Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.1.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie obiektów zachowawczych

ZG-7132-23/2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 05.45.435, zm.: 05.157.1315; 05.167.1399; 05175.1460; 05.175.1462; 06.227.1658; 06.245.1775), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych, przywołanych w § 8, ust. 1, pkt 1, zarządzam, co następuje.

§  1.
1. Uznaje się za obiekt zachowawczy drzewostan Św o łącznej powierzchni 28,10 ha, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
§  2.
1. Do obiektu zachowawczego, o którym mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w zarządzeniu nr 7A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (ZG-7130-7/2006).
§  3.
1. Zobowiązuje się dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionej w załączniku nr 1, do rozpoczęcia zagospodarowania obiektu zachowawczego, o którym mowa w § 1, w ciągu trzech lat od dnia ukazania się ww. zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. W przepisie § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZESTAWIENIE DRZEWOSTANÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO ZACHOWAWCZE W LP, W 2006 R.
LPRDLPNadleśnictwoObrębLeśnictwoOddziałGatunekTyp siedl.Skład gatunk.WiekPrzeciętnaZadrzewienieZwarcieJakość
Śwhd
1.WarszawaPłońskPłońskZałuski443abc28,10LMśw6So 4Św101 lat29390,8przerywane2
Ogółem28,10 ha