Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.2.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 1
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 stycznia 1992 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych w formie sprawozdań na formularzach:
1) ZUS-2 - sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych pracowniczych i pochodnych oraz kombatanckich,
2) ZUS-4 - sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych dla rolników,
3) ZUS-7 - meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych,

według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 3 zarządzenia.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy Dyrekcji Generalnej PKP i Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  3. Sposób sporządzania sprawozdań wymienionych w § 1 jest podany w objaśnieniach do formularzy.
§ 4. Sprawozdania statystyczne przekazuje się do Departamentu Statystyki, Analiz i Prognoz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach:
1) do dnia 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października - sporządzone na formularzach: ZUS-2, ZUS-4,
2) do czwartego dnia roboczego każdego miesiąca - teleksem, telekopiarką lub telefonicznie - sporządzone na formularzu ZUS-7.
§  5. Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą począwszy od sprawozdań za styczeń 1992 r.

Załączniki drukowane odrębnie.