Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.7.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 9 września 1989 r.
w sprawie norm i okresów używalności umundurowania, norm wyżywienia, zasad odpłatności za umundurowanie i wyżywienie oraz wzoru umów o warunkach zatrudnienia uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 2, poz. 9) oraz § 11 ust. 7 pkt 3 i 4 uchwały nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy (Monitor Polski z 1982 r. Nr 31, poz. 267, z 1984 r. Nr 1, poz. 4 i z 1989 r. Nr 3, poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Pracownikom etatowym Ochotniczych Hufców Pracy, zwanym dalej "pracownikami", przysługuje nieodpłatne umundurowanie i oznaki służbowe z dniem zawarcia umowy o pracę w OHP.
1a. 1 Uczestnikom hufców pracy trwających dłużej niż 6 miesięcy, przysługuje nieodpłatne umundurowanie z dniem przyjęcia do hufca.
2. Zestaw umundurowania i oznak służbowych dla pracowników zatrudnionych na czas określony, krótszy niż dwa lata, określa każdorazowo Komendant Główny OHP.
3. Okres używalności umundurowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
4. Normy i okresy używalności umundurowania określa załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.
5. Pracownikom i uczestnikom przysługuje nowe umundurowanie przed upływem okresu używalności dotychczasowego umundurowania:
1) nieodpłatnie - jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiło bez jego winy,
2) odpłatnie - jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiło z jego winy. Odpłatność oblicza się proporcjonalnie za okres od dnia utraty lub zniszczenia umundurowania, do końca okresu jego używalności.
6. Pracownikowi wypłaca się równoważnik pieniężny za umundurowanie lub poszczególne jego części, nie wydane w naturze, według cen obowiązujących w dniu nabycia prawa do tego umundurowania w razie gdy:
1) nie wydano mu przysługującego umundurowania, a stosunek pracy uległ rozwiązaniu,
2) umundurowanie wydano po dniu nabycia prawa do tego umundurowania,
3) za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej używa umundurowania lub jego części przez czas dłuższy niż okres używalności,
4) nie pobrał należnych przedmiotów mundurowych ze względu na ich brak.
7. Pracownikom przysługuje tkanina oraz równoważnik pieniężny na uszycie umundurowania i dodatki krawieckie, według zasad i norm obowiązujących w resorcie obrony narodowej.
8. Jednostka organizacyjna OHP obowiązana jest zapewnić czyszczenie umundurowania co najmniej raz w roku oraz każdorazowo w razie jego zanieczyszczenia bez winy pracownika, a z braku takiej możliwości - do wypłaty równoważnika pieniężnego.
§  2. 2 Wzory umundurowania oraz oznak służbowych pracowników i uczestników określają odrębne przepisy.
§  3. 3
1. Stawkę całodziennego wyżywienia jednego uczestnika ustala się w umowie o warunkach zatrudnienia uczestników ochotniczego hufca pracy w kwocie nie mniejszej niż dla junaków oddziałów obrony cywilnej w OHP. Stawka wyżywienia obejmuje ceny surowców użytych do przygotowania posiłków. Wartość kaloryczna całodziennego wyżywienia nie powinna być niższa niż 4.500 kcal.
2. Odpłatność za wyżywienie nie może przekraczać za każdy dzień następujących części stawki określonej w ust. 1:
1) od pełnoletnich uczestników hufców pracy:

dochodzących - 50%

stacjonarnych - 80%

2) od młodocianych uczestników hufców pracy:

dochodzących - 20%

stacjonarnych - 50%

3) od uczestników sezonowych hufców pracy - 30%;
3. Komendy wojewódzkie OHP refundują uczestnikom stacjonarnych hufców pracy koszty wyżywienia w wysokości 30% stawki, określonej w ust. 1;
4. Pozostałe koszty wyżywienia uczestników, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywa zakład pracy, przy czym nie stanowią one wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o klasyfikacji wynagrodzeń;
. Uczestnicy hufców pracy uiszczają należność za wyżywienie po otrzymaniu pierwszego wynagrodzenia za pracę.
6. Uczestnikom hufców pracy przysługują posiłki profilaktyczne lub posiłki regeneracyjno-wzmacniające na zasadach przewidzianych dla pracowników zakładu.
7. Pracownicy ponoszą odpłatność za wyżywienie w wysokości 25% kosztów surowców użytych do jego wytworzenia, pozostałe 75% kosztów surowców ponosi Komenda Wojewódzka OHP.
§  4. 4
1. Wprowadza się wzór:
1) umowy o warunkach zatrudnienia uczestników stacjonarnego i dochodzącego ochotniczego hufca pracy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
2) umowy o warunkach zatrudnienia uczestników sezonowego ochotniczego hufca pracy, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
3) umowy o warunkach zatrudnienia uczestników sezonowego dochodzącego ochotniczego hufca pracy, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
4) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestnika ochotniczego hufca pracy, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
5) umowy o pracę z uczestnikiem sezonowego ochotniczego hufca pracy, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia,
6) umowy o pracę z uczestnikiem ochotniczego hufca pracy stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  5. 5 Tracą moc:
1) zarządzenie nr 24 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 kwietnia 1983 r. w sprawie zatrudniania uczestników ochotniczych hufców pracy, (Dz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 7, poz. 17, z 1984 r. Nr 2, poz. 12, z 1985 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 3, z 1986 r. Nr 2, poz. 4 oraz z 1988 r. Nr 1, poz. 3),
2) zarządzenie nr 77 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach zatrudnienia zawieranych z uczestnikami ochotniczych hufców pracy (Dz. Urz. MPiPS z 1989 r. Nr 1, poz. 1).
§  6. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA

