Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.324

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 520
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 15 września 1997 r.
w sprawie niewyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia pakietu akcji zapewniającego osiągnięcie lub przekroczenie 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Na podstawie art. 73 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Po zasięgnięciu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie wyraża się sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez Michała Sołowowa pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Polish Life Improvement PLI SA.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.