Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.7.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2016 r.

DECYZJA Nr 261
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.12.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP - postanawiam, co następuje:

§  1.
1. Na dzień 2 czerwca 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 9.00 naradę kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających w DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym zainteresowani.
§  2.
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.