Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa niektóre obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ramach kontroli zarządczej, funkcjonującej w działach administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.
§  2.
1. Zobowiązuje się:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy

- do sporządzania planu działalności i sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zobowiązuje się:
1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
2) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego,
3) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
4) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- do składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§  3.
1. Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 ust. 1 sporządzają zgodnie z zasadami oraz na wzorach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254) i przekazują je - za pośrednictwem nadzorującego daną jednostkę sekretarza stanu lub podsekretarza stanu - Ministrowi odpowiednio w terminach:
1) plan działalności na rok następny - do dnia 30 września każdego roku;
2) sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok poprzedni - #do dnia 15 marca każdego roku.
§  4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 sporządzają zgodnie z przepisami w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej i przekazują Ministrowi w terminie do dnia 15 marca każdego roku za pośrednictwem sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzorującego jednostkę.
§  5. Składane przez kierujących jednostkami wymienionymi w § 2 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są opiniowane przez Komitet Audytu działający przy Ministrze.
§  6. Zobowiązuje się:
1) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy,
2) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
4) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",
5) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

- do składania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej, związanej z planowaniem i realizacją wydatków inwestycyjnych o charakterze budowlanym, w tym przeprowadzaniem corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, do Biura Administracyjnego, w trybie i w terminach wskazanych przez Biuro Administracyjne. Podczas realizacji niniejszego zadania Biuro Administracyjne współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", pełniącą nadzór nad daną jednostką oraz Biurem Budżetu i Finansów.

§  7. Jednostki podległe i nadzorowane przekazują w terminach wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa dokumenty planistyczne i sprawozdawcze sporządzane na podstawie odrębnych przepisów w terminach i formie wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa:
1) do Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego - Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego;
2) do Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie umów międzynarodowych;
3) do Departamentu Rynku Pracy - Ochotnicze Hufce Pracy;
4) do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych:
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawa krajowego,
b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
5) do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
6) do Biura Administracyjnego - Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
7) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
b) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
§  8. W ramach obowiązków informacyjnych związanych ze sporządzaniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina - jednostki podległe i nadzorowane zaliczane do sektora finansów publicznych przekazują w terminie do dnia 15 marca każdego roku, do Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa za rok poprzedni:
1) zbiorczy wynik identyfikacji ryzyka, ze wskazaniem procedury, według której identyfikacja została wykonana;
2) zbiorczy wynik samooceny kontroli zarządczej, ze wskazaniem procedury, według której samoocena została wykonana.
§  9. W ramach obowiązków związanych z zapewnieniem w działach administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina -#działań zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych i terminowych, wszystkie jednostki podległe i nadzorowane przekazują w formie i terminach wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 7:
1) wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych, inspekcji, audytów zewnętrznych, auditów wg norm PN ISO), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych;
2) wyniki ocen wewnętrznych (kontroli wewnętrznych, inspekcji, przeglądów, auditów wewnętrznych wg norm PN ISO);
3) wyniki audytów wewnętrznych do Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego.
§  10. W ramach obowiązków związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, wszystkie jednostki podległe i nadzorowane składają informacje o stanie i sposobie rozpatrywania skarg i wniosków do Biura Kontroli, w trybie i w terminach wskazanych przez Biuro Kontroli.
§  11. Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485).