Obowiązki sprawozdawcze w zakresie informacji o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych. - OpenLEX

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie informacji o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.14.81

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie informacji o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych

(znak: DP-5-020)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221), w związku z tematami: 04.1.01, 05.2.01, 05.3.01, 05.4.01, 05.4.02, 05.5.01, 05.7.01, 05.7.03, 05.7.05, 05.8.01, 05.9.01, 06.1.03, 06.4.02. Programu badań statystycznych na lata 1991-1995, stanowiącego załącznik do uchwały nr 207/95 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r., zarządza się, co następuje:

§  1.
Wprowadza się obowiązek sprawozdawczy przekazywania danych statystycznych o pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzonej na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, albo w formie spółki cywilnej, polegający na wypełnieniu sprawozdania statystycznego o działalności gospodarczej jednostki na formularzach oznaczonych symbolami:

1) SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) SP-3h - sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie handlu detalicznego, hurtowego i gastronomii, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) SP-3t - sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie transportu gospodarki magazynowej i łączności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,

4) SP-3z - sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie ochrony zdrowia i weterynarii, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób, do których wojewódzkie urzędy statystyczne prześlą formularz sprawozdawczy.
§  2.
Podmioty zobowiązane przekazują sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie do dnia 20 października 1995 r. do wojewódzkiego urzędu statystycznego województwa, na terenie którego mają siedzibę.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SP-3

Sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w 1995 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

SP-3h

Sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie handlu detalicznego, hurtowego i gastronomii w 1995 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

SP-3t

Sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie transportu, gospodarki magazynowej i łączności w 1995 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

SP-3z

Sprawozdanie o działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych w zakresie ochrony zdrowia i weterynarii w 1995 r.

grafika

WYKAZ WYBRANYCH (NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH) RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI STANOWIĄCY WYCIĄG Z EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI DO SPRAWOZDAŃ SP-3, SP-3h i SP-3t

Poniżej zamieszczamy wykaz wybranych (najczęściej występujących) rodzajów działalności, który ma na celu ułatwić Państwu wypełnienie działu 0 pozycji 3 na formularzu SP-3, SP-3h lub SP-3t.

W przypadku nieodnalezienia w wykazie opisu działalności, który najlepiej charakteryzuje Państwa działalność, prosimy opisać ją własnymi słowami. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego odnajdą opisany przez Państwa rodzaj działalności w pełnej klasyfikacji EKD, której nie chcieliśmy zamieszczać ze względów na dużą objętość.

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

0201 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

0202 Działalność usługowa pokrewna dla leśnictwa i pozyskiwania drewna

Górnictwo i kopalnictwo

1030 Wydobywanie i wzbogacanie torfu

1411 Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa

1412 Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy

1421 Działalność kopalni żwiru i piasku

Działalność produkcyjna

1511 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa

1512 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego i króliczego

1513 Produkcja wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego i króliczego

1520 Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa

1531 Przetwórstwo ziemniaków

1532 Produkcja soków z owoców i warzyw

1533 Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej niż sklasyfikowane

1551 Przetwórstwo mleka i wyrób serów

1552 Produkcja lodów

1561 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

1571 Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych

1572 Produkcja pasz dla zwierząt domowych

1581 Produkcja chleba oraz świeżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek

1582 Produkcja herbatników i sucharów; produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości

1584 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

1585 Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych

1586 Przetwórstwo herbaty i kawy

1587 Produkcja przypraw

1588 Produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności dietetycznej

1589 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

1598 Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych

1599 Produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych

1730 Wykańczanie materiałów włókienniczych

1740 Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, z wyjątkiem odzieży

1751 Produkcja dywanów i chodników

1752 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

1754 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

1760 Produkcja materiałów włókienniczych o splocie dzianinowym lub szydełkowym

1771 Produkcja dzianych i szydełkowych trykotaży

1772 Produkcja dzianych i szydełkowych pulowerów, rozpinanych swetrów i podobnych okryć

1773 Produkcja dzianej i szydełkowej odzieży wierzchniej

1774 Produkcja dzianej i szydełkowej bielizny

1775 Produkcja pozostałych artykułów i akcesoriów z materiałów dzianych i o splocie szydełkowym

1810 Produkcja odzieży skórzanej

1821 Produkcja odzieży roboczej i ochronnej

1822 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

1823 Produkcja bielizny

1824 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

1830 Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów ze skór futerkowych

1910 Garbowanie i wyprawianie skór

1920 Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych artykułów, wyrobów rymarskich i uprzęży

