Nowości wydawnicze. - OpenLEX

Nowości wydawnicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1987.6.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 1987 r.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Nakładem Wydawnictwa Prawniczego w grudniu 1986 r. została wydana książka Z. Radzimowskiego i Z. Tarasińskiej pt. "Obowiązki uspołecznionych zakładów pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych".
Jest to trzecie wydanie tej książki, uzupełnione i zaktualizowane według stanu prawnego na dzień 1 listopada 1986 r.

Autorzy omawianej publikacji są dobrze znani jako doświadczeni wieloletni praktycy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, co stanowi gwarancję rzetelnego i wyczerpującego omówienia problematyki stanowiącej przedmiot publikacji.

Publikacja ta jest szczególnie przydatna dla osób zajmujących się w zakładach pracy wykonywaniem obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz osób nadzorujących tę działalność.

Może ona być również pomocna dla organizacji związków zawodowych w pełnieniu nadzoru społecznego nad prawidłowością wykonywania przez zakłady pracy obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Na wstępie opracowania autorzy omawiają systemy ubezpieczeń społecznych występujące w Polsce, zwracając szczególną uwagę na system ubezpieczenia społecznego pracowników, jako podstawowy i obejmujący największą liczbę ubezpieczonych. Wśród osób objętych tym systemem zdecydowanie przeważają pracownicy uspołecznionych zakładów pracy, dlatego w dalszej treści książki uwaga autorów koncentruje się na obowiązkach tych zakładów w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązki te dotyczą m.in. świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z ubezpieczenia rodzinnego, z ubezpieczenia emerytalnego, z ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczeń należnych składek i wypłaconych świadczeń. Omówieniu każdego z tych obowiązków poświęcony jest odrębny rozdział.

Autorzy nie poprzestają na wymienieniu czynności, które zakład pracy powinien wykonać, ale omawiają szczegółowo obowiązujący tryb postępowania, sposób prowadzenia wymaganej dokumentacji, środki odwoławcze przysługujące pracownikom przy dochodzeniu należności, działalność profilaktyczną, jaką powinien prowadzić zakład w celu ograniczenia absencji chorobowej i zapobiegania wypadkom przy pracy.

Ostatni rozdział książki poświęcony jest organizacji wykonawstwa zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, przygotowaniu pracowników do wykonywania tych zadań, systemowi nadzoru i kontroli, odpowiedzialności zakładów pracy za realizację obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych, postępowaniu w sprawach spornych.

Ze względu na skupienie tak szerokiej problematyki w jednym opracowaniu, z przytoczeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, książka Z. Radzimowskiego i Z. Tarasińskiej może stanowić niezbędną pomoc dla wszystkich osób zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi, nieoceniony przewodnik po zawiłych często przepisach ubezpieczeniowych.

Publikację tę można nabyć w księgarniach naukowych na terenie całego kraju.

W razie trudności w zakupie książki można nadsyłać zamówienia do Wydawnictwa Prawniczego w Warszawie (02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50), które zrealizuje zamówienie za pośrednictwem księgarń warszawskich. Cena jednego egzemplarza wynosi 180 zł.