Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1984.4.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 sierpnia 1984 r.
w sprawie Nomenklatury Artykułów i Usług do Badania Spożycia

(znak: OBR-BW-206-40-76)

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§  1. Ustala się do stosowania w badaniach statystycznych z zakresu spożycia przez ludność artykułów i usług Nomenklaturę Artykułów i Usług do Badania Spożycia wydaną w 1979 r. przez Główny Urząd Statystyczny.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 sierpnia 1979 r. w sprawie stosowania Nomenklatury Artykułów i Usług do Badania Spożycia (NAS).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.