norm i okresów używalności umundurowania dla pracowników etatowych Ochotniczych Hufców Pracy
Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.IlośćOkres używaln. w latachUwagi
A. DLA KADRY ETATOWEJ
1Beret z orzełkiemszt.12
2Czapka futrzanaszt.16
3Płaszcz letniszt.14
4Kurtka zimowaszt.14
5Mundur wyjściowykpl.22dla kobiet dodatkowo spódnica
6Koszula (dla kobiet bluzka)szt.42
7Krawatszt.22
8Rękawiczki skórzanepar.22
9Szalikszt.22
10Skarpety (dla kobiet rajstopy)par.62
11Półbutypar.22
12Botki zimowepar.12
13Pasek do spodniszt.12
14Bluza letnia (wiatrówka)szt.12
15Dystynkcjekpl.52
- ponadto

B. DLA KADRY ETATOWEJ ODDELEGOWANEJ DO

ODDZIAŁÓW OC

1Bluza ćwiczebna OCszt.1-
2Spodnie ćwiczebne OCszt.1-
3Kurtka ćwiczebna OCszt.1-
4Trzewiki ze spinaczamipar.1-
5Pas brezentowyszt.1-
6Dystynkcje do ubioru ćwiczebnegokpl.2-

UWAGA: Przedmioty wyszczególnione w zestawie "B" wydaje się tylko na czas wykonywania obowiązków w oddziałach OC. Przedmioty te nie stanowią własności użytkownika i podlegają zwrotowi do magazynu z chwilą zaprzestania wykonywania obowiązków w oddziałach OC.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 7

TABELA

norm i okresów używalności umundurowania, przyborów i środków do konserwacji oraz higieny osobistej dla uczestników hufców pracy trwających dłużej niż 6 miesięcy
Lp.Nazwa przedmiotuJmIlość dla uczest. hufców stacjon.Ilość dla uczest. hufców dochodz.Okres używalnościUwagi
1234567
1.Beret z orzełkiemszt.11na okres trwania hufca
2.Kurtka zimowaszt.1-na okres trwania hufca
3.Mundur uczestnikakpl.11na okres trwania hufcadla kobiet spódnica
4.Koszula (dla kobiet bluzka)szt.22na okres trwania hufca
5.Krawatszt.21na okres trwania hufca
6.Rękawiczki dzianepar1-na okres trwania hufca
7.Ręcznikszt.2-na okres trwania hufca
8.Podkoszulka krótki rękawszt.2-na okres trwania hufca
9.Spodenki gimnastyczneszt.2-na okres trwania hufca
10.Skarpety (dla kobiet rajstopy)par63na okres trwania hufca
11.Dystynkcjekpl.21na okres trwania hufca
12.Szalikszt.1-na okres trwania hufca
13.Półbutypar11na okres trwania hufca
14.Botki zimowepar1-na okres trwania hufca
15.Pasek do spodniszt.11na okres trwania hufca
16.Dresszt.1-na okres trwania hufca
17.Pantofle gimnastycznepar1-na okres trwania hufca
18.Szczoteczka do zębówszt.1-na okres trwania hufca
19.Mydło toaletowegram100-miesiąc
20.Mydło gospodarczegram50-miesiąc
21.Proszek do praniagram50-miesiąc
22.Pasta do zębówtuba1-miesiąc

Uwaga: Uczestnikom hufców pracy mogą być wydawane przedmioty używane.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 8

UMOWA*

o warunkach zatrudnienia uczestników stacjonarnego i dochodzącego ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. pomiędzy Komendą Wojewódzką OHP

w ........................................ reprezentowaną przez

Ob. ...........................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................

(stanowisko służbowe)

...............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

...............................................................

reprezentowanym przez Ob. .....................................

(imię i nazwisko, stanowisko

służbowe)

zwanym dalej "zakładem pracy" została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy zatrudni uczestników ochotniczego hufca pracy,

zwanych dalej "uczestnikami"

...............................................................

(rodzaj i typ hufca)

2. Ustala się liczbę uczestników na ........ osób, w wieku

..... w tym ....... dziewcząt.

3. Komenda Wojewódzka OHP nie ponosi skutków finansowych

w przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego hufca,

określonego w ust. 2, z przyczyn niezależnych od OHP

(względy zdrowotne, wypadki losowe itp.).

§ 2.

Kadra kierownicza i opiekuńczo-wychowawcza hufca zwana dalej

"kadrą hufca" składa się z ..... osób, wynagradzanych przez

Komendę Wojewódzką OHP.

§ 3.

1. Zakład pracy zakończy prace przygotowawcze związane

z rozpoczęciem pracy hufca do dnia .........................

2. Kontroli prac, o których mowa w ust. 1 oraz stwierdzenia

gotowości zakładu pracy do zatrudnienia uczestników, dokona

powołana przez Komendanta Wojewódzkiego OHP komisja, w skład

której wejdą przedstawiciele zakładu pracy, Komendy

Wojewódzkiej OHP i właściwej stacji sanitarno-

-epidemiologicznej.

3. W przypadku stwierdzenia przez komisję, niedopełnienia

warunków zawartych w umowie, Komenda Wojewódzka OHP

w terminie 7 dni od daty tego stwierdzenia, może odstąpić od

umowy i dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych

z organizacją hufca.

§ 4.

