych oraz kolejowej służby zdrowia).

Do badań według grup (wiersz 3) zalicza się badania przeprowadzone wśród pracowników szkół i zakładów wychowawczych, uczniów i studentów, pracowników przemysłu i handlu spożywczego oraz zakładów żywienia zbiorowego, pracowników zakładów przemysłowych, poborowych oraz grup ludności o zwiększonym ryzyku zachorowania np. chorych na cukrzycę, osób w starszym wieku.

Do innych badań radiofotograficznych (wiersz 4) zalicza się badania usługowe chorych skierowanych przez poradnie gruźlicy i chorób płuc (łącznie z grupą IV), osób skierowanych przez lecznictwo podstawowe oraz pozostałe zajęcia radiofotograficzne usługowe.

Rubryki od 2 do 4 wypełnia się na podstawie zapisów w rubrykach od 8 do 10 dziennika MZ/G-30.

W rubryce 2 - należy wydzielić liczbę osób, u których stwierdzono zmiany w płucach oznaczonych symbolami klasyfikacji radiologicznej od 3 do 6, wymagających kontroli w poradni gruźlicy i chorób płuc.

Symbol 3 - oznacza rozległe zrosty, złogi opłucnowe, płyn w opłucnej.

Symbol 4 - oznacza nieprawidłowości cienia wnęk, powiększenie węzłów chłonnych lub zmian kształtu cienia śródpiersia.

Symbol 5 - oznacza zaciemnienie w płucach bez obrazu jamy.

Symbol 6 - oznacza zaciemnienie w płucach z obrazem jamy.

W rubryce 3 - należy wykazać liczbę osób, u których stwierdzono zmiany w układzie krążenia - w układzie sercowo-naczyniowym typu patologicznego, wymagających dalszego przebadania w zakresie diagnostyki sercowo-naczyniowej. Oznaczone są one symbolem klasyfikacji radiologicznej - 1a.

W rubryce 4 - należy wykazać liczbę osób, u których stwierdzono zmiany w układzie kostnym, patologiczne wymagające dalszego przebadania. Oznaczone są one symbolem klasyfikacji radiologicznej - 1b.

Dział 2

W rubryce 1 - należy podać liczbę aparatów według stanu w dniu 31.XII.

W rubryce 2 - należy podać liczbę wykonanych badań dla każdego rodzaju aparatu. Suma wierszy od 1 do 3 w rubryce 2 musi być równa sumie wierszy od 1 do 4 w rubryce 1 działu 1.

W rubryce 3 - należy podać dla każdego rodzaju aparatów łączną liczbę dni przestoju, biorąc pod uwagę normę 250 dni roboczych pracy w roku dla placówek rentgenowskich.

MZ - 29A

Roczne sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego

Sprawozdanie wypełnia szpital (oddział) wykazując w nim całą swoją działalność, załączając oddzielne sprawozdanie dla oddziałów (filii) znajdujących się na terenie innych gmin niż siedziba szpitala.

Dział 2

Wiersz 01 - podać osobodni osób towarzyszących.

Wiersz 2 - należy podać liczbę osób nie przyjętych do szpitala z powodu: braku wskazań do hospitalizacji, braku miejsc, odroczenia przyjęcia do szpitala i skierowania do innego szpitala zgodnie z księgą przyjęć chorych i odmów.

Dział 3

W wierszu 01 należy podać liczbę porodów, które ukończone zostały w szpitalu, przy czym poród wieloraki liczy się za jeden poród.

W wierszu od 04 do 09 nie należy podawać liczby noworodków, urodzonych poza szpitalem, a których matki zostały przewiezione do szpitala w celu odbycia trzeciego okresu porodu (wycięcia łożyska itp.). Przypadki te należy traktować jako komplikacje porodowe a nie porody.

W wierszu 16 należy podać liczbę kobiet, które zmarły w szpitalu z powodu powikłań ciąży, porodu i połogu.

