Dz.Urz.MSWiA.2018.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie norm uzbrojenia i wyposażenia specjalnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa oraz sposobu przyznawania, korzystania i przechowywania uzbrojenia

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", otrzymuje uzbrojenie i wyposażenie specjalne niezbędne do realizowania obowiązków służbowych, zgodnie z normą uzbrojenia i wyposażenia specjalnego oraz jego przeznaczeniem.
2.  Normy uzbrojenia i wyposażenia specjalnego określa tabela stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§  2. 
1.  Funkcjonariuszowi przyznaje się uzbrojenie z dniem mianowania go na stanowisko służbowe w Służbie Ochrony Państwa.
2.  Przed przyznaniem broni palnej funkcjonariuszowi komisja złożona z funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Służby Ochrony Państwa właściwych do spraw uzbrojenia oraz wyszkolenia strzeleckiego sprawdza wiedzę i umiejętności funkcjonariusza z zakresu:
1) budowy i działania broni palnej;
2) zasad i przypadków użycia i wykorzystania broni palnej;
3) warunków i zasad noszenia oraz przechowywania broni palnej;
4) postępowania w przypadku utraty broni palnej;
5) praktycznego posługiwania się bronią palną.
3.  Od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, zwolniony jest funkcjonariusz, któremu ponownie przyznaje się broń palną tego samego typu.
4.  Komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa właściwa do spraw wyszkolenia strzeleckiego sprawdza wiedzę i umiejętności funkcjonariusza, któremu przyznaje się broń palną innego typu, niż przyznaną dotychczas, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 5.
§  3. 
1.  Uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa przechowuje się w magazynie uzbrojenia komórki Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw uzbrojenia.
2.  Broń palną i amunicję przyznaną funkcjonariuszom przechowuje się:
1) w magazynach broni;
2) w innych, niż wskazane w pkt 1, pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania broni.
3.  Komendant Służby Ochrony Państwa może wyrazić zgodę na przechowywanie przez funkcjonariuszy przyznanego uzbrojenia:
1) w pomieszczeniu służbowym funkcjonariusza w zamykanym sejfie, szafie metalowej lub skrzyni na trwale przymocowanej do podłoża;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu służby, w mieszkaniu funkcjonariusza, w zamykanym sejfie, szafie metalowej lub skrzyni na trwale przymocowanej do podłoża, do których dostęp ma tylko funkcjonariusz.
4.  Funkcjonariusze realizujący zadania służbowe na terenie kraju mają prawo deponować przyznaną broń palną i amunicję w jednostkach organizacyjnych Policji.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz, któremu przyznano uzbrojenie, jest zobowiązany:
1) nosić przyznaną broń palną bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej;
2) niezwłocznie deponować przyznaną broń palną i amunicję w miejscu przechowywania, o którym mowa w § 3 ust. 2, po zakończeniu zadań służbowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3;
3) zabezpieczyć przyznane uzbrojenie i wyposażenie specjalne przed utratą;
4) zachować szczególną ostrożność podczas strzelań i konserwacji broni palnej;
5) utrzymywać przyznane uzbrojenie i wyposażenie specjalne w sprawności technicznej.
2.  W sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, dopuszcza się noszenie przyznanej broni palnej z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej.
3.  Zabrania się funkcjonariuszowi:
1) udostępniania przyznanego uzbrojenia innym osobom, z wyjątkiem uzbrojenia zespołowego lub przeznaczonego do szkolenia innych funkcjonariuszy;
2) samowolnego dokonywania przeróbek i napraw przyznanego uzbrojenia.
§  5. 
1.  Broń palną otrzymuje funkcjonariusz realizujący zadania służbowe, w szczególności w przypadkach:
1) realizacji zadań ochronnych;
2) uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych;
3) obsługiwania bieżącego broni palnej: czyszczenia i konserwacji;
4) zarządzenia w Służbie Ochrony Państwa stanów podwyższonej gotowości bojowej;
5) zmiany miejsca przechowywania broni palnej;
6) wymiany lub zdania przyznanej broni palnej;
7) reprezentowania Służby Ochrony Państwa podczas uroczystości.
2.  W przypadkach, określonych w ust. 1 w pkt 1, 2, 4-7, wraz z bronią palną wydaje się amunicję.
3.  Podczas zajęć szkoleniowych odbywających się na terenie obiektu, w którym przechowywana jest broń palna funkcjonariusza uczestniczącego w zajęciach szkoleniowych, decyzję o wydaniu funkcjonariuszowi amunicji podejmuje jego przełożony, a w uzasadnionych przypadkach organizator zajęć szkoleniowych.
§  6.  W przypadku wyjazdu służbowego funkcjonariusza poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, o wydaniu funkcjonariuszowi uzbrojenia decyduje Komendant Służby Ochrony Państwa.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA NORM UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO

