Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.4.156

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 228
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 7 maja 1997 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Nakłada się na Dom Maklerski BIG-BG sp. z o.o., jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie karę pieniężną w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych za naruszenie obowiązku wynikającego z § 19 ust. 5 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i terminów dostarczania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informacji dotyczących jego działalności i sytuacji finansowej (M. P. Nr 40, poz. 341).
§  2. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.