Dz.Urz.KGP.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie negocjacji policyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) sytuacje, w których mogą być prowadzone negocjacje policyjne;
2) podmioty właściwe do realizacji zadań związanych z negocjacjami policyjnymi;
3) zasady funkcjonowania negocjacji policyjnych;
4) metody wykonywania negocjacji policyjnych.
§  2. 
1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) działania policyjne - działania policyjne w rozumieniu zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP poz. 65 oraz z 2015 r. poz. 16);
2) działania negocjacyjne - ogół przedsięwzięć organizacyjnych i taktycznych realizowanych przez zespół negocjacyjny;
3) negocjacje policyjne - komunikacja pomiędzy sprawcą sytuacji negocjacyjnej a negocjatorem policyjnym w celu jej rozwiązania;
4) sytuacja negocjacyjna - sytuacja wymagająca podjęcia działań negocjacyjnych w związku ze zdarzeniem, w wyniku którego doszło lub może dojść do utraty życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub ze zdarzeniem, w wyniku którego doszło lub może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności związana z:
a) zapowiedzią popełnienia samobójstwa,
b) groźbą bezprawnego użycia broni, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia, materiału oraz innego środka mogącego stwarzać zagrożenie dla osób lub mienia,
c) wzięciem i przetrzymywaniem zakładników,
d) prawdopodobieństwem wystąpienia bądź wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
e) okupacją lub blokadą obiektów oraz szlaków komunikacyjnych;
5) pododdział antyterrorystyczny - pododdział antyterrorystyczny, o którym mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 52);
6) dowódca działań bojowych - dowódca, o którym mowa w § 2 pkt 15 zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji;
7) zespół negocjacyjny - zespół składający się z negocjatorów policyjnych skierowanych do przeprowadzenia działań negocjacyjnych w sytuacji negocjacyjnej;
8) grupa negocjacyjna - wyznaczeni decyzją komendanta wojewódzkiego Policji negocjatorzy policyjni pełniący służbę na obszarze właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji;
9) sekcja negocjacji - sekcja negocjatorów policyjnych w komórce właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji;
10) konsultant - osoba udzielająca pomocy w działaniach negocjacyjnych w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia.
2.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów wojewódzkich Policji odnoszą się również do Komendanta Stołecznego Policji.
3.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wojewódzkim koordynatorze do spraw negocjacji policyjnych rozumie się przez to odpowiednio stołecznego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych.
§  3. 
1.  Krajowego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych wyznacza Komendant Główny Policji, spośród negocjatorów policyjnych, biorąc pod uwagę jego wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu negocjacji policyjnych.
2.  Krajowy koordynator do spraw negocjacji policyjnych realizuje swoje zadania będąc w strukturze komórki właściwej w sprawach sztabowych Komendy Głównej Policji.
3.  Do zadań krajowego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych w szczególności należy:
1) merytoryczny nadzór nad przygotowaniem negocjatorów do prowadzenia negocjacji policyjnych i działań negocjacyjnych;
2) koordynacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego z zakresu negocjacji policyjnych dla negocjatorów, a także innych przedsięwzięć edukacyjnych z tego zakresu;
3) nadzór nad dokumentacją dotyczącą negocjacji policyjnych w zakresie sprawozdawczości;
4) opracowanie propozycji wyposażenia dla negocjatorów policyjnych;
5) koordynacja działań negocjacyjnych;
6) udział w negocjacjach policyjnych po skierowaniu go przez Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;
7) inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie negocjacji policyjnych oraz jej realizacja we współpracy z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą w sprawach współpracy międzynarodowej;
8) prowadzenie centralnego wykazu negocjatorów policyjnych.
§  4. 
1.  Wojewódzkiego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych, wyznacza właściwy komendant wojewódzki Policji spośród negocjatorów policyjnych biorąc pod uwagę jego wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu negocjacji policyjnych.
2.  Wojewódzki koordynator do spraw negocjacji policyjnych realizuje swoje zadania będąc w strukturze komórki właściwej w sprawach sztabowych komendy wojewódzkiej Policji.
3.  Do zadań wojewódzkiego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych w szczególności należy:
1) organizacja i koordynacja funkcjonowania grupy negocjacyjnej;
2) udział w negocjacjach policyjnych;
3) nadzór nad stanem wyposażenia grupy negocjacyjnej oraz przedstawianie propozycji jej doposażenia;