Lp.Rodzaj uzbrojeniaJ.m.IlośćUwagi
12345
1. Broń palna:
1.Karabin maszynowykpl.wg potrzeb
2.Karabin wyborowykpl.wg potrzeb
3.Karabinekkpl.wg potrzeb
4.Pistoletkpl.wg potrzeb
5.Pistolet maszynowykpl.wg potrzeb
6.Karabinek sportowykpl.wg potrzeb
7.Pistolet sportowykpl.wg potrzeb
8.Pistolet sygnałowykpl.wg potrzeb
9.Karabinek granatnikkpl.wg potrzeb
10.Granatnikkpl.wg potrzebpatrz uwagi pkt 3
11.Rewolwerkpl.wg potrzeb
12.Strzelba gładkolufowakpl.wg potrzeb
II. Broń pneumatyczna:
1.Karabinek pneumatycznykpl.wg potrzeb
2.Pistolet pneumatycznykpl.wg potrzeb
III. Amunicja:
1.Na jeden pistolet, pistolet maszynowy, karabin wyborowy, karabinekszt.Do pełnego załadowania wszystkich magazynków będących w komplecie danej broni.patrz uwagi pkt 1 i 2
2.Na jeden rewolwerszt.12
3.Na jeden granatnikszt.6patrz uwagi pkt 1 i 2
4.Na jedną strzelbę gładkolufowąszt.25
5.Na karabin maszynowyszt.600patrz uwagi pkt 1 i 2
6.Na jeden pistolet sygnałowyszt.10patrz uwagi pkt 1 i 2
7.Amunicja do broni pneumatycznejszt.wg potrzeb
8.Amunicja do pistoletu lub karabinka sportowegoszt.wg potrzeb
9.Granat bojowyszt.wg potrzeb
IV. Środki pozoracji pola walki:
1.Granat (ćwiczebny, dymny, hukowy, błyskowy, gazowy)szt.wg potrzeb
2.Amunicja barwiącaszt.wg potrzeb
3.Amunicja ślepa, hukowaszt.wg potrzeb
4.Świeca dymnaszt.wg potrzeb
5.Flara świetlnaszt.wg potrzeb
6.Chemiczne źródła światłaszt.wg potrzeb
7.Amunicja do pistoletu sygnałowego (oświetlająca, sygnalizacyjna)szt.wg potrzeb
V. Środki przymusu bezpośredniego:
1.Kajdankikpl.wg potrzeb
2.Chemiczne środki obezwładniające w postaci:

- ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

- granatów łzawiących,

- innych urządzeń

przeznaczonych do miotania środków obezwładniających

kpl.wg potrzeb
3.Pałki służbowe (zwykłe, teleskopowe, wielofunkcyjne)kpl.wg potrzeb
4.Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznejkpl.wg potrzeb
VI. Sprzęt ochrony specjalnej:
1.Hełmkpl.wg potrzeb
2.Kamizelka kuloodpornakpl.wg potrzeb
3.Maska przeciwgazowakpl.wg potrzeb
4.Odzież ochronnakpl.wg potrzeb
5.Kaptur ucieczkowykpl.wg potrzeb
VII. Sprzęt optyczny:
1.Lornetka lub lunetakpl.wg potrzeb
2.Sprzęt, urządzenie noktowizyjnekpl.wg potrzeb
3.Sprzęt, urządzenie termowizyjnekpl.wg potrzeb
VIII. Wyposażenie specjalistyczne:
1.Parasol ochronnykpl.wg potrzeb
2.Tarcza (balistyczna, ochronna)kpl.wg potrzeb
3.Celowniki (optyczne, holograficzne, noktowizyjne, laserowe, termowizyjne)kpl.do jednostki broni wg potrzeb
4.Latarka taktyczna do bronikpl.do jednostki broni wg potrzeb
5.Wskaźniki laserowe do bronikpl.do jednostki broni wg potrzeb
6.Przyrządy i urządzenia do określenia parametrów balistycznych przez strzelca (chronograf, wiatromierz, dalmierz, kalkulator balistyczny, itp.)kpl.wg potrzeb
7.Pistolet treningowy lub zestaw adaptacyjny na amunicję barwiącąkpl.wg potrzeb
8.Nóż specjalny, szabla paradnakpl.wg potrzeb
9.Walizkakpl.wg potrzeb
10.Zbiorowe środki ochrony przed skażeniamikpl.wg potrzeb
11.Urządzenia i środki do zabiegów specjalnych i sanitarnychkpl.wg potrzeb
12.Przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczychkpl.wg potrzeb
Uwagi:

1) W przypadku placówek dyplomatycznych o wysokim stopniu zagrożenia zwiększa się normy należności do wielokrotności przewidzianej w standardowym ukompletowaniu;

2) Funkcjonariuszowi do broni palnej przyznaje się:

- odpowiedni rodzaj amunicji z pociskiem zwykłym, specjalnym,

- w uzasadnionych przypadkach zwiększoną liczbę magazynków (taśm nabojowych) w stosunku do standardowego ukompletowania danej broni,

- oporządzenie przewidziane do danej broni palnej (futerał, wycior, olejarkę, przybornik itp.);

3) Do granatnika przyznaje się odpowiedni rodzaj naboju (ćwiczebny, bojowy, chemiczny);

4) Funkcjonariuszowi może być przyznane kilka jednostek broni palnej;

5) Wyszczególniony w tabeli norm uzbrojenia i wyposażenia specjalnego sprzęt i wyposażenie stanowić może, ze względu na skuteczność realizowanych obowiązków służbowych, należność zespołową.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).