1. Zakład pracy na swój koszt zapewni:

1) zamiejscowym uczestnikom hufca oraz kadrze hufca

zakwaterowanie odpowiadające normom w hotelach

pracowniczych. Kwatery te będą samodzielne lub

obowiązkowo oddzielone od kwater innych mieszkańców

obiektu,

2) zakwaterowanie uczestników i kadry hufca w obiekcie

wyposażonym w niezbędny sprzęt hotelowy oraz kulturalno-

-oświatowy,

3) stałą konserwację i remonty hotelu oraz jego obsługę

administracyjną i gospodarczą,

4) uczestnikom dochodzących hufców pracy bilety miesięczne

na dojazdy z miejsca stałego zamieszkania do miejsca

pracy i nauki,

5) uczestnikom stacjonarnych hufców pracy bilety miesięczne

na dojazdy z miejsca zakwaterowania do miejsca nauki,

6) uczestnikom korzystanie z urządzeń kulturalnych

i sportowych, jeżeli brak jest ich w miejscu

zakwaterowania.

2. Zakład pracy na swój koszt zapewni w miejscu zakwaterowania

hufca (....................................................)

(adres hufca i nr telefonu)

odpowiednio wyposażone pomieszczenia:

1) na biuro komendy hufca z łącznością telefoniczną,

2) gospodarcze i magazynowe,

3) na szkolenie zawodowe i specjalistyczne,

4) na pralnię, suszarnię, prasowalnię i szatnię,

5) na izbę chorych,

6) na pokój gościnny.

3. Zakład pracy zapewni, środkiem lokomocji przystosowanym do

przewożenia osób, dowóz uczestników z miejsca zakwaterowania

do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli odległość w jedną

stronę przekracza 3 km lub czas przejazdu miejskimi środkami

komunikacji przekracza 30 min. Łączny czas przejazdu w obie

strony nie może przekraczać 1,5 godz.

§ 5.

1. Zakład pracy na swój koszt zapewni szkolenie uczestników

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych.

2. Zakład pracy na swój koszt przydzieli uczestnikom odzież

ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej i inne

środki higieny osobistej, na zasadach określonych dla

pracowników zakładu oraz zapewni pranie odzieży roboczej.

§ 6.

1. Uczestnicy będą zatrudnieni przede wszystkim grupowo

w brygadach roboczych na stanowiskach pracy zapewniających

realizację programów praktycznej nauki zawodu, pod nadzorem

instruktorów praktycznej nauki zawodu, zapewnionych przez

zakład pracy.

2. W przypadku braku możliwości zatrudnienia uczestników

w samodzielnych brygadach, uczestnicy mogą być zatrudniani

w brygadach roboczych, w których występują stanowiska pracy,

zapewniające realizację programów praktycznej nauki zawodu.

3. Uczestnicy będą zatrudnieni przede wszystkim na pierwszej

zmianie. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych procesem

technologicznym, względnie innymi ważnymi przyczynami

gospodarczymi, dopuszcza się zatrudnienie na drugiej

zmianie, z wyjątkiem pracy w porze nocnej i pod warunkiem,

że nie będzie to stanowiło przeszkody w realizowaniu

programu szkolenia zawodowego uczestników.

§ 7.

1. Zakład pracy zawiera z uczestnikami OHP:

1) młodocianymi - indywidualne umowy o pracę, w celu

przygotowania zawodowego,

2) pełnoletnimi - indywidualne umowy o pracę.

2. O zamiarze zmiany lub rozwiązania umowy o pracę, zakład

pracy zawiadamia komendanta hufca.

§ 8.

1. Młodocianym uczestnikom OHP w okresie przygotowania

zawodowego przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie

przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych

i ich wynagradzania.

1) Wynagrodzenie w okresie nauki zawodu wynosi:

a) w pierwszym roku nauki - ......... zł

b) w drugim roku nauki - ......... zł

c) w trzecim roku nauki - ......... zł

Młodociani w trzecim roku nauki zawodu, mogą być

wynagradzani według stawki płacy zasadniczej, ustalonej dla

I kategorii zaszeregowania robotników danej działalności

w zakładzie pracy.

2) Wynagrodzenie w okresie przyuczenia do wykonywania

określonej pracy wynosi ............... zł.

2. Młodocianemu po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy

lub ukończeniu nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie według

obowiązujących w zakładzie pracy zasad wynagradzania

pracowników zatrudnionych przy takich samych lub pokrewnych

pracach.

3. Młodocianym uczestnikom OHP mogą być przyznane nagrody na

zasadach ustalonych w przepisach w sprawie przygotowania

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

§ 9.

Pełnoletnim uczestnikom OHP w okresie przygotowania do

wykonywania określonej pracy, przysługuje wynagrodzenie

stosowne do wykonywanej w tym czasie pracy.

§ 10.

Zakład pracy sporządza dla uczestników oddzielne listy płac,

których kopie dostarcza komendantowi hufca, na dwa dni przed

wypłatą. Z wynagrodzenia uczestników zakład pracy,

w uzgodnieniu z komendantem hufca, dokonuje potrąceń za

wyżywienie i inne należności.

§ 11.

1. Naukę zawodu uczestników hufców zakład pracy przeprowadzi

według obowiązującego dla danego zawodu (specjalności)

programu nauczania.

1) ...................... w okresie ........................

2) ...................... w okresie ........................

3) ...................... w okresie ........................

2. Do dnia ............ zakład pracy opracuje na podstawie

obowiązującego programu nauczania, harmonogram jego

realizacji i przedstawi wstępne kalkulacje kosztów

związanych ze szkoleniem do akceptacji Komendy Wojewódzkiej

OHP.