4) organizacja, prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla negocjatorów policyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 24 godziny lekcyjne w roku;
5) opracowanie dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej;
6) planowanie w uzgodnieniu z krajowym koordynatorem do spraw negocjacji policyjnych liczby kandydatów na kurs negocjatorów policyjnych;
7) inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu negocjacji policyjnych;
8) powiadamianie o działaniach negocjacyjnych krajowego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych, po zakończeniu działań negocjacyjnych przesyłanie notatki służbowej z ich przebiegu sporządzanej przez dowódcę zespołu negocjacyjnego;
9) stosownie do potrzeb uczestnictwo w procesie doskonalenia zawodowego lokalnego dla negocjatorów policyjnych organizowanego przez Komendę Główną Policji.
§  5. 
1.  Propozycję w zakresie obsady stanowiska kierownika sekcji negocjacji przedstawia kierownik komórki właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
2.  Do zadań kierownika sekcji negocjacji w szczególności należy:
1) nadzór nad wyszkoleniem negocjatorów w sekcji negocjacji;
2) uczestnictwo w procesie doskonalenia zawodowego lokalnego dla negocjatorów policyjnych organizowanego przez Komendę Główną Policji;
3) opracowanie dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej;
4) udział w negocjacjach policyjnych;
5) udzielanie merytorycznego wsparcia w negocjacjach policyjnych podczas realizacji działań kontrterrorystycznych.
§  6. 
1.  Negocjatorem policyjnym może zostać policjant w służbie stałej, który ukończył szkolenie zawodowe lokalne dla negocjatorów policyjnych organizowane przez Komendę Główną Policji, deklarujący gotowość wykonywania zadań w zakresie negocjacji policyjnych oraz uzyskał akceptację wojewódzkiego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych do funkcjonowania w grupie negocjacyjnej.
2.  Negocjator policyjny pełni służbę w sekcji negocjacji lub w grupie negocjacyjnej.
§  7. 
1.  Negocjacje policyjne prowadzi się, stosując następujące metody:
1) komunikację z wykorzystaniem środków technicznych;
2) rozmowę bezpośrednią z zapewnieniem niezbędnego bezpieczeństwa.
2.  Negocjatorzy policyjni podczas działań negocjacyjnych działają w ubiorze cywilnym, chyba że dowódca zespołu negocjacyjnego zadecyduje inaczej.
§  8. 
1.  Liczbę i skład zespołów negocjacyjnych prowadzących negocjacje policyjne dostosowuje się do czasu trwania negocjacji, rodzaju i obszaru zdarzenia.
2.  Zespół negocjacyjny wykonuje swoje zadania w składzie:
1) dowódca zespołu negocjacyjnego;
2) negocjator nr 1;
3) negocjator nr 2;
4) negocjator nr 3;
5) negocjator nr 4.
3.  W wypadku braku możliwości wyznaczenia składu zespołu negocjacyjnego, o którym mowa w ust. 2, negocjacje prowadzi zespół negocjacyjny w składzie co najmniej trzech negocjatorów policyjnych:
1) dowódca zespołu negocjacyjnego;
2) negocjator nr 1;
3) negocjator nr 2, który przejmuje w zakresie możliwym do wykonania zadania pozostałych negocjatorów.
4.  W razie konieczności, dowódca zespołu negocjacyjnego, może wnioskować o powiększenie składu zespołu negocjacyjnego.
5.  Dowódca zespołu negocjacyjnego może wnioskować o powołanie konsultanta.
§  9.  Policjanci wchodzący w skład zespołu negocjacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 2, wykonują następujące zadania:
1) dowódca zespołu negocjacyjnego:
a) przydziela zadania i nadzoruje ich realizację,
b) zgłasza gotowość do podjęcia negocjacji policyjnych dowódcy działań policyjnych,
c) na bieżąco informuje dowódcę działań policyjnych o procesie negocjacji policyjnych,
d) uzyskuje akceptację dowódcy działań policyjnych dla istotnych uzgodnień między negocjatorem policyjnym, a sprawcą sytuacji negocjacyjnej,
e) współpracuje z dowódcą działań bojowych podczas udziału pododdziału antyterrorystycznego w działaniach policyjnych,
f) informuje negocjatorów policyjnych wchodzących w skład zespołu negocjacyjnego o podejmowanych przez dowodzącego działaniami policyjnymi decyzjach, niezbędnych do prowadzenia negocjacji policyjnych,
g) uzyskuje informacje niezbędne do właściwego prowadzenia negocjacji policyjnych,
h) sporządza notatkę z negocjacji policyjnych, której wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia,
i) niezwłocznie po zakończeniu negocjacji policyjnych przesyła notatkę służbową z przebiegu działań negocjacyjnych odpowiednio do koordynatora, o którym mowa § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1;
2) negocjator nr 1 nawiązuje kontakt i prowadzi negocjacje ze sprawcą sytuacji negocjacyjnej;
3) negocjator nr 2 udziela pomocy negocjatorowi nr 1 w prowadzeniu negocjacji policyjnych, a w razie potrzeby zastępuje go;
4) negocjator nr 3:
a) pozyskuje i gromadzi informacje na potrzeby prowadzonych negocjacji policyjnych,