1930 Produkcja obuwia

2010 Cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna

2020 Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja sklejek, płyt laminowanych, płyt wiórowych i pozostałych płyt oraz desek

2030 Produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej

2040 Produkcja opakowań drewnianych

2051 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

2052 Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

2121 Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury

2122 Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

2123 Produkcja papierowych artykułów piśmienniczych

2211 Wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw

2212 Wydawanie gazet

2214 Wydawanie nagrań dźwiękowych

2221 Drukowanie gazet

2222 Pozostała działalność poligraficzna

2223 Introligatorstwo

2224 Składanie tekstu

2225 Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią

2231 Reprodukcja nagrań dźwiękowych

2232 Reprodukcja nagrań video

2233 Reprodukcja komputerowych nośników informacji

2412 Produkcja barwników i pigmentów

2413 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

2414 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

2415 Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych

2416 Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej

2420 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

2430 Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających

2442 Produkcja papierów farmaceutycznych

2451 Produkcja mydeł i detergentów, preparatów myjących i czyszczących

2452 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

2462 Produkcja klejów i żelatyn

2463 Produkcja olejków eterycznych

2464 Produkcja chemikaliów fotograficznych

2465 Produkcja nie zapisanych nośników informacji

2466 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

2511 Produkcja gumowych opon i dętek

2512 Bieżnikowanie i regeneracja opon

2513 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

2521 Produkcja płyt, arkuszy i kształtek z tworzyw sztucznych

2522 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2523 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

2524 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

2611 Produkcja tafli szklanych

2612 Kształtowanie i obróbka tafli szklanych

2613 Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym

2621 Produkcja wyrobów ceramiki gospodarstwa domowego i ceramiki ozdobnej

2622 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

2623 Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych

2624 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

2625 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

2626 Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych

2630 Produkcja płytek ceramicznych

2640 Produkcja cegły, dachówki i pozostałych ceramicznych materiałów budowlanych

2652 Produkcja wapna

2653 Produkcja gipsu

2661 Produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa

2662 Produkcja wyrobów z gipsu dla budownictwa

2663 Produkcja masy betonowej

2664 Produkcja zaprawy murarskiej

2665 Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych

2666 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu i gipsu

2670 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni

2681 Produkcja artykułów ściernych

2751 Odlewnictwo żeliwa

2753 Odlewnictwo metali lekkich

2754 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

2812 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

2822 Produkcja grzejników i bojlerów centralnego ogrzewania

2830 Produkcja generatorów pary, z wyjątkiem bojlerów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

2861 Produkcja wyrobów nożowniczych

2862 Produkcja narzędzi ręcznych

2863 Produkcja zamków i zawiasów

2871 Produkcja pojemników metalowych

2872 Produkcja opakowań z metali lekkich

2873 Produkcja wyrobów z drutu

2874 Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

2875 Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

2912 Produkcja pomp i sprężarek

2913 Produkcja kurków i zaworów

2914 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

2922 Produkcja urządzeń podnośnikowych i chwytaków

2923 Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych

2940 Produkcja narzędzi mechanicznych

2971 Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

2972 Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

3001 Produkcja maszyn biurowych

3130 Produkcja izolowanych drutów i przewodów

3140 Produkcja akumulatorów, ogniw galwanicznych i baterii podstawowych

3150 Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

3161 Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3162 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3210 Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych

3310 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych

3320 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi

3340 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

3350 Produkcja zegarów i zegarków

3430 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników

3512 Budowa i naprawy łodzi wycieczkowych i sportowych

3550 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3611 Produkcja krzeseł i siedzeń

3612 Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych

3613 Produkcja różnych mebli kuchennych

3614 Produkcja pozostałych mebli

3615 Produkcja materaców

3622 Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3630 Produkcja instrumentów muzycznych

3640 Produkcja artykułów sportowych

3650 Produkcja gier i zabawek

3661 Produkcja imitacji biżuterii

3622 Produkcja mioteł i szczotek

3663 Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3710 Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

3720 Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych

Budownictwo

4511 Rozbiórka i burzenie budynków; roboty ziemne

4512 Wykopy i wiercenia próbne

4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa

4522 Wykonywanie pokryć i wiązań dachowych

4523 Budowa autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

4524 Budowa obiektów inżynierii wodnej

4525 Specjalistyczne prace budowlane

4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych

4532 Budowlane prace izolacyjne

4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych

4534 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4541 Tynkowanie

4542 Pokrywanie podług i ścian

4544 Malowanie i szklenie

4545 Pozostałe budowlane prace wykończeniowe

4550 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego

5010 Sprzedaż pojazdów mechanicznych

5020 Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych

5030 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

5040 Sprzedaż, obsługa i naprawy motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich

5050 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów mechanicznych

5111 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów

5112 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: paliw, rud metali, metali i chemikaliów przemysłowych