§ 12.

Komenda Wojewódzka OHP refunduje zakładowi pracy następujące wydatki związane ze szkoleniem zawodowym uczestników:

1) Wynagrodzenie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne

młodocianych uczestników hufców za okres szkolenia

zawodowego,

2) Wynagrodzenie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne

młodocianych uczestników hufców po ukończeniu przyuczenia do

wykonywania określonej pracy do czasu ukończenia szkoły

podstawowej, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy

łącznie z okresem przyuczenia do wykonywania określonej

pracy - w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 2,

3) Pomoce do nauki własnej uczestników,

4) Koszty przejazdów uczestników do miejsca nauki i z powrotem,

5) Koszty organizacji i prowadzenia szkolenia uczestników

młodocianych i pełnoletnich w formach pozaszkolnych,

w systemie wewnątrzzakładowym i zleconym.

§ 13.

Przy kalkulacji kosztów szkolenia stosować należy zasady

określone w zarządzeniu nr 27 Ministra Pracy, Płacy i Spraw

Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania

i prowadzenia szkolenia, dokształcania lub doskonalenia

kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce

uspołecznionej (Dz. Urz. MPPiSS Nr 8, poz. 19).

§ 14.

1. W przypadku szkolenia wewnątrzzakładowego zakład pracy

powinien przedstawić wstępną kalkulację kosztów szkolenia,

w celu zatwierdzenia jej przez Komendę Wojewódzką OHP.

2. Rozliczanie zakładu pracy z Komendą Wojewódzką OHP następuje

według kosztów rzeczywistych, do wysokości nie

przekraczającej kosztów przyjętych w kalkulacji wstępnej.

§ 15.

Szkolenie realizowane systemem zleconym może być podejmowane po

uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką OHP. Koszty tego szkolenia

pokrywa się według rachunków wystawionych przez zakład pracy na

podstawie specyfikacji kosztów określonych przez jednostkę

prowadzącą szkolenie.

§ 16.

1. Komenda Wojewódzka OHP dokonuje refundacji kosztów,

o których mowa w § 12.

1) w ust. 1 na podstawie list płac, o których mowa w § 10,

2) w ust. 2 na podstawie rachunków obejmujących zestawienie

kosztów według listy uczestników,

3) w ust. 3 na podstawie rachunków sporządzonych przez

zakład pracy,

4) w ust. 4 na podstawie rachunków wystawianych przez zakład

pracy, obejmujących koszty rzeczywiste, do wysokości nie

przekraczającej kwot przyjętych w kalkulacji wstępnej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, zakład pracy przesyła do

Komendy Wojewódzkiej OHP, w terminie 10 dni po upływie

każdego kwartału.

3. Uregulowanie należności przez Komendę Wojewódzką OHP

następuje w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentów.

§ 17.

Zakład pracy zapewni uczestnikom oraz kadrze hufca opiekę

lekarską w miejscu pracy i zakwaterowania na zasadach

przewidzianych dla pracowników zakładu oraz przepisach

szczegółowych ustalonych dla OHP.

§ 18.

1. Zakład pracy zapewni uczestnikom i kadrze hufca

stacjonarnego całodzienne wyżywienie w .....................

(podać nazwę miejsca

stołowania)

2. Zakład pracy zapewni uczestnikom i kadrze hufca dochodzącego

co najmniej 1 posiłek dziennie (obiad).

3. Wyżywienie będzie składało się z ...... posiłków dziennie,

o łącznym koszcie .......... zł dziennie, obliczonych według

cen surowców użytych do jego przygotowania.

4. Przedstawiciel kadry hufca uczestniczy przy ustalaniu

jadłospisu dla uczestników oraz kontroli jakości posiłków

i ich zgodności z recepturą i jadłospisem.

§ 19.

Zakład pracy nadzoruje organizację praktycznej nauki zawodu.

Kadra hufca współdziała z zakładem pracy w zakresie szkolenia,

dyscypliny i osiąganych wyników szkoleniowo-produkcyjnych.

§ 20.

Pełnomocnikiem ds. OHP ze strony zakładu będzie Ob. ...........

...............................................................

§ 21.

Ponadto strony zobowiązują się do:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

§ 22.

1. Umowa zostaje zawarta na czas od ........... do ............

2. Rozwiązanie umowy przed terminem określonym w ust. 1 może

nastąpić w formie pisemnej, w drodze porozumienia stron

zawierających umowę.

3. Rozwiązanie umowy nie narusza uprawnień uczestników,

wynikających z zawartych umów indywidualnych.

§ 23.

1. Spory wynikłe z realizacji umowy nie rozstrzygnięte w drodze

negocjacji między komendantem hufca, a zakładem pracy,

rozstrzygane będą przez strony zawierające zmowę.

2. Niezależnie od trybu określonego w ust. 1 strony mogą

dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 24.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egz. otrzymuje zakład pracy, komendant hufca, Komenda

Wojewódzka OHP i Komenda Główna OHP.

.............................. ............................

(pieczęć zakładu pracy) (pieczęć KW OHP)

.............................. ............................

(przedstawiciel zakładu pracy) (przedstawiciel KW OHP)

_________________

* Zawarcie umowy powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed

rozpoczęciem pracy hufca.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

UMOWA

o warunkach zatrudnienia uczestników sezonowego ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. pomiędzy Komendą Wojewódzką OHP

w ........................................ reprezentowaną przez

Ob. ...........................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................

