Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się "Instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Agencji Atomistyki" stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

grafika

Załącznik Nr  1

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Załącznik Nr  2

Obieg dowodów księgowych wpływających do państwowej agencji atomistyki

Załącznik Nr  3

Obieg dowodów księgowych sporządzanych w Państwowej Agencji Atomistyki