Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie norm zbiorczych oraz normatywów umundurowania i wyekwipowania w czasie pokoju oraz mobilizacji i wojny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a i c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Normy zbiorcze oraz normatywy umundurowania, wyekwipowania i sprzętu służby mundurowej w czasie pokoju określa załącznik Nr 1 do decyzji.
§  2.  Normy zbiorcze oraz normatywy umundurowania i wyekwipowania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny określa załącznik Nr 2 do decyzji.
§  3.  Normatyw materiałów i dodatków krawieckich na szycie umundurowania określa załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4.  Traci moc decyzja Nr 226/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie norm zbiorczych oraz normatywów umundurowania i wyekwipowania w czasie pokoju oraz mobilizacji i wojny (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 162).
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY ZBIORCZE ORAZ NORMATYWY UMUNDUROWANIA, WYEKWIPOWANIA I SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ W CZASIE POKOJU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY ZBIORCZE ORAZ NORMATYWY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NORMATYW MATERIAŁÓW I DODATKÓW KRAWIECKICH NA SZYCIE UMUNDUROWANIA