(stanowisko służbowe)

a .............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

reprezentowanym przez Ob. .....................................

(imię i nazwisko, stanowisko

służbowe)

zwanym dalej "zakładem pracy" została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy zatrudni ..... uczestników ochotniczego hufca

pracy, zwanych dalej "uczestnikami", w wieku ......... w tym

....... dziewcząt, przy następujących pracach ..............

............................................................

(wymienić szczegółowo stanowiska lub rodzaje prac)

w okresie od ............ 19... r. do ............... 19.... r.

2. Uczestnicy będą zatrudnieni grupowo, w miarę możliwości

w samodzielnych zespołach roboczych pod nadzorem

instruktorów oddelegowanych z zakładu pracy.

3. Uczestnicy będą wykonywać pracę w dni robocze w godz. ......

Zmiana dni lub godzin pracy może być dokonana za zgodą

komendanta hufca.

§ 2.

1. Za wykonaną pracę uczestnicy wynagradzani będą na warunkach

przewidzianych w ...........................................

............................................................

(przytoczyć przepisy o wynagradzaniu obowiązujące

w zakładzie)

a mianowicie:

1) wynagrodzenie zasadnicze ................................

.........................................................

(podać kategorię zaszeregowania, kwotę)

2) .........................................................

(grupa i stawka podatku funkcyjnego lub specjalnego)

3) premie i dodatki na zasadach określonych w ..............

.........................................................

(podać akt prawny, kwoty)

2. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się na ostatni dzień

pracy hufca w zakładzie pracy lub ..........................

(podać inny termin)

§ 3.

Opiekę nad uczestnikami ze strony zakładu pracy sprawować

będzie ........................................................

...............................................................

(imię i nazwisko, funkcja, nr telefonu)

§ 4.

Za czas niezawinionego przestoju uczestnikom przysługuje

wynagrodzenie według zasad wynikających z przepisów

obowiązujących pracowników danego zakładu.

§ 5.

1. Kadra hufca składa się z ......... osób wynagradzanych przez

Komendę Wojewódzką OHP, w tym:

1) Komendant hufca Ob. .....................................

2) Zastępca Komendanta Ob. .................................

§ 6.

Komendant hufca i jego zastępca reprezentują wobec zakładu

pracy interesy uczestników, a w szczególności w zakresie zasad

zatrudniania, wynagradzania, dyscypliny i warunków pracy,

warunków socjalno-bytowych oraz we wszystkich innych sprawach.

§ 7.

1. Komendant hufca przed rozpoczęciem pracy hufca przedstawi

zakładowi pracy indywidualne zaświadczenia lekarskie,

dopuszczające uczestników do wykonywania prac, wymienionych

w § 1 ust. 1.

2. Zakład pracy ubezpieczy uczestników od następstw

nieszczęśliwych wypadków.

3. Zakład pracy zapewni uczestnikom oraz kadrze hufca opiekę

lekarską w miejscu pracy i zakwaterowania na zasadach

przewidzianych dla pracowników zakładu oraz przepisach

szczegółowych ustalonych dla OHP.

§ 8.

1. Zakład pracy zapewni uczestnikom i kadrze hufca (oddzielne)

bezpłatne zakwaterowanie w ................................

............................................................

(podać nazwę miejscowości, adres, rodzaj bazy)

............................................................

(hotel, internat, domki campingowe)

............................................................

(ilość, wielkość pomieszczeń)

i zgłosi bazę kwaterunkowo-żywieniową do właściwej stacji

SANEPID w celu uzyskania akceptacji warunków higieniczno-

-sanitarnych.

2. Zakład pracy zapewni pomieszczenia i urządzenia przeznaczone

do rekreacji, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych.

§ 9.

1. Zakład pracy na swój koszt przydzieli uczestnikom

odpowiednią odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt ochrony

osobistej i inne środki ochronne stosowane przy danych

pracach.

2. W przypadku niewydania uczestnikom odzieży roboczej, zakład

pracy wypłaci na zasadach określonych w uchwale nr 136 Rady

Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad

przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży

roboczej i sprzętu ochrony osobistej (Monitor Polski

z 1984 r. Nr 8, poz. 58), ekwiwalent pieniężny w wysokości

............ zł, zgodnie z przepisami w sprawie podstawy

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przedłużone

używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego.

§ 10.

1. Zakład pracy zakończy prace przygotowawcze związane

z rozpoczęciem pracy hufca do dnia .........................

2. Kontroli prac, o których mowa w ust. 1 oraz stwierdzenia

gotowości zakładu pracy dokona powołana przez Komendanta

Wojewódzkiego OHP komisja, w skład której wejdą

przedstawiciele zakładu pracy, Komendy Wojewódzkiej OHP

i właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. W przypadku stwierdzenia przez komisję, niedopełnienia

warunków zawartych w umowie, Komenda Wojewódzka OHP

w terminie 7 dni od daty tego stwierdzenia, może odstąpić od

umowy i dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych

z organizacją hufca.

§ 11.

Zakład pracy zapewni, środkiem lokomocji przystosowanym

do przewożenia osób, dowóz uczestników z miejsca zakwaterowania

do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli odległość w jedną stronę

przekracza 3 km lub czas przejazdu miejskimi środkami

komunikacji przekracza 30 min. Łączny czas przejazdu w obie

strony nie może przekraczać 1,5 godz.

§ 12.

