Obieg i kontrola dowodów księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2019.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Agencji Atomistyki" stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

grafika

Załącznik Nr  1  2  

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Załącznik Nr  2  3  

Obieg dowodów księgowych wpływających do Państwowej Agencji Atomistyki

Załącznik Nr  3  4  

Obieg dowodów księgowych sporządzanych w Państwowej Agencji Atomistyki

Załącznik Nr  4  5  

Formularz do opisu dowodów księgowych realizowanych ze środków norweskiego mechanizmu finansowego

Załącznik Nr  5  6  

Opis dowodu księgowego

Załącznik Nr  6  7  

WYDATKI NA INFORMATYZACJĘ N-IT

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 1-4 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r.
5 Załącznik nr 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r.
6 Załącznik nr 5 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r.
7 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 1 z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.PAA.2021.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 stycznia 2021 r.