Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie należności za udział w pracach niektórych Komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa należności za udział w pracach:
1) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, powołanej zarządzeniem nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13),
2) Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14),
3) Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15),
4) Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami, powołanej zarządzeniem nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16),
5) Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie, powołanej decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17)

- zwanych dalej "Komisjami".

2. Należnościami, o których mowa w ust. 1, są:
1) należności za udział w posiedzeniach Komisji;
2) należności za przygotowanie koreferatu do wniosku o wydanie opinii przez Komisję.
§  2.
1. Stawka należności za udział w posiedzeniu Komisji wynosi dla:
1) Przewodniczącego - 425 zł;
2) Zastępcy Przewodniczącego - 385 zł;
3) Sekretarza - 385 zł;
4) Członka-konsultanta - 350 zł;
5) Członka - 350 zł.
2. Stawka należności za udział w posiedzeniu Komisji obejmuje koszty przejazdów na posiedzenia.
3. Z należności za udział w posiedzeniu Komisji jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Należność za udział w posiedzeniu Komisji jest wypłacana osobom wchodzącym w skład Komisji w kasie Wyższego Urzędu Górniczego lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od daty przedłożenia listy należności za udział w posiedzeniu Komisji w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3. Stawka należności za przygotowanie koreferatu do wniosku o wydanie opinii przez Komisję jest określana w umowie cywilno-prawnej; stawka ta nie może przekraczać 2000 zł.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.