Nałożenie na instytut badawczy - Wojskowy Instytut Medyczny zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.163

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

DECYZJA Nr 288/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie nałożenia na instytut badawczy - Wojskowy Instytut Medyczny zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa *

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 i art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku § 3 ust. 1 pkt 3 i 6 statutu Wojskowego Instytutu Medycznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 249), ustala się, co następuje:

§  1. 
Nakłada się na instytut badawczy - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, zwany dalej "Wykonawcą", realizację zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na zorganizowaniu studiów podyplomowych o kierunku "Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej", zwane dalej "studiami".
§  2. 
Celem zadania, o którym mowa w § 1, jest pozyskanie i przygotowanie zasobu kadrowego do pełnienia kierowniczych funkcji w medycznych instytutach badawczych i podmiotach leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania zabezpieczenia medycznego.
§  3. 
Zadanie realizowane będzie zgodnie z Koncepcją organizacji studiów podyplomowych: "Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej", zwaną dalej "Koncepcją organizacji studiów", stanowiącą załącznik do decyzji.
§  4. 
Studia odbywają się w roku akademickim 2016/2017 i obejmują dwa semestry.
§  5. 
1. 
Studia przeznaczone są dla żołnierzy zawodowych, pracowników resortu obrony narodowej oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i w strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego.
2. 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami wojskowej służby zdrowia, rekrutacją mogą zostać objęci byli żołnierze zawodowi.
3. 
Byli żołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 2, niebędący pracownikami określonymi w ust. 1, w przypadku zakwalifikowania do odbycia studiów odbywają je odpłatnie.
§  6. 
W studiach uczestniczą osoby zakwalifikowane na podstawie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego zgodnie z zasadami opisanymi w Koncepcji organizacji studiów.
§  7. 
Właściwy organ kieruje osoby zakwalifikowane do odbycia studiów w terminie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w roku akademickim, o którym mowa w § 4.
§  8. 
Z osobami skierowanymi na studia pracodawca zawiera umowy na podnoszenie kwalifikacji, zawierające zobowiązanie do zwrotu kosztów kształcenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 1035 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w okresie 3 lat od daty ukończenia studiów.
§  9. 
Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane jest z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z rachunku dysponenta środków budżetu państwa, którego obsługę finansową realizuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, w ramach planu wydatków Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
§  10. 
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego:
1)
jest odpowiedzialny za realizację niniejszej decyzji;
2)
w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zawrze umowę z Wykonawcą na realizację zadania, o którym mowa w § 1;
3)
w celu realizacji nadzoru, odbioru oraz rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1, powoła zespół zadaniowy.
§  11. 
W umowie, o której mowa w § 10, określa się, co najmniej:
1)
zakres merytoryczny zadania, w tym program studiów;
2)
zakres i terminy realizacji zadań częściowych;
3)
szczegółowy kosztorys wykonawczy zadania;
4)
sposób kontroli oraz rozliczenia zadania (zadań częściowych);
5)
wartość umowy, w tym wartość wynagrodzenia Wykonawcy oraz sposób, formę i terminy płatności;
6)
warunki odstąpienia od umowy, w tym kary umowne.
§  12. 
W sprawach organizacji studiów zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
§  13. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Koncepcja organizacji studiów podyplomowych:

"Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu brony narodowej"

I. 

Cel zamierzenia

Wyszkolenie kandydatów do pełnienia kierowniczych funkcji w medycznych instytutach badawczych i podmiotach leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania zabezpieczenia medycznego (powiększenie zasobów osobowych) w możliwie krótkim czasie, na podstawie intensywnego programu szkolenia uwzględniającego elementy prawne, finansowe, zarządcze oraz związane ze specyfiką funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.

II. 

Sposób realizacji zamierzenia

1. Forma zamierzenia dydaktycznego - studia podyplomowe.

2. Założenia programowe:

1) zajęcia teoretyczne (wykłady) - 154 godz. dydaktyczne, zajęcia praktyczne (ćwiczenia, wizyta studyjna) - 62 godz. dydaktyczne;

2) wykłady i ćwiczenia zorganizowane w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (maksymalnie 16 godz./zjazd);

3) zajęcia praktyczne w formie wizyty studyjnej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - 20 godz. - 3-4 dni robocze;

4) czas realizacji: 2 semestry.

3. Grupa szkolona: 18 osób.

4. Warunki ukończenia studiów:

1) zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów teoretycznych;

2) rozwiązanie wybranych problemów w ramach części praktycznej.

