Obowiązek przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.4.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2014 r.

DECYZJA NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 stycznia 2006 r.
w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1842, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2035 i 2136, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411) postanawiam, co następuje:
§  1.
1. 1
Komendanci jednostek organizacyjnych Policji, dyrektorzy biur i kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, a także Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, są zobowiązani do przekazywania do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "BSW KGP", informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przez policjanta lub pracownika Policji przestępstwa oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem.
2. 2
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji zobowiąże do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
3.
Należy przekazywać wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, pozyskane przez podległe jednostki i komórki organizacyjne w toku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych.
4.
Katalog zdarzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do decyzji.
§  2.
1.
Informacje należy przekazywać niezwłocznie, telefonicznie, kierownikowi komórki organizacyjnej BSW KGP, mającej siedzibę w województwie, na obszarze którego działa jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca, a następnie potwierdzać je pisemnie.
2.
Pisemne potwierdzenie informacji winno być przesłane bezzwłocznie faxem, a w przypadku konieczności nadania dokumentowi klauzuli tajności - pocztą specjalną.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

KATALOG ZDARZEŃ, O KTÓRYCH INFORMACJE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.KATEGORIA ZDARZENIA
1.Zabójstwo policjanta lub pracownika Policji.
2.Czynna napaść na policjanta lub pracownika Policji.
3.Utrata przez policjanta broni lub udostępnienie jej innej osobie.
4.Użycie przez policjanta broni palnej lub środka przymusu bezpośredniego, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.
5.Sytuacje mogące świadczyć o utrzymywaniu przez policjanta lub pracownika Policji pozasłużbowych kontaktów z grupami przestępczymi i osobami podejrzewanymi o popełnianie przestępstw.
6.Samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 363 z dnia 6 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 363 z dnia 6 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.