b) przekazuje informacje pomiędzy dowódcą zespołu negocjacyjnego, a negocjatorami policyjnymi,
c) udziela pomocy w prowadzeniu negocjacji policyjnych;
5) negocjator nr 4 prowadzi tablice sytuacyjne i udziela pomocy w prowadzeniu negocjacji policyjnych, przy czym w przypadku braku możliwości sporządzenia tablic sytuacyjnych, za zgodą dowódcy zespołu negocjacyjnego może odstąpić od ich prowadzenia.
§  10. 
1.  Skład zespołu negocjacyjnego wyznacza i kieruje do działań na wniosek dowodzącego działaniami:
1) dyrektor komórki właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji spośród negocjatorów wchodzących w skład sekcji negocjacji;
2) komendant wojewódzki Policji spośród negocjatorów policyjnych wchodzących w skład grupy negocjacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Kierownik sekcji negocjacji, wojewódzki koordynator do spraw negocjacji lub osoba upoważniona zawiadamia osoby wyznaczone w skład zespołu negocjacyjnego o konieczności podjęcia działań negocjacyjnych.
3.  Dyżurny komórki właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji, dyżurny Komendy Stołecznej Policji kieruje zespół negocjacyjny na miejsce wskazane przez dowodzącego działaniami policyjnymi.
4.  W razie konieczności dyżurny, o którym mowa w ust. 3, zapewnia osobom wchodzącym w skład zespołu negocjacyjnego transport do miejsca wskazanego przez dowodzącego działaniami policyjnymi oraz transport z miejsca wskazanego przez dowodzącego działaniami policyjnymi.
5.  Osoby wchodzące w skład zespołu negocjacyjnego, do czasu zakończenia działań negocjacyjnych, nie wykonują innych czynności służbowych.
§  11.  Dowódca działań policyjnych:
1) podejmuje decyzje o podjęciu i zakończeniu działań negocjacyjnych;
2) udziela niezbędnego wsparcia w działaniach negocjacyjnych.
§  12.  Komendant wojewódzki Policji:
1) prowadzi wykaz podległej grupy negocjacyjnej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;
2) zapewnia stosownie do potrzeb niezbędny środek transportu grupie negocjacyjnej w celu skrócenia czasu dojazdu na miejsce działań negocjacyjnych;
3) zapewnia wyposażenie negocjatorów w telefony komórkowe z dostępem do sieci internetowej;
4) zapewnia środki łączności radiowej wyposażone w zestawy kamuflowane;
5) zapewnia środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadań oraz inne wyposażenie niezbędne do realizacji negocjacji policyjnych.
§  13.  Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub dyrektora komórki właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, może polecić udzielenie wsparcia działań negocjacyjnych w zakresie określonym we wniosku, wskazując jednocześnie kierownika jednostki Policji lub komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji do udzielania tego wsparcia.
§  14.  Dotychczasowe wykazy negocjatorów prowadzone przez komendantów wojewódzkich Policji na podstawie § 3 zarządzenia uchylanego w § 15 zachowują moc do czasu utworzenia przez komendantów wojewódzkich Policji wykazu podległej grupy negocjacyjnej, o którym mowa w § 12 pkt 1 niniejszego zarządzenia, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  15.  Traci moc zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie metod i form wykonywania negocjacji policyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 25).
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

-----------------------------------------..............................................

(stopień, imię i nazwisko)(miejscowość, data)

Notatka służbowa z negocjacji policyjnych

1. Osoba, która powiadomiła zespół negocjacyjny ...............................................

2. Data i godzina powiadomienia .........................................................................

3. Osoba dowodząca .............................................................................................

4. Rodzaj i krótki opis sytuacji kryzysowej ..........................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Czas rozpoczęcia/zakończenia negocjacji policyjnych .....................................

6. Skład zespołu negocjacyjnego ..........................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

7. Czas zakończenia czynności służbowych .........................................................

8. Skutek prowadzonych działań negocjacyjnych ................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 ..................................................

 (podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"ZATWIERDZAM"

 .........................................

 (miejscowość i data)

GRUPA NEGOCJACYJNA

..................................................................

Lp.stopień, imię i nazwiskojednostka/komórka organizacyjna Policjinumery telefonów kontaktowychznajomość języka obcegouwagi

 ..................................................................

 (sporządził: stopień, imię i nazwisko)