Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.10.345

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 553
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 9 października 1997 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Na podstawie art. 98 § 2 i § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Nakłada się na Towarzystwo Funduszy Powierniczych ATUT SA karę pieniężną w wysokości 20 000 (dwudziestu tysięcy) złotych za naruszenie przepisów regulaminów funduszy powierniczych: ATUT 1-Fundusz Powierniczy Renomowanych Spółek, ATUT 2-Fundusz Powierniczy Bezpiecznych Papierów Skarbowych, ATUT 3-Fundusz Powierniczy Dynamicznie Rozwijających się Spółek, w zakresie dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa.
§  2. Z zastrzeżeniem § 1, nie stwierdza się naruszenia przez Towarzystwo Funduszy Powierniczych ATUT SA warunków określonych w decyzji Komisji Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 1996 r. KPW-4079-12/96 udzielającej zezwolenia na prowadzenie przez Towarzystwo działalności oraz nie stwierdza się przekroczenia granic tego zezwolenia.
§  3. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.