Nowelizacja "Instrukcji urządzania lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z... - OpenLEX

Nowelizacja "Instrukcji urządzania lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie "Instrukcji urządzania lasu".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie nowelizacji "Instrukcji urządzania lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie "Instrukcji urządzania lasu"

ZU.6004.50.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1. 
Zmianie ulega treść Instrukcji urządzania lasu w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZMIAN TREŚCI Instrukcji urządzania lasu

1.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 21 pkt 3 przyjmuje brzmienie:

"3. W opisie taksacyjnym wyłączenia ujmuje się jego rodzaj powierzchni, z zastrzeżeniem, że musi on być jednoznacznie zgodny z obowiązującym podziałem gruntów, ujętym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych".

2.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 22 pkt 4 i 5 przyjmują brzmienie:

"4. Teren określa się, podając jego makro- i mezorzeźbę, położenie, nachylenie, wystawę, minimalną oraz maksymalną wysokość nad poziomem morza, według podziału:

1) makro- i mezorzeźba: nizinny równy, nizinny falisty, nizinny pagórkowaty, nizinny wzgórzowy, wyżynny równy, wyżynny falisty, wyżynny pagórkowaty, wyżynny wzgó- rzowy, górski - góry niskie, górski - góry średnie, górski - góry wysokie;

2) położenie: płaskie, dolina rzeki, zagłębienie, zagłębienie bez odpływu, kotlina, stok, stok dolny, stok środkowy, stok górny, podnóże stoku, spłaszczenie, wierzchowina, grzbiet;

3) nachylenie: jako średnia wartość spadku (nachylenia) terenu wyrażona w procentach;

4) wystawa: północna N, północno-wschodnia NE, wschodnia E, południowo-wschodnia SE, południowa S, południowo- zachodnia SW, zachodnia W, północno-zachodnia NW.

5. Nachylenie, wystawę, minimalną oraz maksymalną wysokość nad poziomem morza wyznacza się z numerycznego modelu terenu".

3.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 139 przyjmuje brzmienie:

"Dla danych geometrycznych LMN ustala się następujące układy odniesień przestrzennych:

- układ współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-1992",

- układ wysokości "PL-KRON86-NH",

o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247).

4.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 125 pkt 2 ppkt 7 przyjmuje brzmienie:

"7) po uzyskaniu opinii, o których mowa w pkt 6, w okresie do 30 dni udzielenie odpowiedzi na zgłoszone uwagi i wnioski oraz sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wraz z ich zamieszczeniem w BIP RDLP".

5.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 125 pkt 2 ppkt 8 lit. d oraz e przyjmuje brzmienie:

"d) podaniu - bezpośrednio po podpisaniu przez dyrektora RDLP protokołu NTG - do publicznej wiadomości w BIP RDLP oraz prasie lokalnej informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu "Projektu planu urządzenia lasu" dla danego nadleśnictwa, o sposobie, miejscu, jak też terminie (co najmniej 21 dni od podania do publicznej wiadomości) składania uwag i wniosków do "Projektu../', o właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania tych uwag i wniosków";

e) - skreślony.

6.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 128 przyjmuje brzmienie:

"§ 128. - skreślony".

7.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa § 135 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

"2. W zakresie wymaganej formy poszczególnych składników planu urządzenia lasu obowiązują wytyczne ogólne zawarte w niniejszej instrukcji oraz wytyczne szczegółowe, precyzowane w umowach dotyczących wykonania projektu planu urządzenia lasu, jak również w protokołach z KZP i NTG".

8.
Część I Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa - Załączniki, Tabele i Wzory. Tabela I przyjmuje układ jak niżej:

"Tabela I. Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Rodzaj użytku Województwo

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Ogółem ha

(z dokładnością do 1 m2)

12
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany
2) plantacje drzew - razem
w tym:
- plantacje nasienne
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
w tym:
- plantacje choinek
- plantacje krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
w tym:
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
w tym:
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do retencji
- wylesienia na gruntach wyłączanych z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
w tym:
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
w tym:
1) role
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych
3) ugory, odłogi
4) działki rodzinne na gruntach ornych
5) budowle wspomagające produkcję rolniczą
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych
3.9. Nieużytki - razem
w tym:
1) bagna
2) piaski
3) utwory fizjograficzne
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
5) wody nie nadające się do produkcji rybnej
4. Grunty pod wodami - razem
w tym:
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
w tym:
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)
4) różne inne
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
w tym:
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny przemysłowe
7.3. Tereny zabudowane inne
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem
w tym:
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne
2) tereny zabytkowe
3) tereny sportowe
4) ogrody zoologiczne i botaniczne
5) tereny zieleni nieurządzonej
6) rodzinne ogrody działkowe
7.6. Użytki kopalne
7.7. Tereny komunikacyjne - razem
w tym:
1) drogi
2) tereny kolejowe
3) grunty pod budowę dróg publicznych
4) inne tereny komunikacyjne
Razem (2-8) Grunty niezaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
1.
Powierzchnia w ha (z dokładnością do 1 ara), wynikająca z sumy opisów taksacyjnych (bez współwłasności):

leśna: .................... (ha),

nieleśna: .................... (ha).

Ogółem: .................... (ha).

2.
Powierzchnia gruntów we współwłasności w ha (z dokładnością do 1 ara):

leśna: .................... (ha),

nieleśna: .................... (ha).

Ogółem: .................... (ha)".