Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.7.253

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 403
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie niewyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia pakietu akcji zapewniającego osiągnięcie lub przekroczenie 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Na podstawie art. 73 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Po zasięgnięciu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyraża się sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez Kredyt Bank SA pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki BUDIMEX SA.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.