MZ - 35

Roczne sprawozdanie przychodni przemysłowej

Przychodnie przy zakładach górniczych to przychodnie przy: kopalniach węgla kamiennego, kopalniach węgla brunatnego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, kopalniach ropy naftowej, kopalniach rud żelaza, zakładach górniczo-hutniczych, zakładach metali nieżelaznych - przy zakładach górniczych materiałów ogniotrwałych - kopalniach surowców chemicznych (soli, siarki, fosforytów, pirytu, anhydrytu, ochry, ziemi krzemionkowej i innych), kopalniach materiałów budowlanych przemysłów: cementowego, wapienniczego i gipsowego, kamienia budowlanego, kruszyw i surowców mineralnych, ceramicznego, szklarskiego, izolacji.

Z uwagi na to, że sprawozdania na form. MZ-35 są opracowywane przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej należy wpisywać poszczególne cyfry liczb w pole do tego przeznaczone. Na przykład - jeżeli w zakładzie pracuje 2.385 pracowników, w tym 1.085 kobiet, prawidłowy zapis w dziale 1 w rubrykach 2 i 3 powinien być następujący:

Osoby objęte opieką ogółemW tym kobiety
23
23851085

Dział 1

W rubryce 0 w wierszach od 01 do 17 - należy wpisać pełne nazwy (nie należy stosować skrótów) wszystkich zakładów pracy i szkół objętych w danym roku opieką podstawową w przychodni (dotyczy opieki sprawowanej tylko przez rejonowych lekarzy przemysłowych).

W przypadku, gdy jednostka sprawozdawcza obejmuje opieką więcej niż 14 zakładów pracy lub więcej niż 3 przyzakładowe szkoły zawodowe pozostałe zakłady lub szkoły należy wykazać w dodatkowym zestawieniu zachowując wzór tablicy z działu.

W wierszach od 18 do 21 wpisuje się dane o innych przedsiębiorstwach, których pracownicy są czasowo zatrudnieni na terenie zakładu i zostali objęci opieką przez przychodnię.

W wierszach tych należy również wykazać rencistów, członków rodzin pracowników o ile korzystają oni z usług przychodni.

W rubryce 1 - należy podać trzycyfrowy symbol branży gospodarki narodowej według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej GUS, do której zakład pracy zaliczamy.

Trzycyfrowy symbol zawarty jest w członie "E" Nr statystyczny REGON, który posiada każdy zakład pracy. Np. dla zakładu pracy o symbolu

0033809-1300400

-----------------

71-1-082-93001

należy wpisać 082.

Dane do rubryk 2 i 3 należy uzyskać w dziale zatrudnienia i płac zakładu pracy.

Dział 2

Podstawę do wypełnienia tego działu stanowi dzienna ewidencja przyjętych na form. MZ/Lp-18.

Badania wstępne dotyczą osób rozpoczynających pracę w zakładzie oraz osób, które zmieniają stanowisko pracy (o ile na nowym stanowisku występuje odmienne narażenie zawodowe).

Badania okresowe dotyczą zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zatrudnionych przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji zdrowotnych lub psychofizycznych, wymagających specjalnego nadzoru nad stanem zdrowia, pracowników młodocianych oraz innych osób objętych badaniami okresowymi.

Za pracę w warunkach szkodliwych uważa się:

- pracę wykonywaną w narażeniu na czynniki szkodliwe, których parametry przekraczają stale, okresowo lub sporadycznie wielkości uznane za bezpieczne oraz również na stanowiskach pracy, na których obowiązują dodatkowe zabezpieczenia stanu zdrowia (skrócony dzień pracy, urlopy profilaktyczne, dodatkowe przerwy w pracy, specjalny sprzęt ochrony osobistej itp.),

- prace w narażeniu na czynniki szkodliwe, których działanie jest znane, ale natężenie jest niewymierne,

- pracę z czynnikami, których działanie nie jest dokładnie poznane,

- pracę z czynnikami rakotwórczymi i uczulającymi.

