Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.4.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie obiektów zachowawczych skreślonych w 2012 roku

ZH-7132-5/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a także zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, zarządzam, co następuje:

§  1. Skreśla się z rejestru drzewostanów zachowawczych dwa drzewostany o łącznej powierzchni 13,34 ha, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
§  3. Zobowiązuje się dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do uzupełnienia Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe w SILPweb-Zasoby o skreślone drzewostany zachowawcze w terminie jednego miesiąca od dnia wdrożenia aplikacji SILPweb-Zasoby.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKREŚLONYCH W 2012 ROKU

drzewostanów zachowawczych

RDLP Białystok
Lp.NadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekRok uznaniaNr RLMP_LPPowierzchnia (ha)
1.BorkiWęgorzewoMokre255oJS199633 2222,05
2.HajnówkaLeśnaSacharewo488CbDB.S199650 51611,29
Razem13,34

Ogólna powierzchnia skreślonych w 2012 roku drzewostanów zachowawczych wynosi 13,34 ha.