5113 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

5114 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

5115 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: mebli, artykułów gospodarstwa domowego i wyrobów metalowych

5116 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia, artykułów skórzanych

5117 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

5118 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

5119 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

5121 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt

5122 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

5123 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

5124 Sprzedaż hurtowa skór

5125 Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu

5131 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5132 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych

5133 Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

5134 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

5135 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

5136 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych

5137 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

5138 Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

5139 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami

5141 Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

5142 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

5143 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

5144 Sprzedaż hurtowa wyrobów: porcelanowych, ceramicznych, szklanych, farb, lakierów, tapet i środków czyszczących

5145 Sprzedaż hurtowa kosmetyków

5146 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych

5147 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

5151 Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych

5152 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych

5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

5155 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

5156 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

5157 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

5161 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu i drewna

5162 Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych

5163 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych

5165 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego

5166 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników

5170 Pozostała sprzedaż hurtowa

5211 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

5221 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

5222 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych

5223 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

5224 Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych

5225 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

5226 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

5227 Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach

5231 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

5232 Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i sprzętu ortopedycznego

5233 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

5241 Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych

5242 Sprzedaż detaliczna odzieży

5243 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

5244 Sprzedaż detaliczna mebli i sprzętu oświetleniowego

5245 Sprzedaż detaliczna artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz .łów radiowo-telewizyjnych

5246 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

5247 Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych

5248 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5250 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

5261 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

5262 Sprzedaż detaliczna prowadzona na bazarach i targowiskach

5263 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową

5271 Naprawy obuwia i innych wyrobów skórzanych

5272 Naprawy elektronicznych artykułów gospodarstwa domowego

5273 Naprawy zegarków, zegarów i biżuterii

5274 Naprawy, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Hotele i restauracje

5511 Hotele i motele z restauracjami

5512 Hotele i motele bez restauracji

5521 Schroniska młodzieżowe i górskie

5522 Pola campingowe łącznie z polami dla samochodowych przyczep campingowych

5523 Inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

5530 Restauracje

5540 Bary

5551 Stołówki

5552 Punkty gastronomiczne

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

6010 Transport kolejowy

6021 Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy

6022 Działalność taksówek

6023 Pozostały pasażerski transport poza rozkładowy drogowy

6024 Pozostały pasażerski transport drogowy

6025 Towarowy transport drogowy

6111 Transport morski

6112 Transport przybrzeżny

6120 Śródlądowy transport wodny

6210 Rozkładowy transport powietrzny

6311 Przeładunek towarów

6312 Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów

6321 Pozostała działalność wspierająca dla transportu lądowego

6322 Pozostała działalność wspierająca dla transportu wodnego

6323 Pozostała działalność wspierająca dla transportu powietrznego

6330 Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek: pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej nie sklasyfikowana

6340 Działalność innych agencji transportowych

6412 Działalność kurierów inna niż poczty państwowej

6420 Telekomunikacja

Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów

7011 Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości

7012 Kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą

7020 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych

7031 Działalność agencji obsługi nieruchomości

7032 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu

7110 Wynajem samochodów osobowych

7121 Wynajem środków transportu lądowego

7131 Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych

7132 Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych lądowych i wodnych

7133 Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem komputerowym

7134 Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowany

7140 Wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane

7210 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

7220 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania

7230 Przetwarzanie danych

7240 Bazy danych

7250 Obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących

7260 Pozostała działalność związana z informatyką

7411 Działalność prawnicza

7412 Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg: doradztwo podatkowe

7413 Badanie rynku i opinii publicznej

7414 Doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem

7415 Działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami

7420 Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne

7430 Badania i analizy techniczne

7440 Reklama

7460 Działalność związana z inwigilacją i ochroną

7470 Sprzątanie budynków

7481 Działalność fotograficzna

7483 Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna

9000 Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne

9211 Produkcja filmów i nagrań video

9212 Rozpowszechnianie filmów i nagrań video

9213 Projekcja filmów

9220 Działalność radiowa i telewizyjna

9231 Artystyczna i literacka działalność twórcza

9232 Działalność obiektów kulturalnych

9233 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

9234 Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

9240 Działalność agencji informacyjnych

9261 Działalność stadionów i innych obiektów sportowych

9262 Pozostała działalność związana ze sportem

9271 Działalność związana z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów

9272 Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

9301 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

9302 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

9303 Pogrzeby i działalność pokrewna

9304 Działalność związana z usługami mającymi na celu zapewnienie komfortu fizycznego