Komendant hufca może podjąć decyzję o nieprzystąpieniu hufca

do pracy lub jej wstrzymaniu bez ponoszenia skutków

finansowych, jeżeli zakład pracy nie wywiązuje się

z postanowień umowy. Decyzja taka musi być poprzedzona pisemnym

wezwaniem zakładu pracy do spełnienia w określonym terminie

warunków ustalonych w umowie oraz uzyskaniem zgody Komendanta

Wojewódzkiego OHP właściwego ze względu na miejsce pracy hufca.

§ 13.

Komenda Wojewódzka OHP nie ponosi skutków finansowych

w przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego hufca,

określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od OHP

(względy zdrowotne, wypadki losowe itp.).

§ 14.

1. Zakład pracy zapewni uczestnikom i kadrze hufca całodzienne

wyżywienie w ...............................................

............................................................

(podać dokładny adres punktu żywienia oraz godziny

wydawania posiłków)

o łącznym koszcie ................ zł dziennie obliczonym

według kosztów surowców użytych do jego przygotowania.

2. Przedstawiciel kadry hufca uczestniczy przy ustalaniu

jadłospisu dla uczestników oraz kontroli jakości posiłków

i ich zgodności z recepturą i jadłospisem.

§ 15.

1. Zakład pracy zawiera z uczestnikami indywidualne umowy

o pracę.

2. O zamiarze zmiany lub rozwiązania umowy o pracę, zakład

pracy zawiadamia komendanta hufca.

§ 16.

Ponadto strony zobowiązują się do: ............................

...............................................................

...............................................................

§ 17.

1. Spory wynikłe z realizacji umowy nie rozstrzygnięte w drodze

negocjacji między komendantem hufca, a zakładem pracy,

rozstrzygane będą przez strony zawierające umowę.

2. Niezależnie od trybu określonego w ust. 1 strony mogą

dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 18.

Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić w formie

pisemnej w drodze porozumienia stron zawierających umowę.

§ 19.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egzemplarzu otrzymuje zakład pracy, komendant hufca

i Komendy Wojewódzkie OHP.

............................ ...............................

(pieczęć zakładu pracy) (pieczęć KW OHP)

............................ ...............................

(pieczęć i podpis Dyrektora (pieczęć i podpis Komendanta

zakładu pracy) Wojewódzkiego OHP)

Warunki niniejszej umowy realizować będą:

1. Komenda Wojewódzka OHP w ...................

............................ ...............................

(miejscowość, data) (pieczęć KW OHP)

.................................

(pieczęć i podpis Komendanta

Wojewódzkiego OHP)

2. Komenda Szkolna (Uczelniana) OHP w .........................

............................................................

(nazwa i adres z kodem pocztowym, nr telefonu)

............................ ...............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Komendanta

Szkolnego (Uczelnianego) OHP)

................................

(podpis i pieczęć Dyrektora

Szkoły)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

UMOWA

o warunkach zatrudnienia uczestników sezonowego dochodzącego ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. pomiędzy Komendą Wojewódzką OHP

w ........................................ reprezentowaną przez

Ob. ...........................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................

(stanowisko służbowe)

a .............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

reprezentowanym przez Ob. .....................................

(imię i nazwisko, stanowisko

służbowe)

zwanym dalej "zakładem pracy" została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy uwzględniając predyspozycje młodzieży zatrudni

...... uczestników ochotniczego hufca pracy, zwanych dalej

"uczestnikami", w wieku ........ w tym ........ dziewcząt,

przy następujących pracach .................................

............................................................

............................................................

(wymienić szczegółowo stanowiska lub rodzaje prac)

w okresie od ........... 19... r. do .............. 19... r.

2. Uczestnicy będą zatrudnieni grupowo, w miarę możliwości

w samodzielnych zespołach roboczych, pod nadzorem

instruktorów oddelegowanych z zakładu pracy.

3. Uczestnicy będą wykonywać pracę w dni robocze w godz. ......

Zmiana dni lub godzin pracy może być dokonana za zgodą

komendanta hufca.

§ 2.

1. Za wykonaną pracę uczestnicy wynagradzani będą na warunkach

przewidzianych w ...........................................

............................................................

(przytoczyć przepisy o wynagradzaniu obowiązujące

w zakładzie)

a mianowicie:

1) wynagrodzenie zasadnicze ................................

.........................................................

(podać kategorię zaszeregowania, kwotę)

2) .........................................................

(grupa i stawka podatku funkcyjnego lub specjalnego)

3) premie i dodatki na zasadach określonych w ..............

.........................................................

(podać odpowiedni akt prawny lub kwoty)

2. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się na ostatni dzień

pracy hufca w zakładzie pracy lub ..........................

(podać inny termin)

§ 3.

Opiekę nad uczestnikami zatrudnionymi w zakładzie pracy

sprawować będzie ..............................................

(imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu)

§ 4.

Za czas niezawinionego przestoju uczestnikom przysługuje

wynagrodzenie według zasad wynikających z przepisów

obowiązujących pracowników danego zakładu.

§ 5.

1. Kadra hufca składa się z ......... osób wynagradzanych przez

Komendę Wojewódzką OHP, w tym:

1) Komendant hufca Ob. .....................................

2) Zastępca Komendanta Ob. .................................

§ 6.

Komendant hufca i jego zastępca reprezentują wobec zakładu

pracy interesy uczestników, a w szczególności w zakresie zasad

zatrudniania, wynagradzania, dyscypliny i warunków pracy,

warunków socjalno-bytowych oraz we wszystkich innych sprawach.

§ 7.

