Nałożenie kary pieniężnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2005.2.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 810/2004
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546) uchwala się, co następuje:
§  1.
Nakłada się na Bank BPH Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych za istotne naruszenie przepisów prawa, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu oraz naruszenie interesów zleceniodawcy.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.