W rubryce 1 - należy podać liczbę udzielonych porad przez poradnie rejonowe - przemysłowe oraz specjalistyczne w ramach badań lekarskich (okresowych, wstępnych itp.).

Rubrykę 5 - wypełniają wyłącznie poradnie specjalistyczne w przemysłowych specjalistycznych ZOZ lub wojewódzkiej przychodni przemysłowej.

Dział 3

Podstawą do wypełnienia tego działu jest dzienna ewidencja pacjentek przyjętych w poradni dla kobiet - form. MZ/K-6.

Dział 4

Podstawą do wypełnienia tego działu jest dzienna ewidencja pacjentów przyjętych w poradni stomatologicznej - form. MZ/St-18.

Dział 5

Podstawą do wypełnienia tego działu jest rejestr badań w pracowni na form. MZ/N-14.

Dział 6

Podstawą do wypełnienia tego działu są karty czynnego poradnictwa na form. MZ/Lp-13.

Dział 7

Podstawą do wypełnienia tego działu jest ewidencja wydanych i zrealizowanych wniosków o przeniesienie pracownika na inne stanowisko z przyczyn zdrowotnych - prowadzona przez rejonowych lekarzy przemysłowych.

Dział 8

W rubryce 1 - należy podać liczbę wydzielonych stanowisk do spraw rehabilitacji zawodowej (wiersz 1) i stanowisk pracy chronionej (wiersz 2) zorganizowanych w zakładzie pracy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.XII.1974 r. (Dziennik Ustaw 1974 r. Nr 51, poz. 325).

W rubryce 2 - należy podać liczbę osób, które w okresie sprawozdawczym odbywały rehabilitację zawodową lub pracowały na stanowiskach pracy chronionej.

MZ - 37

Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy

Podstawą do sporządzenia sprawozdania jest kartoteka leczonych z powodu cukrzycy na form. MZ/Pom-6 lub form. MZ/Lp-13.

Dane w wierszu 3 powinny być mniejsze lub równe danym w wierszu 1.

Dane w wierszu 4 powinny być mniejsze lub równe danym w wierszu 2.

MZ - 41

Roczne sprawozdanie z działalności poradni zaopatrzenia ortopedycznego

W wierszu 4 - należy wykazać również dane dotyczące aparatów stosowanych u dzieci (szyny "Koszli", poduszki "Fejki").

Wiersz 8 - dotyczy przedmiotów uzupełniających przedmioty ortopedyczne (laski, kule, pończochy kikutowe, rękawiczki itp.).

W rubryce 01 - należy podać liczbę osób, które korzystały ze świadczeń poradni, a nie liczbę usług świadczonych pacjentom.

W rubryce 03 - należy podać liczbę wniosków na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 04 - należy podać liczbę rozpatrzonych w danym roku wniosków na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 09 - należy podać liczbę zrealizowanych (w danym roku) zleceń na nowe przedmioty ortopedyczne.

W rubryce 10 - należy podać liczbę zrealizowanych zleceń na nowe przedmioty z powodu wadliwego wykonania poprzednich przedmiotów.

W rubryce 12 - średni cykl wykonania przedmiotu w dniach należy wyliczyć dzieląc łączną liczbę dni wykonania przedmiotów ortopedycznych (od daty wystawienia zlecenia) przez liczbę wykonanych przedmiotów. W rubryce 12 nie należy uwzględniać przedmiotów wydawanych odręcznie.

MZ - 42

Roczne sprawozdanie z działalności punktu i stacji krwiodawstwa

Dział 1

W rubryce 1 - należy podać liczbę krwiodawców zarejestrowanych w danym roku sprawozdawczym, niezależnie od liczby donacji.

W rubryce 7 - należy podać liczbę ekip wyjazdowych łącznie z liczbą zorganizowanych grup krwiodawców przywożonych z miejsca pracy względnie miejsca zamieszkania do Ośrodka Służby Krwi.