5. Miejsce realizacji: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (WIM) - współpraca z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie (część praktyczna - wizyta studyjna).

6. Termin: 1 październik 2016 r. - 31 maj 2017 r.

7. Warunki finansowe: zadanie zlecone przez Ministra Obrony Narodowej - łączny koszt do 238.000,- zł, w tym:

1) koszty wykładów i ćwiczeń;

2) koszty zajęć w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie;

3) koszty administracyjne oraz koszty materiałów dydaktycznych;

4) koszty zakwaterowania;

5) koszty częściowego wyżywienia.

III. 

Kryteria kwalifikacji na studia podyplomowe

1. Wykształcenie: wyższe - studia II stopnia lub jednolite studia na poziomie magisterskim.

2. Preferowane zawody kandydatów: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, a także osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne albo zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia; w przypadku osób będących absolwentami innych kierunków studiów (np. studia ekonomiczne lub prawne) preferowane doświadczenie pracy w podmiocie leczniczym, medycznym instytucie badawczym lub w instytucji zarządzającej podmiotami leczniczymi i instytutami albo w strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego.

3. Dodatkowe kryteria uwzględniane w procesie rekrutacji:

1) ukończenie studiów podyplomowych i kursów powiązanych tematycznie z kierunkiem studiów będących przedmiotem kwalifikacji;

2) legitymowanie się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi dotyczącymi organizacji ochrony zdrowia lub zdrowia publicznego.

IV. 

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach:

1) Pierwszy etap - wstępna kwalifikacja na studia podyplomowe jest prowadzona przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez nadzorującego zadania wojskowej służby zdrowia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

2) Drugi etap - rekrutacja zgodna z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 45/15 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych prowadzonych przez Wojskowy Instytut Medyczny.

2. O przyjęciu na studia decyduje wynik kwalifikacji prowadzonej przez komisję kwalifikacyjną oraz postępowania, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 2-3 przedstawicieli Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego oraz przedstawiciel WIM jako podmiotu będącego realizatorem studiów podyplomowych (kierownik studiów lub jego reprezentant). Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Dopuszcza się uzależnienie przyjęcia na studia od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. Od decyzji przysługuje odwołanie - zgodnie z zasadami określonymi w § 21 Regulaminu Studiów Podyplomowych prowadzonych w WIM (załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 45/15 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych prowadzonych przez Wojskowy Instytut Medyczny).

3. Dokumenty wymagane od kandydatów:

1) pierwszy etap rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - dokumenty należy przesłać do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

2) drugi etap rekrutacji: podanie o przyjęcie na studia, odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia; zgoda na przetwarzanie danych osobowych do procesu realizacji zawarcia umowy, inne dokumenty określone w zarządzeniu Dyrektora WIM dotyczącym utworzenia studiów, kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM jako komórki WIM odpowiedzialnej za obsługę administracyjną studiów - dokumenty należy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

V. 

Zasady finansowania udziału w studiach podyplomowych przez resort obrony narodowej

1. Studia podyplomowe są finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej - udział w studiach osób, które przeszły pomyślnie proces rekrutacji jest nieodpłatny dla tych osób.

2. Na koszt resortu obrony narodowej w studiach mogą uczestniczyć:

1) żołnierze zawodowi;

2) pracownicy cywilni resortu obrony narodowej;

3) pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i w strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego;

3. Osoby zakwalifikowane, o których mowa w pkt 2, zostaną skierowane na studia, a osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 i 3, zawrą umowy z właściwym organem, zgodnie z przepisami dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w których zobowiążą się między innymi do tego, że w przypadku rezygnacji z zatrudnienia w medycznych instytutach badawczych i podmiotach leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania zabezpieczenia medycznego, w okresie 3 lat po ukończeniu studiów zwrócą koszty kształcenia.

4. Osoby zakwalifikowane zawrą umowy z WIM jako jednostką prowadzącą studia, w których strony określą wzajemne zobowiązania w czasie studiów.

VI. 

Pozyskiwanie kandydatów na słuchaczy - informacja o studiach

1. Informacja o studiach zawierająca szczegółowe zasady rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

2. Ponadto, informacja o organizacji studiów zawierająca link do strony Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zostanie umieszczona na stronie internetowej WIM, Wojskowej Izby Lekarskiej, portalu Polski Zbrojnej, stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Pisemna informacja o studiach zostanie rozesłana do dowództw (Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej) celem rozesłania do jednostek podległych oraz do podmiotów podległych/nadzorowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

VII. 