1. Komendant hufca przed rozpoczęciem pracy hufca przedstawi

zakładowi pracy indywidualne zaświadczenia lekarskie,

dopuszczające uczestników do wykonywania prac, wymienionych

w § 1 ust. 1.

2. Zakład pracy ubezpieczy uczestników od następstw

nieszczęśliwych wypadków.

3. Zakład pracy zapewni uczestnikom oraz kadrze hufca opiekę

lekarską w miejscu pracy i zakwaterowania na zasadach

przewidzianych dla pracowników zakładu oraz przepisach

szczegółowych ustalonych dla OHP.

4. Zakład pracy na swój koszt przydzieli uczestnikom

odpowiednią odzież ochronną, roboczą oraz sprzęt ochrony

osobistej i inne środki ochronne stosowane przy danych

pracach.

5. W przypadku niewydania uczestnikom odzieży roboczej, zakład

pracy wypłaci na zasadach określonych w uchwale nr 136 Rady

Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad

przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży

roboczej i sprzętu ochrony osobistej (Monitor Polski

z 1984 r. Nr 8, poz. 58), ekwiwalent pieniężny w wysokości

............ zł, zgodnie z przepisami w sprawie podstawy

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przedłużone

używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego.

§ 8.

Zakład pracy zapewni, środkiem lokomocji przystosowanym do

przewożenia osób, dowóz uczestników z miejsca zakwaterowania do

miejsca pracy i z powrotem, jeżeli odległość w jedną stronę

przekracza 3 km lub czas przejazdu miejskimi środkami

komunikacji przekracza 30 min. Łączny czas przejazdu w obie

strony nie może przekraczać 1,5 godz.

§ 9.

Komendant hufca może podjąć decyzje o nieprzystąpieniu hufca

do pracy lub jej wstrzymaniu bez ponoszenia skutków

finansowych, jeżeli zakład pracy nie wywiązuje się

z postanowień ustalonych w umowie. Decyzja taka musi być

poprzedzona pisemnym wezwaniem zakładu pracy do spełnienia

w określonym terminie warunków ustalonych w umowie oraz

uzyskaniem zgody Komendanta Wojewódzkiego OHP właściwego ze

względu na miejsce pracy hufca.

§ 10.

Komenda Wojewódzka OHP nie ponosi skutków finansowych

w przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego hufca,

określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od OHP

(względy zdrowotne, wypadki losowe itp.).

§ 11.

1. Zakład pracy zawiera z uczestnikami indywidualne umowy

o pracę.

2. O zamiarze zmiany lub rozwiązania umowy o pracę, zakład

pracy zawiadamia komendanta hufca.

§ 12.

Ponadto strony zobowiązują się do: ............................

...............................................................

...............................................................

§ 13.

1. Spory wynikłe z realizacji umowy nie rozstrzygnięte w drodze

negocjacji między komendantem hufca, a zakładem pracy,

rozstrzygane będą przez strony zawierające umowę.

2. Niezależnie od trybu określonego w ust. 1 strony mogą

dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 14.

Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić w formie

pisemnej w drodze porozumienia stron zawierających umowę.

§ 15.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egzemplarzu otrzymuje zakład pracy, komendant hufca

i Komenda Wojewódzka OHP.

............................ ...............................

(pieczęć zakładu pracy) (pieczęć KW OHP)

............................ ...............................

(pieczęć i podpis Dyrektora (pieczęć i podpis Komendanta

zakładu pracy) Wojewódzkiego OHP)

Warunki niniejszej umowy realizować będzie Komenda Szkolna (Uczelniana) OHP w ............................................

...............................................................

(nazwa, adres z kodem pocztowym, numer telefonu)

............................ ...............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Komendanta

Szkolnego (Uczelnianego) OHP)

................................

(podpis i pieczęć Dyrektora

Szkoły)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

.........................

(pieczęć zakładu pracy)

UMOWA O PRACĘ

w celu przygotowania zawodowego uczestnika ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. pomiędzy Komendą Wojewódzką OHP

w .................................................... pomiędzy

(miejscowość)

...............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez Ob. ......

...............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Ob. .........................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej "uczestnikiem", została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy zatrudni uczestnika na okres od ...... 19... r.

do ...... 19... r. w celu nauki zawodu (przyuczenia do

wykonywania określonej pracy*).

2. Nauka zawodu (przyuczenie do wykonywania określonej pracy*)

trwa ............. lat (miesięcy) i kończy się egzaminem.

3. Zakład pracy zatrudni uczestnika tylko przy pracach objętych

programem praktycznej nauki zawodu.

§ 2.

Uczestnik w trakcie pobytu w hufcu będzie wypełniał obowiązek

dokształcania się w ...........................................

...............................................................

(nazwa szkoły)

§ 3.

Czas nauki zawodu (przyuczenia do wykonywania określonej pracy*) może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku

niezdania egzaminu końcowego lub powtarzania roku szkolnego,

w uzgodnieniu ze szkołą w której się dokształca,

po zasięgnięciu opinii komendanta hufca.

§ 4.

1. W okresie nauki zawodu, uczestnik otrzymuje wynagrodzenie:

w I roku nauki .............. zł

w II roku nauki ............. zł

w III roku nauki ............ zł

2. W okresie przyuczania do wykonywania określonej pracy,

uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości .......... zł.

§ 5.

1. Zakład pracy zatrudni uczestnika po ukończeniu przez niego

nauki zawodu (przyuczenia do wykonywania określonej pracy*)

na stanowisku pracy zgodnym z jego kwalifikacjami.