Dział 3

Wypełnia stacja krwiodawstwa w sprawozdaniu zbiorczym na podstawie jednostkowych sprawozdań z punktów krwiodawstwa.

Dział 4

W rubryce 1 - należy wykazać ogólną liczbę litrów krwi, którą stacja dysponowała w roku sprawozdawczym. Ogólną liczbę litrów krwi uzyskuje się sumując liczbę litrów krwi pozostałej z roku poprzedniego, liczbę litrów krwi wyprodukowanej w roku sprawozdawczym oraz liczbę litrów krwi otrzymanej z innych stacji i punktów krwiodawstwa.

W rubryce 2 - suma wierszy od 9 do 14 powinna odpowiadać całkowitej produkcji osocza.

W rubryce 3 - należy wykazać sumę litrów krwi zużytej na przetoczenia, do badań i na preparaty oraz przekazanej do innych stacji i punktów krwiodawstwa.

W wierszach 21 i 22 - należy podać objętość osocza, przekazanego Wytwórni Surowic i Szczepionek.

W wierszach 23 i 24 - należy podać objętość osocza przekazanego do firmy Schwab.

MZ - 55

Dzienny meldunek zakładu służby zdrowia o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach

W rubryce 1 - należy podać liczbę zachorowań lub podejrzeń na grypę (symbol - 487).

W rubryce 2 - należy podać liczbę osób (z rubryki 1) skierowanych do szpitala.

Część opisową należy wypełnić wyłącznie w okresach między epidemicznych, podając miejsce wystąpienia ognisk (adres zakładu lub rejon), a w wierszach od 3 do 5 liczbę zachorowań na grypę lub podejrzeń.

MZ - 76

Roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz ich wyrobu i przerobu

Wyjaśnienia do sporządzenia sprawozdania na form. MZ-76 podane są na odwrocie formularza.

MZ - 88

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu medycznego

W rubryce 1 - należy wykazać pracowników pełno i niepełnozatrudnionych. jako niepełnozatrudnionych (w tym sprawozdaniu) należy wykazać osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których praca ta stanowi jedyne podstawowe zatrudnienie np. emeryci, renciści itp.

W rubryce 1 nie należy umieszczać osób okresowo niepracujących bez względu na okres trwania przerw w zatrudnieniu np. osoby na urlopach wychowawczych, bezpłatnych, powołanych do zasadniczej służby wojskowej itp.

W rubryce 2 - należy wykazać pracowników niepełnozatrudnionych, dla których praca ta stanowi jedyne zatrudnienie. Liczby w rubryce 2 są wyodrębnione z rubryki 1, a zatem muszą być mniejsze lub równe liczbom wykazanym w rubryce 1.

Osoby do poszczególnych wierszy od 01 do 36 wpisuje się na podstawie dokumentów określających dany zawód.

Sprawozdanie roczne MZ-88 na szczeblu województwa sporządza się zbiorczo w następujących przekrojach:

1. ogółem - w skład zbiorówki wchodzi personel medyczny zatrudniony:

- w jednostkach resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczany do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" (budżet centralny i terenowy). Do budżetu centralnego wlicza się poza Klinikami i Instytucjami również zatrudnionych w aptekach podległych "CEFARM", w domach pomocy społecznej "CARITAS", w uzdrowiskach,

- w jednostkach służby zdrowia resortu transportu i gospodarki morskiej,

- w jednostkach administracji państwowej,

- w Polskiej Akademii Nauk,

- w jednostkach spółdzielczych;

2. jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczane do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" (budżet centralny i terenowy) - w skład tej zbiorówki wchodzi personel medyczny zatrudniony w jednostkach tylko resortu zdrowia i opieki społecznej finansowanych zarówno z budżetu centralnego jak i terenowego;

3. jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej zaliczane do działu "ochrona zdrowia i opieka społeczna" (budżet terenowy) - w skład tej zbiorówki wchodzi personel medyczny zatrudniony w jednostkach tylko resortu zdrowia i opieki społecznej finansowanych z budżetu terenowego;

