Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1985.5.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1987 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 6 listopada 1985 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych terenowych organów administracji państwowej w zakresie statystyki rolnictwa

(znak: RGŻ-3-020-2)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§  1. 1 Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:

R-12 - roczne sprawozdanie o obrocie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi oraz zmianach w zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie od 1 I do 31 XII 198 .... r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,

R-14 - miesięczne sprawozdanie z działalności punktów kopulacyjnych w zakresie krycia loch za m-c ..... 198 .... r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,

R-19 - kwartalny spis pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych w 198.... r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§  2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego o właściwości ogólnej.
§  3. 2 Jednostki określone w § 2 sporządzają sprawozdania i przekazują do właściwego terytorialnie dla siedziby jednostki wojewódzkiego urzędu statystycznego w następujących terminach:
1) R-12 do dnia 1 lutego każdego roku,
2) R-14 do 28 dnia każdego miesiąca,
3) R-19 w dniach:

- od 1 do 10 stycznia według stanu o północy z 31 grudnia na 1 stycznia,

- od 1 do 9 kwietnia według stanu o północy z 31 marca na 1 kwietnia,

- od 1 do 9 października według stanu o północy z 30 września na 1 października.

§  4. Sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych wprowadzonych zarządzeniem oraz przeprowadzanie spisów kwartalnych określają:
1) instrukcja nr 17 sporządzania sprawozdań o obrocie gruntami Państwowego Funduszu Ziemi i zmianach w zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia,
2) instrukcja nr 23 sporządzania sprawozdań z działalności punktów kopulacyjnych w zakresie krycia loch oraz obowiązków związanych z przeprowadzaniem kwartalnych spisów pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych, stanowiąca załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  5. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1982 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badania statystycznego krycia loch w punktach kopulacyjnych,
2) zarządzenie nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1983 r. w sprawie przeprowadzania kwartalnych spisów pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu metodą reprezentacyjną w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych,
3) zarządzenie nr 76 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 października 1983 r. zmieniające § 8 zarządzenia w sprawie przeprowadzania kwartalnych spisów pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu metodą reprezentacyjną w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych,
4) zarządzenie nr 79 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 października 1983 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych z zakresu obrotu gruntami Państwowego Funduszu Ziemi i państwowymi gruntami rolnymi w miastach oraz w zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r., z tym, że sprawozdanie roczne na formularzu o symbolu R-12 za 1985 r. sporządza się i przekazuje według nowych zasad.

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"

Zmiany załączników wynikające z § 1 pkt 3 i § 2 zarządzenia nr 61 z dnia 1 października 1987 r. (Dz.Urz.GUS.87.9.54) zmieniającego nin. zarządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego zarządzenia.

.................................................

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 61 z dnia 1 października 1987 r. (Dz.Urz.GUS.87.9.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1987 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 61 z dnia 1 października 1987 r. (Dz.Urz.GUS.87.9.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1987 r.