2. Stanowisko pracy oraz wysokość wynagrodzenia zostaną

zaproponowane nie później niż na 30 dni przed ukończeniem

nauki.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku

i dyscypliny pracy określonych w zakładowym regulaminie

pracy oraz regulaminie obowiązującym w Ochotniczych Hufcach

Pracy, normującym zadania i obowiązki uczestników

ochotniczych hufców pracy.

§ 6.

Uczestnik zobowiązuje się do pokrywania części kosztów

wyżywienia w wysokości ............ zł dziennie.

§ 7.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egzemplarzu otrzymują umawiające się strony, a trzeci

otrzymuje komendant hufca.

..............................

(kierownik zakładu pracy)

Oświadczam, że egzemplarz umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu

się z treścią przyjmuję zaproponowane mi warunki pracy

i wynagrodzenia. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść

obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu i zobowiązuję się

do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

............................

(data i podpis uczestnika)

_________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 7

.........................

(pieczęć zakładu pracy)

UMOWA O PRACĘ

z uczestnikiem sezonowego ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. w .................... pomiędzy

(miejscowość)

...............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez Ob. ......

...............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Ob. .........................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej "uczestnikiem", została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy zatrudni uczestnika na okres od ...............

do .... na stanowisku ......................................

(według taryfikatora kwalifikacyjnego)

2. Za wykonaną pracę uczestnik będzie otrzymywał wynagrodzenie

na warunkach przewidzianych ................................

............................................................

(przepisy o wynagrodzeniu)

a mianowicie:

1) wynagrodzenie zasadnicze

............................................................

(podać kategorię zaszeregowania - kwotę wynagrodzenia)

2) grupa i stawka dodatku funkcyjnego (specjalnego) ........ zł

(kwota)

3) premie i dodatki na zasadach określonych w: ................

............................................................

(podać odpowiedni akt prawny - kwotę)

§ 2.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku

i dyscypliny pracy określonych w zakładowym regulaminie pracy

oraz regulaminie obowiązującym w Ochotniczych Hufcach Pracy,

normującym zadania i obowiązki uczestników ochotniczych hufców

pracy.

§ 3.

Uczestnik zobowiązuje się do pokrywania części kosztów

wyżywienia w wysokości .............. zł dziennie.

§ 4.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egzemplarzu otrzymują umawiające się strony, a trzeci

otrzymuje komendant hufca.

..............................

(kierownik zakładu pracy)

Oświadczam, że egzemplarz umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu

się z treścią przyjmuję zaproponowane mi warunki pracy

i wynagrodzenia. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść

obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu i zobowiązuję się

do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

............................

(data i podpis uczestnika)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

.........................

(pieczęć zakładu pracy)

UMOWA O PRACĘ*

z uczestnikiem ochotniczego hufca pracy

W dniu ............ 19...... r. w .................... pomiędzy

(miejscowość)

...............................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez Ob. ......

...............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Ob. .........................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

zwanym dalej "uczestnikiem", została zawarta umowa

o następującej treści:

§ 1.

1. Zakład pracy zatrudni uczestnika w okresie od ..............

do .... na stanowisku ......................................

(według taryfikatora kwalifikacyjnego)

2. Za wykonaną pracę uczestnik będzie otrzymywał wynagrodzenie

na warunkach przewidzianych ................................

............................................................

(przepisy o wynagrodzeniu)

a mianowicie:

1) wynagrodzenie zasadnicze

............................................................

(podać kategorię zaszeregowania - kwotę wynagrodzenia)

2) grupa i stawka dodatku funkcyjnego (specjalnego) ........ zł

(kwota)

3) premie i dodatki na zasadach określonych w: ................

............................................................

(podać odpowiedni akt prawny - kwotę)

§ 2.

1. Uczestnik w trakcie pobytu w hufcu odbywać będzie szkolenie

praktyczne w zawodzie ......................... w systemie:

a) przyuczenia do wykonywania określonej pracy w okresie

.........................................................

b) nauki w zasadniczej szkole zawodowej

2. Zakład pracy zatrudni uczestnika po ukończeniu przez niego

szkolenia zawodowego na stanowisku pracy zgodnym

z uzyskanymi kwalifikacjami.

§ 3.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku

i dyscypliny pracy określonych w zakładowym regulaminie pracy

oraz regulaminie obowiązującym w Ochotniczych Hufcach Pracy,

normującym zadania i obowiązki uczestników ochotniczych hufców

pracy.

§ 4.

Uczestnik zobowiązuje się do pokrywania części kosztów

wyżywienia w wysokości .............. zł dziennie.

§ 5.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

po 1 egzemplarzu otrzymują umawiające się strony, a trzeci

otrzymuje komendant hufca.

..............................

(kierownik zakładu pracy)

Oświadczam, że egzemplarz umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu

się z treścią przyjmuję zaproponowane mi warunki pracy

i wynagrodzenia. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść

obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu i zobowiązuję się

do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

............................

(data i podpis uczestnika)

_________________

* ma zastosowanie do pełnoletnich uczestników hufców pracy.

1 § 1 ust. 1a dodany przez § 1 lit. a) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
2 § 2 według numeracji ustalonej przez § 1 lit. c) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
3 § 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 89 z dnia 20 września 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.4.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1990 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 lit. c) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.

4 § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 lit. c) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
5 § 5 według numeracji ustalonej przez § 1 lit. c) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
6 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 lit. c) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
7 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 lit. d) zarządzenia nr 37 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.Urz.MPiPS.91.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1991 r.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14 z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1990 r.