4. ośrodki i punkty zdrowia na wsi - personel medyczny zatrudniony w zakładach służby zdrowia wymienionych w punktach 4, 5 i 6 jest ujęty również w zbiorówce wymienionej w punkcie - budżet centralny i terenowy oraz w punkcie 3 budżet terenowy;

5. zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

6. zakłady leczenia gruźlicy i chorób płuc;

7. jednostki służby zdrowia transportu i gospodarki morskiej - w skład tej zbiorówki wchodzi personel medyczny zatrudniony w resorcie transportu i gospodarki morskiej.

MZ - 90

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej

Pełnozatrudnioną w poradni jest osoba, która pracuje tam przynajmniej przez 7 godzin dziennie.

Zatrudnienie osób dzielących czas pracy między różne poradnie czy zakłady należy wykazać wyłącznie w godzinach pracy, podobnie jak zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W dziale 1 w wierszach 03 i 07 - należy wykazywać inne dane łącznie z działalnością prowadzoną w placówkach oświatowo-wychowawczych.

MZ - 91

Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu w przychodni przemysłowej oraz rehabilitacyjnej

W rubryce 1 - należy wykazać liczbę osób pełnozatrudnionych oraz zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których praca ta stanowi jedyne podstawowe zatrudnienie.

Jeżeli lekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w danej przychodni przemysłowej winien być wykazany w rubrykach 1 i 2 oraz w jednym z wierszy od 02 do 07, nawet gdy pracuje w dwóch różnych poradniach.

W przypadku, gdy lekarz pracuje w dwóch różnych poradniach należy go wykazać w poradni, w której pracuje większą ilość godzin.

W rubryce 3 - należy podać liczbę opłaconych godzin pracy osób pełnozatrudnionych oraz wszystkich niepełnozatrudnionych niezależnie od tego czy praca ta stanowi podstawowe zatrudnienie.

MZ - 101

Karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego

1. Kartę wypełnia się dla każdego urządzenia.

2. Wykaz urządzeń medycznych podlegających ewidencji - niezależnie od formy nabycia lub posiadania (zakup, dar, wypożyczenie) podano w pkt 8.

3. Materiałem źródłowym do wypełnienia karty jest księga inwentarzowa (symbol Pu-K-206) zakładu społecznej służby zdrowia.

4. Kartę wypełnia sekcja inwentaryzacji zakładu społecznej służby zdrowia.

5. W celu ułatwienia realizacji zadania zakłady techniki medycznej zakłady naprawcze sprzętu medycznego (ZTM/ZNSM) prowadzące obecnie komputerową ewidencję urządzeń medycznych, w imieniu Departamentu Techniki Medycznej MZiOS przekażą komputerowo sporządzone wykazy zawierające dostarczone przez jednostki służby zdrowia informacje o urządzeniach medycznych.

6. Jednostki organizacyjne służby zdrowia po sprawdzeniu zgodności informacji zawartych w wykazie ze stanem faktycznym dokonają aktualizacji danych o urządzeniach medycznych wypełniając kartę ewidencyjną (aktualizacyjną).

7. Przesyłanie kart i terminy.

a) Wypełnione karty ewidencyjne, wg stanu na dzień 31 grudnia, w 1 egz. każda, zakład służby zdrowia przesyła do wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego w terminie 10 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

Aktualizacja stanu posiadania urządzeń następuje co kwartał, zakład przesyła karty w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału.

b) Informacje zawarte w kartach ewidencyjnych powinny być wprowadzone ma maszynowe nośniki informacji w oparciu o stworzony do tego celu program informatyczny SEWAM. Program informatyczny SEWAM udostępnia nieodpłatnie MZiOS Departament Techniki Medycznej.