Ramowy program studiów

BLOKTEMAT ZAJĘĆliczba godzinEC

TS

wykładyćwiczeniaRazem
I. Zakład leczniczy i jego menedżer1.1. Prawne aspekty powstania i organizacji zakładów leczniczych2211
1.2. Pozycja menedżera w zakładzie leczniczym i prawne aspekty jego funkcjonowania22
1.3. Metody i techniki organizowania88
1.4. Planowanie i wdrażanie zmian w organizacji88
1.5. Budowanie zespołu88
1.6. Efektywne zarządzanie czasem55
II. Efektywność i jakość w ochronie zdrowia2.1. Jakość w sektorze zdrowia - certyfikacje ISO i akredytacja krakowska CMJ225
2.2. Praktyczne znaczenie zarządzania jakością - uwarunkowania, wymagania formalne, korzyści224
2.3. Strategiczna karta wyników (BSC)22
2.4. Analizy portfelowe, benchmarking22
2.5. Lean management22
2.6. Audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem jako efektywne narzędzia kontroli zarządczej22
III. Strategie zarządzania i narzędzia3.1. Strategie budowy przewagi konkurencyjnej225
3.2. Farmakoekonomika i ekonomika świadczeń materiałowych22
3.3. Efektywne zarządzanie aparaturą medyczną w zakładzie leczniczym22
3.4. Systemy informatyczne - rola i znaczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia22
3.5. Pozyskiwanie dofinansowania i zarządzanie projektami527
IV. Finanse i controlling. Planowanie wydatków w oparciu o środki z NFZ i inne źródła finansowania4.1. Finanse w sektorze ochrony zdrowia - wprowadzenie42611
4.2. Plan finansowy - skuteczne narzędzie planowania i kontrolowania wydatków i kosztów zakładu leczniczego325
4.3. Analiza finansowa325
4.4. Budżetowanie jako narzędzie procesu decyzyjnego325
4.5. Kalkulacja kosztów procedur medycznych123
4.6. Praktyczne wykorzystanie analiz statystycznych w działalności zakładu leczniczego224
4.7. Zarządzanie procesowe224
V. Finansowanie usług medycznych w systemie ochrony zdrowia5.1. Wykład przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia229
5.2. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce44
5.3. Rynek usług medycznych w Polsce. Marketing usług medycznych88
5.4. Finansowanie usług medycznych - wprowadzenie22
5.5. Kontraktowanie świadczeń medycznych224
5.6. Jak efektywnie zarządzać kontraktem?336
VI. Prawne aspekty funkcjonowania zakładu

leczniczego

6.1. Przekształcenia w systemie ochrony zdrowia - spółki prawa handlowego i komercjalizacja227
6.2. Bezpieczeństwo karnoprawne lekarza w świetle praw pacjenta224
6.3. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia w ochronie zdrowia628
6.4. Broker22
6.5. Zamówienia publiczne66
VII. Zarządzanie zasobami ludzkimi7.1. Potrzeby kadrowe szpitala - zakładu leczniczego. Jak budować optymalny zespół?225
7.2. Formy zatrudnienia w zakładzie leczniczym, umowy o udzielanie świadczeń medycznych55
7.3. Szczególne regulacje w stosunku do pracowników szpitala - zakładu leczniczego11
7.4. Motywowanie pracowników426
VIII. Wizerunek zakładu leczniczego. Zarządzanie informacją, nowe technologie komunikacji8.1. Grupy interesariuszy w ochronie zdrowia. Jak sprawnie komunikować się z otoczeniem2467
8.2. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i etykę224
8.3 Komunikacja w kryzysie3710
8.4. E-usługi w ochronie zdrowia22
IX. Podstawy dowodzenia szpitalem - zakładem leczniczym MON9.1 Obwód profilaktyczno-leczniczy: zadania i funkcjonowanie663
9.2 Szpital wojskowy jako jednostka 4 poziomu zabezpieczenia medycznego w świetle doktryny NATO44
X. Podstawy zdrowia publicznego10.1 Zdrowie publiczne - podstawowe pojęcia, funkcje oraz znaczenie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej882
XI. Zajęcia praktyczne1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie (wizyta studyjna)20207
Razem:1546221672
* Z dniem 1 października 2018 r. nin. decyzja utraciła częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2018.736) przez art. 126 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).