Komputerową ewidencję urządzeń medycznych SEWAM mogą w imieniu wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego prowadzić właściwe terenowo zakłady techniki medycznej (zakłady naprawcze sprzętu medycznego).

c) Jednostki określone w pkt b) zbiorcz¹ ewidencjź wg stanu na dzień 31 grudnia skopiowan¹ na dyskietkź 5 ¼ ‘’, przekazują do MZiOS Departament Techniki Medycznej w terminie 40 dni po okresie sprawozdawczym.

Aktualizacja zbiorczej ewidencji następuje po zakończeniu półrocza - jednostki ww. przekazują dyskietkę do MZiOS Departament Techniki Medycznej w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza.

8. Wykaz aparatury podlegającej ewidencji centralnej CEWAM.

Lp.Kod grupyNazwa aparatu
1. 1103Rtg diagnostyczny dwupulsowy
2. 1104Rtg diagnostyczny sześciopulsowy
3. 1105Rtg diagnostyczny z przemianą częstotliwości
4. 1108Rtg małoobrazkowy
5. 1122Mammograf
6. 1128Urządzenie substrakcyjne (DSA)
7. 1130Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych
8. 1131Kinematografia impulsowa
9. 1132Kinematografia wielkoformatowa
10. 1200Tomograf komputerowy
11. 1300Ultrasonograf ogólny (bez sond wewnętrznych)
12. 1305Ultrasonograf kardiologiczny
13. 1306Ultrasonograf okulistyczny
14. 1307Ultrasonograf ginekologiczno-położniczy
15. 1400Urządzenie magnetycznego rezonansu jądrowego
16. 1601Gammakamera
17. 1602Scyntygraf
18. 2114Spektofotometr absorbcji atomowej - standard
19. 2115Spektofotometr absorbcji atomowej z automatyką, cyfrowy
20. 2133Analizator hematologiczny
21. 2135Analizator biochemiczny - wieloparametrowy
22. 2417Mikroskop elektronowy
23. 2720Sterylizator parowy powyżej 100 l bez automatyki
24. 2721Sterylizator parowy powyżej 100 l z automatyką
25. 2722Sterylizator parowy powyżej 100 l z mikroprocesorem
26. 2725Sterylizator parowy powyżej 100 l bez automatyki do płynów infuzyjnych
27. 2726Sterylizator parowy powyżej 100 l z mikroprocesorem do płynów infuzyjnych
28. 2740Zestaw sterylizacyjny
29. 2811Aparat do hemodializy (główna jednostka płynu dializacyjnego)
30. 2831Aparat do plazmaferezy
31. 2841Aparat do krążenia pozaustrojowego
32. 2870Aparat do liofilizacji tkanek
33. 2911Uzdatniacz wody RO 1-stanowiskowy
34. 2912Uzdatniacz wody RO wielostanowiskowy
35. 3119System Holtera - EKG
36. 3431System Holtera - EEG i EMG
37. 3550System Holtera - analiza ciśnienia krwi
38. 4710Aparat do znieczulania ogólnego
39. 4730Respirator złożony
40. 7101Akcelerator liniowy
41. 7502Aparat rtg do terapii głębokiej
42. 7602Urządzenie do terapii kobaltem
43. 7795Litotrypter nieinwazyjny (ESWL) - elektrohydrauliczny
44. 7796Litotrypter nieinwazyjny (ESWL) - elektromagnetyczny
45. 7797Litotrypter nieinwazyjny (ESWL) - piezoelektryczny
46. 7798Litotrypter inwazyjny (LISL) - ultradźwiękowy
47. 7799Litotrypter inwazyjny (LISL) - elektrohydrauliczny
48. 7801Litotrypter inwazyjny (LISL) - laserowy
49. 7802Lancet laserowy
50. 8130Mikroskop operacyjny dla neurochirurgii
51. 8210Mikroskop operacyjny okulistyczny
52. 8242Koagulator laserowy
53. 8310Mikroskop operacyjny dla laryngologii

IV. 

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

(Sprawozdawczość ujęta w programie sprawozdawczości resortu zdrowia i opieki społecznej oraz podlegająca zatwierdzeniu przez Główny Urząd Statystyczny)

MZ - 56

Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych

Dział 1

Przez meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych należy rozumieć wszystkie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii bakteryjnej, natomiast enterowirusowe i surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - o etiologii wirusowej.

W wypadku wystąpienia na nadzorowanym terenie chorób zakaźnych nie umieszczonych w tabeli a zawartych w "uzupełniającej liście chorób zakaźnych objętych rejestracją", należy je wpisać w wolne rubryki 49-54.

W przypadku wystąpienia zachorowań na brucelozę "53" - informację należy podać w dwóch kolejnych rubrykach, podając w pierwszej liczbę zachorowań ogółem, a w drugiej liczbę nowych zachorowań.

TSSE wypełniają wszystkie rubryki wierszy 01 i 02.

Dwutygodniowe sprawozdania WSSE przesyłają teleksem.

Teleks obejmuje dane określone w wierszach 01 i 02 formularza MZ-56 według poniższego wzoru.

Wzór teleksu:

miejscowość data

teleks nr .........., ....................., ...............

WSSE w .......... nadaje 2-tygodniowy meldunek nr ..........

za okres od ...................... do ......................

Kod nazwa jednostki liczba liczba przypadków

chorobowej zachorowań hospitalizacji

Lista kodów (zgodnie z numeracją przyjętą w formularzu)

1 dur brzuszny

2 dur rzekomy a. b. c.

3 inne salmonellozy (z wyjątkiem zatruć pokarmowych)

4 czerwonka

5 biegunki u dzieci do lat 2

6 błonica

7 krztusiec

8 paciorkowce zapalenie gardła

9 płonica

10 róża

11 tężec

12 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (rub. 13-16)

13 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe

14 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne

15 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wirusowe

16 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowe nieokreślonej etiologii

17 ospa wietrzna

18 odra

19 różyczka

20 zapalenie mózgu (rub. 21-24)

21 zapalenie mózgu arbowirusowe

22 zapalenie mózgu wirusowe nieokreślone

23 zapalenie mózgu poszczepienne

24 zapalenie mózgu inne i nieokreślone

25 wirusowe zapalenie wątroby - ogółem

26 wirusowe zapalenie wątroby - w tym HBsAg (+)

27 numer pusty (nie wypełnia się, gdyż w formularzu określa wykaz TSSE)

28 nagminne zapalenie przyusznic

29 tasiemczyca

30 świerzb

31 grypa - ogółem

32 grypa - w tym do 14 roku życia

33 zatrucia pokarmowe - ogółem

34 zatrucia pokarmowe bakteryjne - razem

35 zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonellozy

36 zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotok. gronk.

37 zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm

38 zatrucia pokarmowe bakteryjne - cl. perfringens

39 zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne

40 zatrucia pokarmowe - grzybami

41 zatrucia pokarmowe chemiczne - ogółem

42 zatrucia pokarmowe chemiczne - w tym chemicznymi środkami ochrony roślin

43 zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruć pokarmowych - ogółem

44 zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruć pokarmowych - w tym chemicznymi środkami ochrony roślin

45 zakażenia szpitalne - ogółem

46 zakażenia szpitalne, na oddziale noworodkowym

47 zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych

48 zakażenia szpitalne - wywołane pałeczką salmonella

49 cholera

50 dżuma

51 tularemia

52 wąglik

53 bruceloza

54 nosacizna

55 listerioza

56 różyca

57 trąd

58 twardziel

59 nagminne porażenie dziecięce

60 ospa naturalna

61 żółta gorączka

62 wścieklizna

63 papuzia choroba i inne ornitozy

64 mononukleoza

65 jaglica

66 pryszczyca

67 dur plamisty i inne riketsjozy

68 zimnica

69 gorączka powrotna

70 żółtaczka zakaźna krętkowa i inne zakażenia krętkowe

71 grzybica woszczynowa, strzygąca drobnozarodnikowa

72 włośnica

73 toksoplazmoza

74 pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę

75 aids

1. W meldunku teleksowym należy przekazać informacje tylko o tych jednostkach chorobowych, w których wystąpiły zachorowania. Dla oznaczenia braku przypadków hospitalizowanych należy posługiwać się zerem - 0.

2. Suma kontrolna stanowi sumę wszystkich liczb danej rubryki.

3. W przypadku błędu spostrzeżonego w trakcie nadawania teleksu należy liczbę (właściwą) podawać pod liczbą błędną - bez numeru kodowego lub zamieścić uwagę pod teleksem o popełnionym błędzie. Korekta musi być poprzedzona słowem "UWAGA".

4. Poprawki do poprzednich meldunków należy wprowadzać w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. Wyjątek stanowią błędy dotyczące zachorowań na choroby rzadko występujące, o dużym znaczeniu epidemiologicznym jak np. poliomeyelitis czy błonica. W odniesieniu do takich należy niezwłocznie podawać o tym informację telefonicznie.

MZ - 59

Roczne sprawozdanie z badań parazytologicznych

Dział 1

W rubryce 13 - należy wykazać inwazje tasiemców z rodzaju Taenia wykryte na podstawie jaj lub niezidentyfikowanych fragmentów strobili.

W wierszu 1 - należy podać również badania przeprowadzone wśród uczniów klas I.

Wiersz 2 - dotyczy badań celowanych wykonywanych w środowiskach (np. w domach dziecka, szpitalach psychiatrycznych lub zakładach pracy) w związku z podejrzeniem występowania wysokiego wskaźnika zarażenia pasożytami. Badania celowane z zasady są ukierunkowane na określonego gatunku pasożyta, np. Hymenolepis nana, Giardis intenstianalis, Enterobius vermicularis.

Wiersz 5 - badania usługowe obejmują: badania na obecność pasożytów u indywidualnych pacjentów kierowanych przez szpitale lub lekarzy rejonowych i in. obowiązkowego potwierdzenia każdego przypadku określonego jako Taenia solium przez laboratoria TSSE, ZOZ.

Dział 2

W wierszu 1 rub. 0 - przy rodzaju badania podać nazwę odczynu stosowanego jako test skriningowy np. odczyn immunofluorescencyjny (OIF), immunoenzymatyczny (ELISA), aglutynacyjny (AG).

W wierszu 2 rub. 0 - przy rodzaju badania wpisać nazwę odczynu uzupełniającego np. odczynu wiązania dopełniacza (OWD), hemaglutynacji biernej (HA). Przy badaniu w kierunku IgM podać metodę np. immunoenzymatyczną (IgM-ELISA), immunofluorescencyjną (IgM-IF).

W wierszach 5-9 - należy podać problemowe badania, których tematyka i zakres były każdorazowo uzgadniane z PZH.

MZ - 60

Roczne sprawozdanie o badaniach wirusowego zapalenia wątroby w kierunku HBs (070)

Sprawozdanie sporządzają WSSE (TSSE), których pracownie wykonują badania w kierunku antygenu HBs podając w wierszu 1, 2 liczbę przebadanych osób, a w wierszu 3, 4 liczbę przeprowadzonych badań z terenu własnego województwa jak i województw, dla których wykonano badania.

Rubryka 7 - w każdym wierszu tej rubryki z ogólnej liczby osób (badań) należy wyodrębnić liczbę kobiet ciężarnych i badań prowadzonych u tych kobiet.

Liczba przeprowadzonych badań (wiersz 3) może być większa od liczby osób przebadanych (wiersz 1).

1 § 1 pkt 23 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 § 1 pkt 30:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 lutego 1993 r. (Dz.Urz.MZ.93.3.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

3 § 1 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
4 § 1 pkt 32 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
5 § 1 pkt 33 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
6 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 lutego 1993 r. (Dz.Urz.MZ.93.3.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.